Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
20 jan 2013 Nieuws

Veel gestelde vragen over wijziging hypotheekrente aftrek (2013) - consumentenversie

Vragen en antwoorden over de nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek in pdf vorm.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

1) Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis?
De hypotheekrente blijft aftrekbaar, maar vanaf 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.
 

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in?
Per 1 januari 2013
 

3) Wanneer is er sprake van een nieuwe hypotheek? (Is dat na afloop van een bestaande hypotheek, of bij aangaan van een eerste hypotheek, of bij extra bijlenen?)

 • De hypotheekrenteaftrek blijft voor bestaande hypotheken onveranderd. Ook verandert er niets ten aanzien van de aan de bestaande hypotheek gekoppelde spaar- en verzekeringsproducten.
 • Bij het oversluiten van een bestaande hypotheek (bijv. naar een andere hypotheekverstrekker) verandert er niets, als er geen extra bedrag wordt bijgeleend.
 • Bij het ophogen van de hypotheek, bijvoorbeeld voor een verbouwing, geldt voor het extra bedrag dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is als het bedrag volledig wordt afgelost binnen 30 jaar en ten minste annuïtair.

 

4) Hoeveel kan ik lenen voor een hypotheek?

 • Op dit moment kun je maximaal 106% van de waarde van een woning financieren met een hypotheek.
 • Dit betekent dat je al begint met een restschuld. Dit is een risico voor de consument en de bank.
 • De maximale loan-to-value ratio zal daarom de komende 6 jaar met kleine stapjes van 1%-punt per jaar worden verlaagd tot 100%.

 

5) Op welke wijze wordt aflossing gestimuleerd voor bestaande hypotheken?

 • Niet fiscaal.
 • Maar mensen kunnen de netto financiële lasten van hun bestaande hypotheek wel verminderen door erop af te lossen.
 • Tevens zullen bestaande gevallen, zeker in het geval de waarde van de woning lager is dan de op de woning rustende schuld, in toenemende mate een prikkel voelen om te gaan sparen voor aflossing.
 • Op die manier kunnen zij een potentiële restschuld verkleinen/voorkomen hetgeen de eigen mobiliteit op de woningmarkt ten goede komt.

 

6) Wat betekent ‘loan to value’?

 • Loan to value betekent de verhouding tussen de hoogte van een lening en de waarde van de woning.
 • Een maximale loan-to-value ratio van 100% betekent dat maximaal 100% van de waarde van een koopwoning mag worden gefinancierd met een lening.

 

7) Waarom geen uitzondering op de loan(to(value van 100% voor starters?

 • De LTV maatregel beschermt kopers tegen het overfinancieren van hun eigen woning.
 • Het pakket komt starters tegemoet door:

              o 1. Overgangsregeling: verlaging van 106% naar 100% wordt verspreid over 6 jaar. Kopers kunnen dus tijdelijk nog een hogere hypotheek krijgen.
              o 2. OVB blijft op 2% dus er is bij aankoop van een woning minder financiering nodig.

 • Daarnaast maken de gedaalde huizenprijzen het makkelijker voor starters om in te stappen.

 

8) Ik heb nu een aflossingsvrije hypotheek. Moet ik nu gaan aflossen, en wat betekent dat voor mijn maandlasten?

 • Nee, u hoeft niet af te lossen omdat uw hypotheek voor 1 januari 2013 afgesloten is
 • Als vanzelfsprekend kunt u wel besluiten om op vrijwillige basis – binnen de grenzen van uw hypotheekcontract – jaarlijks boetevrij een deel af te lossen waardoor uw rentelasten zullen verminderen.

 

9) Maar leidt het verschil in behandeling tussen bestaande en nieuwe situaties tot ongelijke situaties?

 • Deze gevallen zijn niet met elkaar te vergelijken.
 • Mensen die in 2012 al een lening voor hun woning hebben afgesloten zijn langdurige financiële verplichtingen aangegaan die niet op korte termijn en zonder additionele kosten kunnen worden omgezet.
 • Daarnaast hebben bestaande gevallen bij aanvang, met in achtneming van hun eigen financiële situatie, een inschatting gemaakt van de netto maandlasten die zij gedurende de looptijd kunnen dragen op basis van de huidige fiscale regelgeving.
 • Indien daarop nu een inbreuk zou worden gemaakt kunnen groepen burgers krap komen te zitten.
 • Door het voorstel wordt dat voorkomen.
 • Overigens is het niet zo dat bestaande gevallen niets merken van de voorgestelde maatregelen.
 • Zij ervaren immers een waardedaling van hun eigen woning.

 

10) Wat betekent dat een nieuwe hypotheek volledig annuïtair moet worden afgelost?

 • Dat betekent dat in het hypotheekcontract is afgesproken dat de lening gedurende de looptijd van de hypotheek wordt afgelost, waardoor vermogen wordt opgebouwd.
 • Je betaalt elke periode een vast bedrag dat bestaat uit rente en uit aflossing.
 • In het begin van de looptijd betaal je weinig aflossing en veel rente en aan het eind van de looptijd is het precies andersom.
 • Dit betekent dat de hypotheekrenteaftrek steeds minder wordt, zodat de netto maandlasten hoger worden.
 • Na 30 jaar is de hypotheek geheel afgelost.

 

11) Kan een nieuwe hypotheek nog anders dan annuïtair worden afgelost?

