Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
25 sep 2018 Nieuws

Bij echtscheiding alle vermogensbestanddelen melden

Bij de verdeling na echtscheiding heeft een man een bedrag van €55.500 opzettelijk verzwegen. Dit brengt met zich mee dat de man zijn aandeel aan de vrouw heeft verbeurd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Afwijkende peildatum

Partijen worden verdeeld gehouden over de peildatum die geldt voor de vaststelling van de omvang van de te verdelen huwelijksgemeenschap. Als hoofdregel heeft te gelden dat de huwelijksgemeenschap van rechtswege wordt ontbonden op de datum van indiening van het verzoek tot echtscheiding (art. 1:99 lid 1 sub b BW). Deze datum geldt als peildatum ten aanzien van de omvang en samenstelling van de te verdelen huwelijksgemeenschap. Door echtgenoten zelf (of de rechter) kan niet van dit in de wet geregelde tijdstip worden afgeweken (ECLI:NL:HR:2013:2050).

Echtgenoten kunnen echter wel afspreken dat in hun onderlinge verhouding (in obligatoire zin) een ander tijdstip zal gelden voor de vaststelling van de omvang van de gemeenschap. De vraag die in dit geval voorligt is of partijen bij het sluiten van hun echtscheidingsconvenant hebben afgesproken van een ander tijdstip te zullen uitgaan.

Kasrondje

De vrouw heeft gesteld dat het bedrag van € 55.500,- op de peildatum toebehoorde aan de man. De man heeft deze stelling weliswaar betwist, door te verwijzen naar het feit dat dit saldo op de peildatum niet meer aanwezig was, maar de man was volgens de vrouw nog steeds gerechtigd tot dat bedrag, en heeft dat geld na de echtscheiding ook terugontvangen.

Inconsequent

Het hof overweegt als volgt. Een girale overboeking van een te schenken bedrag is te beschouwen als een schenking van hand-tot-hand. Aan de daaraan verbonden uitsluitingsclausule worden geen vormvereisten gesteld. De overboekingen zelf bieden in dit geval geen aanknopingspunten voor het bestaan van een uitsluitingsclausule, omdat daarop slechts staat vermeld “xx mama”, “grapje” of “geen keuken + pannen maar anders”. De handgeschreven schenkingsverklaringen kunnen als uitsluitingsclausule worden aangemerkt, mits deze vooraf of tegelijk met de schenking zijn opgesteld. Gelet op de datering van de verklaringen zouden deze voorafgaand aan de schenkingen kunnen zijn opgesteld. De door de man overgelegde handgeschreven verklaringen zijn echter niet in overeenstemming met het door de man laatst ingenomen standpunt dat de naar de man overgemaakte bedragen voorschotten op de erfenis van de overleden vader zouden betreffen. De eerste schenking heeft bovendien reeds plaatsgevonden vóór het overlijden van de vader van de man, zodat van een voorschot op diens erfenis toen geen sprake kan zijn geweest.

Vlak na de echtscheiding in december 2014 is echter het gehele bedrag naar de man teruggestort, waarbij de man stelt dat dit om een nieuwe schenking ging voor de herfinanciering van de eigen woning van de man. Uit al deze handelingen kan worden afgeleid dat de man niet te goeder trouw heeft gehandeld, en dat er dus sprake is geweest van het opzettelijk verborgen willen houden van geld.

Overgeslagen bestanddeel

Omdat beide partijen het er over eens zijn dat dit bedrag destijds niet bij de mediator is vermeld, en niet in de verdeling is meegenomen, zij het dat de vrouw meent dat het door de man is verzwegen, en de man stelt dat partijen het bewust niet hebben opgenomen omdat het (alleen) van de man zou zijn, staat vast dat het om een overgeslagen bestanddeel gaat, waarvan in beginsel alsnog verdeling kan worden gevorderd. Wellicht ten overvloede merkt het hof nog op dat de in het convenant opgenomen kwijtingsverklaring dit oordeel niet anders maakt. Een finale kwijting die in algemene bewoordingen is geformuleerd heeft immers alleen betrekking op de onderwerpen waarop de kwijting ziet.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 sep 2018

Laatst gewijzigd

25 sep 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.