22 aug 2017 Nieuws

Onjuiste mededeling verzekeraar leidt niet tot schadevergoeding

Tussen partijen staat vast dat Verzekeraar ten onrechte aan Consument heeft medegedeeld dat er sprake was van een onbelast saldo van € 10.890,72. Op basis van de voorhanden zijnde stukken komt de Commissie echter tot de conclusie dat Consument redelijkerwijs op de hoogte had kunnen en dus moeten zijn dat de mededeling ten aanzien van het onbelaste saldo onjuist was.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Tussen partijen staat vast dat Verzekeraar ten onrechte aan Consument heeft medegedeeld dat er sprake was van een onbelast saldo van €10.890,72. Partijen verschillen van mening over de vraag welke consequenties daaraan verbonden moeten worden.

Bij de beantwoording van voornoemde vraag dient artikel 3:35 van het Burgerlijk Wetboek als uitgangspunt te worden genomen.  

Dit artikel bepaalt het volgende:‘‘Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil.’’

Concreet komt de inhoud van dit artikel erop neer dat Verzekeraar in beginsel gehouden is aan de mededeling die hij aan Consument heeft gedaan, ook indien deze mededeling een fout bevatte. Voorwaarde daarvoor is evenwel dat Consument er redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat deze mededeling de werkelijke bedoeling van Verzekeraar weergaf. Indien duidelijk is of had moeten zijn dat sprake is van een vergissing, behoeft Verzekeraar niet vast te zitten aan de onjuiste mededeling.

Wel 'fout', geen schade

Voor zover Consument stelt dat Verzekeraar een fout heeft gemaakt en derhalve de financiële consequenties daarvan moet dragen, merkt de Commissie het volgende op. Volgens Nederlands recht dient Consument, ingeval sprake is van een fout, door de veroorzaker van deze fout geplaatst te worden in de situatie als ware de fout niet was gemaakt. Verzekeraar heeft in deze een aantal keer ten onrechte medegedeeld dat er op de einddatum sprake zou zijn van een onbelast saldo. Indien Verzekeraar deze onjuiste
mededelingen niet zou hebben gedaan en telkens de juiste informatie zou hebben verstrekt, dan zou de uitkomst niet anders zijn dan in de huidige situatie. Ook in dat geval zou er geen sprake zijn van een onbelast saldo.
De vordering van Consument is om deze reden dan ook niet voor toewijzing vatbaar. Hierbij is van belang dat de Commissie niet is gebleken dat Consument, op basis van de onjuiste mededelingen van Verzekeraar, een besluit heeft genomen ten aanzien van de financiële planning van zijn oudedagsvoorziening. Het enkele feit dat Consument het bedrag nu niet kan aanwenden voor een onbelaste schenking aan zijn kinderen, betreurt de Commissie, doch maakt niet dat er sprake is van schade. Zeker nu Consument had kunnen weten dat van een onbelast saldo geen sprake kon zijn.\

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Kifid

Lees ook…

Onjuiste opgave pensioenverzekeraar voor rekening pensioenuitvoerder

De Commissie stelt vast dat tussen partijen niet ter discussie staat dat, hoewel de fout tot een evident ander bedrag leidt, dit voor Consument niet kenbaar was of behoefde te zijn, omdat immers sprake is van ingewikkelde berekeningen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 aug 2017

Laatst gewijzigd

22 aug 2017