Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
4 feb 2014 Kennis

Inkorting duur loongerelateerde WGA-uitkering vanaf 1 januari 2016

Met het huidige wetsvoorstel "Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen" wordt ook de WGA uitkering aangepast.
3 feb 2014 Nieuws

Tweede nota van wijziging wetsvoorstel kindregelingen

Tweede nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen).
3 feb 2014 Nieuws

Wijziging Wetsvoorstel hervorming kindregelingen

In het regeerakkoord Bruggen slaan is besloten de kindregelingen te hervormen en te versoberen. Het kabinet heeft daartoe op 3 september jl. het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen bij de Tweede Kamer ingediend. In de Begrotingsafspraken 2014 zijn de fracties van D66, ChristenUnie en SGP en de coalitiefracties een aantal wijzigingen overeengekomen die betrekking hebben op de kindregelingen. Deze nota van wijziging wijzigt het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen op die punten.
2 feb 2014 Nieuws

Wet Werk en Zekerheid naar de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Werk en zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is afgelopen vrijdag bij de Tweede Kamer ingediend. * Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker. * De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. * De WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.
30 jan 2014 Nieuws

Wetwijziging Algemene nabestaandenwet aan Tweede Kamer aangeboden

Het kabinet heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin bij de berekening van de nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders met minderjarige kinderen rekening wordt gehouden met het inkomensonafhankelijke deel van de alleenstaande ouderkorting. Deze wijziging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2013 voor nieuwe uitkeringen en vanaf 1 oktober 2013 voor lopende uitkeringen.
27 jan 2014 Nieuws

Duidelijke regels over samenwonen en AOW-uitkering vanaf 1 februari

Ouderen met een AOW-uitkering die samenleven maar ieder een eigen (huur)huis hebben, worden vanaf 1 februari 2014 gezien als niet-samenwonend. Hierdoor ontvangen zij een hogere AOW-uitkering. De wijziging zorgt er voor dat de richtlijnen voor AOW-ers die intensief met elkaar optrekken duidelijker worden. Het wetsvoorstel is afgelopen vrijdag aangeboden aan de Tweede kamer.
10 jan 2014 Nieuws

Hoofdverblijf in dezelfde woning AOW

Er is een internetconsultatie gestart voor het besluit 'hoofdverblijf in dezelfde woning AOW'. Voorgesteld wordt om twee AOW’ers die veel bij elkaar verblijven aan te merken als alleenstaanden als ieder een zelfstandige op eigen naam staande (huur)woning heeft. Zij hebben dan recht op de alleenstaande norm voor de AOW van 70% WML in plaats van de 50% die getrouwde of samenwonende AOW’ers ontvangen. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de eigen woning vrij tot beschikking staat, er niemand anders staat ingeschreven of er feitelijk woont en beiden ieder de kosten van de eigen woning dragen.
11 dec 2013 Nieuws

Startersleningen in 2014?

Helpdeskvraag
Begin dit jaar is een besluit uitgebracht voor Startersleningen met een tijdelijke goedkeuring:
"De Starterslening van SVn is in 2013 bij de notaris gepasseerd of in 2014 voor zover de Starterslening is ontstaan ten gevolge van een op 31 december 2013 bestaande onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst van de belastingplichtige tot verwerving van een eigen woning."

Is er meer bekend over een verlenging?
9 dec 2013 Nieuws

Teeven: scheiden zonder rechter mogelijk

Echtparen kunnen hun echtscheiding straks zelf regelen via de ambtenaar van de burgerlijke stand als ze het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben. De regeling is eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk voor de burger. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat voor advies naar verschillende instanties wordt gestuurd. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord. Doel is de echtgenoten die het eens zijn over hun scheiding zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te geven voor de afwikkeling daarvan.
27 nov 2013 Nieuws

Beloningsbeleid financiële sector aangescherpt

Minister Dijsselbloem van Financiën gaat met een nieuwe wet het beloningsbeleid binnen de financiële sector aanscherpen. Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is de introductie van een bonusplafond. Voor iedereen die werkzaam is in de Nederlandse financiële sector wordt een eventuele bonus per 2015 gemaximeerd op 20% van de vaste beloning. Dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer behorend bij het wetsvoorstel Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen.
Getoond 311 tot 320 van 335. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.