Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
23 dec 2009 Nieuws

Wijzigingen in verzekeringen per 1-1-2010

Het Verbond van Verzekeraars heeft enkele belangrijke wijzigingen per 1 januari 2010 op het gebied van verzekeren op een rijtje gezet.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

 

Geïnformeerde verlenging
Verzekeraars stoppen vanaf 1 januari 2010 met het zogenaamde 'stilzwijgend verlengen' van schadeverzekeringen. Consumenten krijgen tijdig informatie over een naderende verlenging en mogelijkheden om de polis eventueel op te zeggen. Als een consument verder niets doet, wordt de verzekering voortgezet. Dit om te voorkomen dat consumenten (onwetend en ongewild) onverzekerd raken. Alle bij het Verbond aangesloten verzekeraars gaan met 'geïnformeerde verlenging' werken.
 
Opzeg- en contractstermijnen
Vanaf 1 januari 2010 is een looptijd van één jaar het uitgangspunt voor schadeverzekeringen. Verzekeraars kunnen ook langer lopende contracten aanbieden, maar altijd in combinatie met een éénjarig contract. Kiest de consument voor een langer lopend contract dan moet zij of hij daar expliciet voor tekenen. Als de einddatum van een langer lopend contract in zicht komt, krijgt de consument doorgaans weer de keuze voor een langer lopend contract of een éénjarig contract. Zonder expliciete instemming van de consument met een langer lopend contract wordt het automatisch omgezet in een éénjarig contract met een maximale opzegtermijn van één maand. Ook éénjarige contracten die na één jaar worden verlengd, zijn na dat eerste jaar met maximaal een maand opzegbaar. 
 
Adviseurs
In 2009 zijn al de nodige wijzigingen ingevoerd in de relatie tussen de adviseur van financiële producten en de consument. Zo moeten adviseurs bij 'complexe producten' zoals hypotheken verplicht transparant maken hoeveel zij verdienen met hun advies (dit moeten zij uit zichzelf melden aan de klant). Ook moeten zij werken met een 'Dienstverleningsdocument', waarin de werkzaamheden en de hoogte van de beloning staan beschreven. Voor deze producten geldt vanaf 1 januari 2010 een totaalverbod op 'bonusprovisies', de adviseur krijgt dus geen financiële prikkel meer om zo veel mogelijk van een bepaald product of verzekeraar te verkopen. Dit geldt ook voor uitvaartverzekeringen en betalingsbeschermers. Daarmee krijgt de consument meer zekerheid dat de adviseur echt onafhankelijk adviseert.  
 
Pensioenverzekeringen
De informatievoorziening aan consumenten over pensioenverzekeringen wordt verder verbeterd. Vanaf 2010 wordt jaarlijks een overzicht verstrekt waaruit blijkt hoeveel (provisie)kosten en risicopremies worden ingehouden op de ingelegde bedragen. Deze kostenspecificatie wordt al gegeven bij aanvang van de deelname in een pensioenverzekering in de startbrief. De kosteninhoudingen worden evenredig over de looptijd gespreid, waardoor voorkomen wordt dat deelnemers bij het overdragen van pensioenrechten naar een andere werkgever, in de eerste jaren onvoldoende vermogen zouden opbouwen.
De verzekeringssector verwacht het komend jaar, in overleg met de sociale partners en de ombudsman, ook een kostennorm voor het verleden vast te stellen, waaraan oudere beschikbare premieregelingen (BPR) kunnen worden getoetst.
 
Beleggingsverzekeringen
Uiterlijk vanaf 1 april worden in de kostenoverzichten bij nieuwe beleggingsverzekeringen de provisie voor de adviseur apart vermeld. Dit provisiebedrag is terug te vinden onder de post 'kosten bemiddelaar' volgens het model-De Ruiter. Waar mogelijk wordt deze provisie ook bij bestaande verzekeringen in het jaarlijks kostenoverzicht genoemd. Sinds januari 2009 zijn tussenpersonen al verplicht de klant te melden hoeveel provisie hij ontvangt bij het sluiten van een beleggingsverzekering.
 
Arbeidsverzekeringen
In verzekeringscontracten voor werknemers met een gezondheidsbeperking worden vanaf 1 januari geen wachttijden, zogeheten carenztijden, meer gehanteerd. De wachttijden worden afgeschaft bij verzekeringen die op basis van de (collectieve) arbeidsovereenkomst worden gesloten, zoals ziekte-, arbeidsongeschikheids- of overlijdensrisicoverzekeringen. Het hanteren van een carenztijd betekent dat er gedurende een bepaalde periode - vaak een jaar - geen recht op dekking of uitkering bestaat. Verzekeraars hanteren deze clausule om misbruik tegen te gaan. Nadeel is echter dat werknemers bij het aanvaarden of wisselen van baan geconfronteerd kunnen worden met een wachttijd. Dat kan werknemers, in het bijzonder als ze gehandicapt of chronisch ziek zijn, ontmoedigen om in dienst te treden of naar ander werk uit te zien.
 
Zorgverzekeringen
Per 1 januari 2010 is er een aantal wijzigingen in het basispakket ten opzichte van 2009.
·        Hulpmiddelen:
 a. de maximale vergoeding voor pruiken gaat omhoog van 294 euro naar 374 euro;
 b. losse 'voorzetkamers', om vernevelde geneesmiddelen in te ademen, vallen in
     2010 onder de basisverzekering;
 c. heeft u het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS)? Dan krijgt u ook het
     Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) vergoed. U krijgt geen MRA voor het
     verminderen van snurken.
·        Geneesmiddelen: in 2010 verdwijnt het geneesmiddel acetylcysteïne uit het
 basispakket. Het middel heeft een onvoldoende gunstig effect op mensen met 'chronisch
 obstructief longlijden' (COPD).
·        Dyslexie: behandeling van ernstige dyslexie bij kinderen die op 1 januari 2010
 7, 8 of 9 jaar zijn, zit in het basispakket. In 2009 gold dat alleen voor
 kinderen van 7 en 8 jaar.
·        Orgaanstranplantatie: de omschrijving van transplantatie van weefsels en
 organen is aangepast, enkel donoren vanuit EU/EER landen zijn toegestaan tenzij
 het gaat om een donatie van een bloedverwant, echtgenoot of geregistreerd partner.
·        Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg: het Persoonsgebonden budget (PGB
 reglement) voor de geestelijke gezondheidszorg komt per 1 januari 2010 te vervallen.
 
Bron: Verbond van Verzekeraars, 22-12-2009

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 dec 2009

Laatst gewijzigd

23 dec 2009

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.