Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Wet- en regelgeving

1 tot 10 van 230.
11 jun 2018 Nieuws

VVD, D66 en PvdA verkorten partneralimentatie van 12 naar 5 jaar

VVD, D66 en PvdA dienen het gewijzigde wetsvoorstel in voor een eerlijker systeem voor partneralimentatie. De verandering is nodig omdat de oude partneralimentatieregels sterk zijn verouderd. Concreet gaat de maximale termijn voor partneralimentatie van 12 naar vijf jaar, met uitzondering voor mensen die zorgen voor kleine kinderen of die tegen hun AOW-leeftijd aanlopen en dus moeilijk een baan kunnen vinden.
24 feb 2016 Nieuws

Rapport 'De bestrijding van witwassen'

Het rapport geeft inzicht in de praktijk van de bestrijding van witwassen. Deze eerste, verkennende beleidsmonitor beschrijft de bestrijding van witwassen in Nederland. De beleidsmonitor brengt de organisaties en processen met betrekking tot de bestrijding van witwassen in hun onderlinge samenhang in kaart. Daarnaast geeft de beleidsmonitor een overzicht van de resultaten van de uitvoering van het anti-witwasbeleid over de jaren 2010 tot en met 2013 en een aanzet om dit beleid op effectiviteit te beoordelen.
14 apr 2015 Nieuws

Herziene AFM Leidraad Wwft

De Leidraad van de AFM voor de Wwft is onlangs herzien. De herziene Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet volgen de Leidraad Wwft van augustus 2013 op. De AFM wil met de Leidraad handvatten bieden en een verduidelijking aanbrengen in de verschillende verplichtingen uit de Wwft. Bij de herziening zijn de relevante wijzigingen in de Wwft per 1 januari 2015 verwerkt.
26 mei 2014 Nieuws

Afschaffing overheidsbijdrage financieel toezicht

Het kabinet gaat de bekostiging van het financieel toezicht per 1 januari 2015 wijzigen. Vanuit het principe ‘de sector profiteert zelf van goed toezicht’ wordt de jaarlijkse overheidsbijdrage aan het financieel toezicht afgeschaft. Bovendien zullen boetes en dwangsommen niet langer volledig terugvloeien naar de sector, maar vanaf 2,5 miljoen euro toekomen aan de Staat. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën ingestemd met deze wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht.
16 aug 2013 Nieuws

AFM past leidraad Wwft aan

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangepast naar aanleiding van een aantal relevante wijzigingen in de wet per 1 januari 2013. De herzieningen betreffen vooral het cliëntenonderzoek en de melding van ongebruikelijke transacties.
22 apr 2014 Nieuws

Ondernemingswoning wordt eigen woning.

Besluit vervallen - zie 'Intrekking diverse besluiten' artikel
Bij de overgang van een woning van het ondernemingsvermogen naar het privévermogen komt de vraag op of de schuld die destijds is aangegaan in verband met de woning kan worden aangemerkt als eigenwoningschuld. Bij een overgang vóór 1 januari 2013 was dit het geval voor zover die schuld niet is afgelost en voor zover deze ziet op het deel van de woning dat na de overgang is aan te merken als eigen woning.
2 aug 2013 Nieuws

Centraal informatiesysteem registreert behaalde PE en diploma’s adviseurs.

In de Nota van Wijziging 2013 op de Wet op het financieel toezicht kondigt minister Dijsselbloem een informatiesysteem aan, waarin alle gegevens over beroepskwalificaties van financiële adviseurs en de daarmee samenhangende afgelegde examens worden vastgelegd.
1 aug 2013 Nieuws

Vanaf 2014 AFM-bevindingen over individuele accountantskantoren openbaar.

Minister van Financiën Dijsselbloem zal de publicatie van de bevindingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over individuele accountantskantoren mogelijk maken in het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014. Dat schrijft Dijsselbloem in een nota naar aanleiding van verslag van de Wijzigingswet financiële markten 2014 aan de Tweede Kamer. Op dit moment zijn de onderzoeksrapporten van de AFM niet te herleiden tot de individuele accountantskantoren. Met deze toezegging komt de minister tegemoet aan de behoefte van de sector en de Tweede Kamer naar meer transparante kwaliteitsinformatie van de AFM over individuele accountantskantoren. De minister loopt hiermee vooruit op de Europese ontwikkelingen. Ook de Europese Commissie zet zich in voor de hervorming van de accountantsmarkt.
29 jul 2013 Nieuws

Krijgen tegenstanders vakbekwaamheidseisen 2014 steun uit onverwachte hoek?

De AFM informeert de minister van Financiën jaarlijks met een ‘wetgevingsbrief’. Daarin vraagt de toezichthouder aandacht voor specifieke zaken, waar men in de toezichttaken tegenaan loopt. Ook doet de AFM voorstellen tot aanvullingen en wijzigingen in regelgeving.
29 jul 2013 Nieuws

Stellingen provisieverbod helpen consumenten bij maken juiste afweging.

Consumenten betalen tegenwoordig direct voor advies over complexe financiële producten, zoals hypotheken, uitvaartverzekeringen of bankspaarproducten.
Getoond 1 tot 10 van 230. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.