Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
28 aug 2018 Nieuws

Weigering medewerking te verlenen aan de verkoop van de woning

Een ex-partner heeft via een kort geding de rechter gevraagd de achtergebleven ex-partner te veroordelen om onvoorwaardelijk en onherroepelijk alle medewerking te verlenen om de woning zo spoedig mogelijk te verkopen en te leveren aan een derde. De relatie tussen (ex)echtelieden was reeds in het jaar 2008 geëindigd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Voor toewijzing in kort geding van een vordering tot nakoming van een overeenkomst is in de regel alleen plaats indien met grote waarschijnlijkheid moet worden aangenomen dat ook in een bodemprocedure toewijzing van de vordering tot nakoming te verwachten is. De voorzieningenrechter zal daarbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser op de gedaagde voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist.

Vordering eiseres (vertrokken ex-partner)

Partijen hebben op 30 juni 2015 afgesproken dat [gedaagde (= achtergebleven ex-partner)] vóór 30 juni 2018 zijn medewerking zou verlenen aan de verkoop van de woning. Hieraan heeft [gedaagde ] geen uitvoering gegeven. [eiseres] vordert nakoming. Van [eiseres] kan niet worden verwacht dat zij in een onverdeelde boedel blijft zitten nu zij en [gedaagde ] sinds 2008 uit elkaar zijn en dat een verkoop van de woning ertoe zal leiden dat de woning met winst wordt verkocht.

Onderlinge overeenkomst

[eiseres] heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat [gedaagde ] - bij het sluiten van de overeenkomst op 30 juni 2015 - de verplichting op zich heeft genomen om zijn medewerking te verlenen aan de verkoop van de woning indien deze niet vóór 30 juni 2018 is verkocht. In de door [eiseres] overgelegde overeenkomst van 30 juni 2015 is ten aanzien van de woning onder meer opgenomen:

“ (…) Zodra [gedaagde ] de financiële mogelijkheid heeft zal hij [eiseres] uitkopen uit de woning aan [het adres] te [woonplaats 2] , zodat hij enig eigenaar wordt van deze woning, waarbij [eiseres] geen restschuld zal overhouden voortkomende uit de hypothecaire schulden bij de Westland Utrecht Bank [1] , [2] en [3] . Uiterlijk tot 3 jaar na vandaag heeft [gedaagde ] de mogelijkheid [eiseres] uit te kopen uit de woning. Uiterlijk 3 jaar na vandaag zal [gedaagde ] meewerken aan de verkoop van de woning waarbij de minimumprijs voor de woning € 250.000,= zal zijn. (…)

Datum..30 juni 2015 (…)”

Penwijziging

[gedaagde ] betwist deze overeenkomst en beroept zich op een andere overeenkomst waarin nieuwe afspraken ten aanzien van de woning zouden zijn gemaakt. In de door [gedaagde ] overgelegde overeenkomst is de hiervoor aangehaalde passage met de pen doorgestreept en onder meer met de hand bijgeschreven dat [gedaagde ] - in tegenstelling tot de eerder gemaakte afspraken - in de woning kan blijven wonen totdat zijn letselschadezaken volledig zijn afgerond en sowieso tot en met het jaar 2035.

Penwijziging ongeldig

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het bestaan van de nieuwe afspraken zoals gesteld door [gedaagde ] onvoldoende aannemelijk zijn. Niet valt in te zien waarom [eiseres] ermee zou hebben ingestemd dat [gedaagde ] tot het jaar 2035 in de woning zou mogen blijven wonen, terwijl partijen in eerste instantie een uiterlijke termijn van 30 juni 2018 hadden afgesproken. [gedaagde ] heeft daarvoor geen aannemelijke verklaring gegeven. Zulks kan in ieder geval niet worden afgeleid uit de door [gedaagde ] overgelegde documenten van onder meer 25 juni 2015. Het lijkt er op dat - voor zover de voorzieningenrechter in het beperkte bestek van onderhavige procedure kan beoordelen - de nieuwe afspraken in de overeenkomst van 30 juni 2015 er op een later moment met de hand zijn bijgeschreven door [gedaagde ] , zonder dat [eiseres] daarmee akkoord is gegaan.

Geen spoedeisend belang

Een spoedeisend belang heeft [eiseres] bij de door haar ingestelde vordering niet aannemelijk gemaakt. [eiseres] heeft gesteld dat zij op korte termijn geld nodig heeft om zelf onroerend goed aan te schaffen en dat de tijd nu gunstig is om de woning te verkopen en de verwachting is dat de woning met winst wordt verkocht. Nog daargelaten of daarmee een spoedeisend belang ontstaat bij de onderhavige vordering, heeft zij deze stelling onvoldoende gemotiveerd onderbouwd. [eiseres] heeft in de onderhavige procedure geen taxatierapport op laten maken van de woning. Gelet op de hoogte van de hypothecaire geldlening ad € 249.579,12 en de omstandigheid dat er rondom de woning op het Villapark [A] momenteel vijf vergelijkbare woningen te koop staan, kan de voorzieningenrechter - mede gelet op het beperkte bestek van onderhavige procedure - niet zonder meer aannemen dat de opbrengst van de woning meer zal zijn dan de op de woning rustende hypotheek. Ter zitting heeft [eiseres] nog aangevoerd dat er een spaardepot zou zijn gekoppeld aan de hypothecaire geldlening en dat bij een verkoop van de woning een deel van de hypothecaire geldlening daarmee kan worden afgelost. [eiseres] heeft ter onderbouwing van deze stelling echter geen schriftelijke stukken overlegd en kan haar daarmee in de vordering niet steunen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Ook het enkele feit dat [eiseres] thans nog hoofdelijk is verbonden aan de hypothecaire geldlening voor de woning is onvoldoende voor het aannemen van een spoedeisend belang, nu gesteld noch gebleken is dat [gedaagde ] nalatig is in de nakoming van zijn hypothecaire verplichtingen.

Bodemrechter

Dit alles brengt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat de vordering van [eiseres] moet worden afgewezen. In de gegeven omstandigheden zal de meest gerede partij zich tot de bodemrechter dienen te wenden teneinde de verdeling van de woning te bewerkstelligen.


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Na 1,5 jaar nog geen OHA, nu toestemming tot verkoop

Een voormalig echtpaar is in november 2016 gescheiden. Het bijbehorende ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van de vertrokken ex-partner is niet gelukt. De Rechtbank Rotterdam heeft daarom de vertrokken ex-partner toestemming verleend de voormalige echtelijke woning te verkopen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 aug 2018

Laatst gewijzigd

28 aug 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.