Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
18 feb 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit in de maak voor 'Afkoopsom klein pensioen'

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, heeft in een Kamerbrief aangegeven het Inkomensbesluit sociale zekerheidswetten (Inkomensbesluit) te wijzigen en te regelen dat de afkoopsom klein pensioen volledig wordt vrijgelaten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Afkoop van een klein pensioen
De Pensioenwet (PW) regelt in artikel 66, eerste lid, dat een pensioenuitvoerder het recht heeft om een klein ouderdomspensioen van een gewezen deelnemer op zijn vroegst twee jaar na beëindiging van de deelneming af te kopen, indien de uitkering op jaarbasis minder bedraagt dan € 462,88 (in 2015). Het afkoopgrensbedrag wordt jaarlijks  geïndexeerd. Er is sprake van een eenzijdig recht op afkoop. De pensioenuitvoerder heeft in dit geval geen instemming van de gewezen deelnemer nodig. De achtergrond van het artikel is dat de pensioenuitvoerder in staat wordt gesteld om de relatief hoge administratiekosten ten aanzien van kleine pensioenaanspraken te beperken. Indien een (gewezen) deelnemer binnen de bovengenoemde termijn van twee jaar de reguliere ingangsdatum van het ouderdomspensioen bereikt, heeft de pensioenuitvoerder het recht om bij de ingang van het ouderdomspensioen een klein pensioen af te kopen (artikel 66, tweede lid, PW).

Korting partnertoeslag
De ingangsdatum voor ouderdomspensioen voor deelnemers en vooral voor gewezen deelnemers staat in veel pensioenreglementen nog in de maand waarin de betrokkene 65 jaar wordt. In veel pensioenreglementen is geregeld dat de afkoop van een klein ouderdomspensioen plaatsvindt in de maand waarin de rechthebbende 65 jaar wordt.
Met ingang van 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd verhoogd en deze bedraagt in 2015 65 jaar en drie maanden. Op het moment dat een klein pensioen wordt afgekocht, vaak dus in de maand waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt, is de AOW-leeftijd nog niet ingetreden. Als er dan ook een partnertoeslag of een Anw-uitkering wordt ontvangen, brengt de SVB de afkoopsom in mindering op de partnertoeslag en op de Anw-uitkering in de maand waarin de afkoopsom wordt uitbetaald. Het betreft een eenmalige korting over één maand. Maximaal wordt dus € 741 bruto (50%) aan partnertoeslag en € 1.138 bruto (70%) aan Anw gekort. Daarnaast is het mogelijk dat er AOW-premie verschuldigd is over het afkoopbedrag.

Wijzigingsbesluit
"Ik ben daarom bereid het Inkomensbesluit aan te passen en te regelen dat een afkoopsom van een klein pensioen volledig wordt vrijgelaten bij de AOW-partnertoeslag en Anw-uitkering.

Omdat het Inkomensbesluit ook voor de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Inkomensvoorziening oudere werkelozen (IOW),  de Toeslagenwet (TW) en de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR) een afkoopsom klein pensioen als inkomen aanmerkt, zal ook voor deze regelingen worden geregeld dat een dergelijke afkoopsom volledig wordt vrijgelaten."

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Afkoopgrens klein pensioen 2015

Kleine pensioenaanspraken kunnen op grond van de artikelen 66, eerste en tweede lid, van de Pensioenwet en 78, eerste en tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, door de pensioenuitvoerder worden afgekocht. Het grensbedrag daarvoor wordt jaarlijks herzien op basis van de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens (CPI), zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Opnieuw kamervragen afkoop kleine pensioenen

Staatssecretaris Klijnsma geeft antwoord op kamervragen over “de pensioenuitkering en afkoop klein pensioen op verjaardag”.

AOW-leeftijd omhoog: nadelige gevolgen bij afkoop klein pensioen

De Pensioenfederatie komt met een aantal mogelijke oplossingsrichtingen voor de afkoop van kleine pensioenen en de mogelijke korting op de AOW-partnertoeslag en de Anw uitkering die daarmee gepaard gaat. Dit heeft de federatie per brief laten weten aan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Afkoop klein pensioen en partnertoeslag

In het tv-programma Kassa en in Plus Magazine is aandacht besteed aan de afkoop van een klein pensioen en de gevolgen daarvan voor de partnertoeslag. Bij de Sociale Verzekeringsbank zijn hier veel vragen over binnengekomen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 feb 2015

Laatst gewijzigd

18 feb 2015

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.