Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
2 mei 2017 Nieuws

Algemene Voorwaarden

 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Fintool BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Reeuwijk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 27256668.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Fintool BV een overeenkomst is aangegaan of beoogt aan te gaan.
 3. Abonnee: de natuurlijke persoon die in het kader van de overeenkomst gerechtigd is gebruik te maken van het platform en diensten van Fintool BV als zodanig, al dan niet tevens wederpartij als bedoeld in het vorige lid.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Fintool BV en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waaronder begrepen het Fintool-abonnement en de eventuele aanvullende diensten waarvan de abonnee tegen betaling van credits gebruik kan maken.
 5. Aanvullende diensten: diensten van Fintool BV waarvan de wederpartij tegen betaling van credits gebruik kan maken, zoals de telefonische helpdesk, e-mailhelpdesk en de dienst Permanent Actueel via pa.fintool.nl.
 6. Platform: het online platform, genaamd “Fintool”, waarvan de abonnee in het kader van de overeenkomst gebruik kan maken en waartoe hij middels fintool.nl en zijn loginnaam en wachtwoord toegang verkrijgt.
 7. Credits: het door de wederpartij of abonnee aangeschafte dan wel bij het Fintool-abonnement behorende tegoed om van de aanvullende diensten gebruik te kunnen maken.
 8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN EN REGISTRATIE

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fintool BV, iedere tot stand gekomen overeenkomst en elk gebruik van het platform.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van de eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden van toepassing, welke laatste voorwaarden uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.
 3. Om van de diensten van Fintool BV gebruik te kunnen maken, dient de wederpartij de abonnee op het platform te registreren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en Fintool BV de abonnee anderszins van een inlognaam en wachtwoord voorziet voor toegang tot het platform.
 4. Indien de wederpartij de abonnee middels het platform registreert, dient zij alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. Indien Fintool BV de abonnee anderszins van een inlognaam en wachtwoord voorziet, staat de wederpartij er eveneens voor in dat de door haar verstrekte gegevens volledig en juist zijn.
 5. Voordat de abonnee van de diensten van Fintool BV gebruik kan maken, dient de wederpartij in te stemmen met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden. Fintool BV stelt de voorwaarden dusdanig aan de wederpartij ter beschikking dat zij een redelijke mogelijkheid heeft daarvan kennis te nemen voordat de abonnee van de diensten van Fintool BV gebruik kan maken. Fintool BV is niet gehouden deze algemene voorwaarden bij individuele transacties die op het platform worden aangegaan steeds opnieuw aan de wederpartij ter hand te stellen.
 6. Gebruik van het platform dient te geschieden overeenkomstig de mogelijkheden en beperkingen als vermeld in deze algemene voorwaarden. De wederpartij is jegens Fintool BV aansprakelijk voor het gebruik van het platform dat in het kader van de overeenkomst en onder het account van de abonnee plaatsvindt, als ware de wederpartij steeds zelf gebruiker van het platform.
 7. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 8. Indien de wederpartij overeenkomsten met Fintool BV namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van die overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
 9. Elk Fintool-abonnement is aan de persoon van de abonnee gebonden en is na totstandkoming daarvan niet overdraagbaar aan derden. Het is niet toegestaan inlognamen en wachtwoorden voor toegang tot het platform ter beschikking te stellen van derden. De rechten van de abonnee voortvloeiende uit het abonnement, kunnen niet overdragen worden aan een andere natuurlijke persoon, ook niet in geval die andere persoon werkzaam is binnen de onderneming van de wederpartij, e.e.a. tenzij dit geschiedt met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Fintool BV. Onverminderd deze beperking worden alle handelingen die middels het account van de abonnee, op het platform worden verricht, de wederpartij toegerekend.