 • Natuurlijk!
 • De maatregelen zien alleen op de vraag of de betaalde rente in aftrek mag worden gebracht.
 • Er wordt op geen enkele wijze een verbod geïntroduceerd op bepaalde hypotheekvormen.
 • De rente mag in aftrek worden gebracht als de hypotheek gedurende de looptijd ten minste annuïtair in maximaal 30 jaar wordt afgelost naar nihil.
 • Ten minste annuïtair betekent bijvoorbeeld dat een lineaire aflossingshypotheek ook voor renteaftrek in aanmerking komt, omdat je dan méér aflost dan volgens een annuïtair schema.
 • Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat een annuïtaire (of lineaire) aflossingshypotheek die in minder dan 30 jaar tot nihil wordt afgelost, ook voor renteaftrek in aanmerking komt (al is er dan wel minder dan 30 jaar renteaftrek).

 

12) Waarom wordt de hypotheekrenteaftrek niet afgeschaft?

 • De hypotheekrenteaftrek is een wezenlijk onderdeel van het beleid om het eigenwoningbezit te bevorderen.
 • Eigenwoningbezit kan bijdragen aan het opbouwen van eigen vermogen en daarmee aan de zelfredzaamheid van burgers.
 • Het kabinet is van mening dat het eigenwoningbezit structureel moet worden gestimuleerd en is om die reden geen voorstander van afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.
 • Het kabinet is wel van mening dat de hypotheekrenteaftrek beter moet worden ingepast in het beleid gericht op het beperken van de risico’s van hoge hypotheekschulden.
 • Om die reden is het kabinet dan ook zeer content met het Begrotingsakkoord 2013, waarin juist dat element voorop staat.

 

13) Wat betekent het akkoord voor starters?

 • Starters profiteren in het geval van annuïtair aflossen juist in de eerste jaren nog volop van de hypotheekrenteaftrek (in het eerste jaar geldt % uitgaande van een hypotheekrentepercentage van 5% % nog circa 98,5% van de aftrek, na vijf jaar nog circa 92%).
 • Hierdoor zullen de netto woonlasten voor een starter (een nieuw geval) in de eerste jaren nauwelijks toenemen in vergelijking met een bestaand geval met een 100% spaarhypotheek.
 • Indien wordt vergeleken met een aflossingsvrije hypotheek of een hypotheek die conform de minimumeisen in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen bestaat uit twee delen (50% aflossingsvrij en 50% spaarhypotheek) is er uiteraard sprake van een grotere stijging van de netto%maandlasten.
 • Hier staat wel tegenover dat voor deze laatstgenoemde groepen geldt dat aan het einde van de 30%jaarsperiode nog een (deel van de) schuld resteert.
 • Die schuld moet ook na de 30%jaarsperiode nog steeds worden gefinancierd, ook al is deze schuld na dertig jaar inflatie in reële termen (aanzienlijk) minder waard dan bij aanvang van de hypotheek.
 • De beperking van het fiscale voordeel kan leiden tot lagere prijzen.
 • Dit is nadelig voor zittende eigenwoningbezitters en kan ervoor zorgen dat meer eigenwoningbezitters een hogere lening hebben dan de waarde van hun woning.
 • Lagere prijzen, al dan niet als gevolg van deze hervorming, zijn daarentegen in het voordeel van koopstarters.
 • Vanwege het voorgaande en dankzij de permanente verlaging van het overdrachtsbelastingstarief voor woningen hoeven starters minder te lenen omhetzelfde huis te kunnen kopen.
 • Dit dempt derhalve het effect van de hogere netto maandlasten.
 • Overigens is momenteel de betaalbaarheid van woningen al beter dan in vele jaren het geval is geweest.

 

14) Zijn de huidige plannen geen boete op verhuizen?

 •  Nee, want de fiscale behandeling van bestaande hypotheken blijft nog de hele looptijd zoals deze nu is (bestaande verwachtingen worden geëerbiedigd).
 •  Een verhuizing brengt daar in beginsel geen inbreuk op.
 •  Bovendien kan bij nieuw lenen (of extra bijlenen) nog steeds hypotheekrente worden afgetrokken, mits maar aan de aflossingseisen wordt voldaan.

 

15) De huizenprijzen zullen hier zeker door dalen, waardoor de woningmarkt nog verder op slot raakt. Verwacht u dat ook?

 • Het kabinet poogt met dit pakket de woningmarkt langdurige zekerheid te bieden.
 • Dat is belangrijk voor het herstel van vertrouwen op de woningmarkt.
 • Juist dat herstel van vertrouwen is belangrijk voor de mobiliteit op woningmarkt en het van het slot halen van de woningmarkt.
 • Uiteraard spelen meerdere elementen een rol.
 • Ook bijvoorbeeld de stand van de economie, het consumentenvertrouwen en de situatie op de financiële markten spelen een rol.
 • Het CPB en De Nederlandsche Bank zien het voorgestelde pakket als een positieve stap voorwaarts.

 

16) Wat gebeurt en nu met de overdrachtsbelasting?

 • Het overdrachtsbelastingtarief voor woningen bedraagt inmiddels permanent 2 procent.
 • Voor niet-woningen blijft het tarief 6%.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Uw mening

 
Berend Tooms
27 sep 2012
Een mooi overzicht. Nog even de vraag of de aftrek in een mensenleven maximaal 30 jaar blijft, afgezien van tussentijds 3 jaar huren en misschien wat andere mogelijkheden. Stap je nu in een bestaande hypotheek over op een toegestane aflossingsvorm, dan blijft de aftrek in jaren 30-x. Bij verhuizen zie ik "nieuw lenen" staan en dan worden (opeens) de nieuwe regels van toepassing? Voor de periode 30-x? Misschien lees ik dat niet goed?
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.