Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
3621 tot 3630 van 3649.
8 jun 2004 Kennis

Groepsaansprakelijkheid

In artikel 6:166 BW wordt een bijzondere vorm van aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad behandeld. Het gaat hier om het handelen in groepsverband. Wanneer in groepsverband wordt opgetreden en één of meerdere leden van de groep plegen een onrechtmatige daad op grond van artikel 6:162 BW, dan zijn alle leden van de groep hoofdelijk aansprakelijk. Ook die leden van de groep die de onrechtmatige handeling niet verrichten. Een groepslid kan zich alleen aan de hoofdelijke aansprakelijkheid ontrekken wanneer hij zich bij dreiging van een onrechtmatige daad aan de groep ontrekt.
8 jun 2004 Kennis

Persoonlijke aansprakelijkheid

De basis voor het aansprakelijkheidrecht ligt in artikel 6:162 BW. In dit artikel is vastgelegd wanneer iemand aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn eigen handelen of nalaten.
8 jun 2004 Kennis

Vormen van aansprakelijkheid

Om in te kunnen gaan op het aansprakelijkheidsrecht voor is het noodzakelijk een indeling te maken van diverse vormen van aansprakelijkheid.
8 jun 2004 Kennis

Aansprakelijkheid voor ondergeschikten

De aansprakelijkheid van werkgevers voor het handelen en nalaten van ondergeschikten is vastgelegd in artikel 6:170 BW. In dit artikel is bepaald dat werkgevers risicoaansprakelijk zijn voor schade die ondergeschikten toebrengen aan derden.
22 jan 2013 Kennis

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

Als aanvulling op de bestaande sociale inkomensverzekeringen en voorzieningen kan bij een particuliere verzekeraar een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten worden, waarmee de inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of een ongeval zo veel mogelijk wordt opgevangen.
7 jun 2004 Kennis

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering keert een bedrag uit in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Het is een sommenverzekering; er wordt niet gekeken naar de werkelijk geleden schade.
22 jan 2013 Kennis

Particuliere verzekeringen

Als aanvulling op de sociale verzekeringen en voorzieningen kunnen particuliere verzekeringen gesloten. Men kan die verzekeringen individueel afsluiten, maar ook collectief ( een bedrijf sluit de verzekeringen af ten behoeve van de werknemers).
2 jun 2004 Kennis

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (WAJONG)

is een voorziening voor jonggehandicapten die niet aan het arbeidsproces kunnen (gaan) deelnemen. De uitkering bedraagt bij volledige arbeidsongeschiktheid 70% van het wettelijke minimum loon.
2 jun 2004 Kennis

Wet Arbeid en Zorg (WAZO)

De Wet Arbeid en Zorg: regelt het recht op diverse vormen van verlof. Belangrijkste is het wettelijk recht voor vrouwen op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Op grond van deze wet wordt het loon 100% doorbetaald tijdens deze verlofperiode. Volgens de WAZO bestaat er ook recht op uitkering bij zwangerschap voor (vrouwelijke) zelfstandigen.
Getoond 3621 tot 3630 van 3649. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.