ARTIKEL 3. |  INHOUD VAN DE OVEREENKOMST, DUUR VAN HET
                     FINTOOL-ABONNEMENT EN OPZEGGING

 1. Fintool-abonnementen worden, afhankelijk van hetgeen is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van een jaar. De wederpartij betaalt voor het Fintool-abonnement als zodanig een vaste prijs per maand of jaar, met uitzondering van het “Free Fintool-abonnement”.
 2. Op basis van het abonnement maakt de abonnee aanspraak op dagelijkse ontvangst van de nieuwsbrief met informatie afgestemd op de werkzaamheden van de abonnee. Aanvullende diensten kunnen worden afgenomen tegen betaling van credits. Bij het abonnement, met uitzondering van het “Free Fintool-abonnement”, zijn maandelijkse credits inbegrepen, waarbij het aantal credits afhankelijk is van het gekozen abonnement. Credits kunnen worden bijgekocht via het platform. Credit kunnen niet worden opgespaard en vervallen op de eerste dag van de volgende kalendermaand.
 3. Het Fintool-abonnement dat voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt na verstrijken van de overeengekomen duur stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij het abonnement conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 4. Opzegging van het Fintool-abonnement dient per e-mail aan administratie@fintool.nl te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij Fintool BV daarvan in het voordeel van de wederpartij afwijkt.
 5. Op het account van de abonnee op het moment van eindigen van het Fintool-abonnement aanwezige en niet verzilverde credits, komen te vervallen. Credits zijn nimmer inwisselbaar voor geld.
 6. Behoudens de beperkingen in deze algemene voorwaarden zal Fintool BV tijdens de duur van de overeenkomst het platform ter beschikking stellen van de abonnee. De abonnee komt een niet-exclusief gebruiksrecht toe met betrekking tot het platform en alle content die direct of indirect via het platform aan hem ter beschikking wordt gesteld. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het platform en de bedoelde content blijven bij Fintool BV dan wel haar licentiegevers rusten conform het bepaalde in artikel 8 en het daartoe bij of krachtens de wet gestelde.
 7. Afhankelijk van het toepasselijke Fintool-abonnement dan wel het gegeven dat voor toegang daartoe met credits is betaald, heeft de abonnee toegang tot de dienst Permanent Actueel via pa.fintool.nl. Deze dienst wordt aangeboden middels een online portal van derden, op het gebruik waarvan voorwaarden van de betreffende exploitant van toepassing zijn. Alvorens gebruik te kunnen maken het bedoelde portal, dient mogelijk uitdrukkelijk akkoord te worden gegaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden van de exploitant. Niets uit de onderhavige algemene voorwaarden heeft invloed op de gebruiksrechten ten aanzien van het bedoelde portal, anders dan slechts de toegang daartoe op basis van de overeenkomst tussen de wederpartij en Fintool BV. Fintool BV heeft slechts beperkte invloed op de samenstelling van de middels het portal pa.fintool.nl aangeboden content en heeft nimmer invloed op de inhoud van de informatie die middels die content ter beschikking van de abonnee komt. Fintool BV heeft voorts niet steeds invloed op de content die op haar eigen platform wordt geopenbaard, zoals wat betreft de inhoud van de database. Voor zover de inhoud van informatie die middels door derden beschikbaar gestelde of aangeleverde content ter beschikking van de abonnee komt, draagt Fintool BV ter zake het gebruik daarvan door de abonnee of een derde geen enkele aansprakelijkheid.
 8. Ten aanzien van informatie die door Fintool BV of haar ondergeschikten inhoudelijk is samengesteld en middels het platform ter beschikking wordt gesteld, spant Fintool BV zich in ervoor te zorgen dat die informatie betrouwbaar is, doch kan Fintool BV niet garanderen dat deze informatie steeds juist en volledig is. Het gebruik van die informatie geschiedt voor eigen rekening en risico van de abonnee en wederpartij. Op Fintool BV rust slechts een inspanningsverbintenis de abonnee te voorzien van zoveel mogelijk relevante en juiste informatie voor zijn beroepspraktijk, zonder enige aansprakelijkheid te kunnen aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. De wederpartij en abonnee vrijwaren Fintool BV van alle aanspraken van derden in verband met de stelling dat de vorenbedoelde informatie onjuist of onvolledig is.
 9. Het bepaalde in het vorige lid geldt onverkort eveneens ten aanzien van informatie die de abonnee langs andere wegen dan rechtstreeks via het platform verkrijgt van Fintool BV, zoals in het kader van telefonische en e-mailsupport.

ARTIKEL 4. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Abonnementstarieven en prijzen van credits dienen te worden voldaan op de daartoe voorgeschreven of gekozen wijze, middels iDeal dan wel overboeking. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen vooraf te geschieden en is Fintool BV nimmer gehouden eerder uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de betreffende vooruitbetaling door Fintool BV is ontvangen. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat betaling na beschikbaar komen van het Fintool-abonnement c.q. de credits via overboeking plaatsvindt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Fintool BV voorgeschreven wijze.
 2. Fintool BV is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigingen, met dien verstande dat de abonnementstarieven slechts direct of indirect kunnen worden verhoogd tegen verstrijken van de abonnementsduur, waarbij Fintool BV ten minste één maand vóór inwerkingtreding van een prijsverhoging daarvan per e-mail mededeling doet aan de wederpartij. Indien het Fintool-abonnement voor onbepaalde tijd is aangegaan, zal Fintool BV eveneens ten minste één maand vóór inwerkingtreding van een prijsverhoging daarvan per e-mail mededeling doen aan de wederpartij. Prijzen van los aan te schaffen credits kunnen steeds worden gewijzigd, welke prijzen uitdrukkelijk vóór of bij het aangaan van de betreffende transactie op het platform zijn vermeld.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, is Fintool BV, onverminderd het bepaalde in lid 1, tweede zin, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 5. |  MISBRUIK

 1. De abonnee en wederpartij zullen geen misbruik maken van de diensten van Fintool BV en zich onthouden van het (doen) verspreiden van verboden of onrechtmatige content. De partij door wie content aan het platform wordt toegevoegd, draagt de verantwoordelijkheid dat zij deze content zonder inbreuk op auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom van derden, middels het platform mag uploaden en gebruiken. De wederpartij vrijwaart Fintool BV van alle aanspraken van derden ter zake.
 2. Fintool BV is te allen tijde gerechtigd, indien zij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, de door de abonnee op het platform geplaatste content te verwijderen zonder dat Fintool BV op enigerlei wijze aansprakelijk is als gevolg van een dergelijke verwijdering.
 3. Het is verboden het platform te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk maken op enige (intellectuele) eigendomsrechten van Fintool BV of derden, het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie, de onbetamelijke, onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten, crimineel dataverkeer en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de exploitatie van het platform afhankelijk is, waaronder het verspreiden van virussen, wormen et cetera.
 4. Indien Fintool BV of haar licentiegevers door middel van technische maatregelen het platform hebben beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, te wijzigen of te omzeilen.

ARTIKEL 6. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden geeft Fintool BV het recht lopende overeenkomsten met de wederpartij met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, doch uitsluitend voor zover de inbreuk ontbinding redelijkerwijs rechtvaardigt.
 2. Voorts is Fintool BV bevoegd de uitvoering van een met de wederpartij lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of die overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien na het sluiten van die overeenkomst Fintool BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat verplichtingen uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig zullen worden nakomen. Voorts is Fintool BV gerechtigd een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 3. Nimmer wordt aanspraak gemaakt op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Fintool BV op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 4. Tenzij dit haar niet kan worden toegerekend, komt alle door Fintool BV in verband met de opschorting of ontbinding van de overeenkomst geleden schade voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 7. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Fintool BV, is elke aansprakelijkheid van Fintool BV voor schade geleden in verband met de uitvoering van de overeenkomst uitgesloten. In het bijzonder is Fintool BV niet aansprakelijk voor de gevallen zoals ter zake is voorzien in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Fintool BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit overeenkomsten indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Ter zake overmacht draagt Fintool BV geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Gebruikers van het platform kunnen zelfstandig content toevoegen aan het platform. Fintool BV heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de rechtmatigheid, juistheid en volledigheid van de middels het platform door derden of de abonnee toegevoegde content.
 4. Voor zover Fintool BV zich heeft verbonden tot een uitvoeringstermijn, zoals wat betreft de behandeling van supportvragen, betreft deze termijn geen fatale termijn en dient Fintool BV eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens ter zake enige aanspraak jegens Fintool BV geldig kan worden gemaakt.
 5. Fintool BV dan wel haar licentiegevers zijn te allen tijde gerechtigd het platform op ondergeschikte punten aan te passen en zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voor de wederpartij of abonnee voortvloeit.
 6. Fintool BV is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens voor toegang tot het platform.
 7. Fintool BV dan wel haar licentiegevers spannen zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het platform en de services te optimaliseren. Echter kunnen zij niet garanderen dat de voorzieningen op het platform onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op het platform steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Fintool BV c.q. haar licentiegevers ter zake is uitgesloten.
 8. Fintool BV dan wel haar licentiegevers zijn te allen tijde bevoegd het platform of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar hun oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van het platform of de servers van Fintool BV, haar licentiegevers of andere derden. Alle aansprakelijkheid van Fintool BV c.q. haar licentiegevers als gevolg van ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid van het platform of onderdelen daarvan is uitgesloten.
 9. Fintool BV dan wel haar licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor programmeerfouten op het platform. Voorts zijn Fintool BV c.q. haar licentiegever, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid hunnerzijds, niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van het platform of servers van Fintool BV, haar licentiegevers of overige derden schade aanrichten aan de hard- of software van de wederpartij of abonnee.
 10. Fintool BV dan wel haar licentiegevers spannen zich naar alle redelijkheid in het platform te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Fintool BV c.q. haar licentiegever zijn, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid hunnerzijds, echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de wederpartij door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van door de wederpartij verstrekte en middels het platform opgeslagen gegevens.
 11. Fintool BV is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, schade als gevolg van bedrijfstagnatie en overige gevolgschade.
 12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding, welke aanspraak ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden mocht bestaan, is dat direct na het ontstaan of het (mogelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade daarvan schriftelijk mededeling wordt gedaan aan Fintool BV. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien ter zake niet binnen bekwame tijd bij Fintool BV wordt gereclameerd, welke termijn in ieder geval verloopt na 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 13. Mocht Fintool BV ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de totale som van de vergoedingen die de wederpartij aan Fintool BV gedurende een periode van zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan Fintool BV verschuldigd is geweest, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Fintool BV nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in een voorkomend geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de assuradeur van Fintool BV.
 14. Indien en voor zover de abonnee of wederpartij inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de wederpartij Fintool BV van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. De wederpartij vrijwaart Fintool BV eveneens van alle overige aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Fintool BV.

ARTIKEL 8. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de software, de domeinnaam van het platform, het platform zelf en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden daarvan, alsmede op de door Fintool BV op welke wijze dan ook verstrekte informatie, behoren toe aan Fintool BV, voor zover deze rechten niet bij derden berusten. Het is de wederpartij en abonnee verboden deze goederen te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken of voor commerciële doeleinden aan te wenden, anders dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het doel waarvoor deze goederen ter beschikking van de abonnee zijn gesteld c.q. in gebruik zijn gegeven.

ARTIKEL 9. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Fintool BV wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Opvoerdatum

6 dec 2011

Laatst gewijzigd

2 mei 2017

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.