Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
15 mei 2015 Nieuws

Kamervragen ‘Geen compensatie voor korting op AOW-toeslag’

Staatssecretaris J. Klijnsma geeft antwoord op Kamervragen over het korten van de AOW-toeslag ingeval van afkoop kleine pensioenen. Tevens geeft zij aan dat 'reparatie'wetgeving volgt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: Antwoorden Kamervragen (Word, 3 pagina's)

"Antwoord 2 en 3
In tegenstelling tot hetgeen de vragensteller aangeeft, heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op 19 december jl. in een negental tussenuitspraken geoordeeld dat de SVB correct heeft gehandeld door een afkoopsom klein pensioen te korten op de AOW-partnertoeslag en de
Anw-uitkering, omdat de wetgever in het Algemeen Inkomensbesluit sociale zekerheidswetten pensioen aanmerkt als in aanmerking te nemen inkomen. De CRvB heeft in de voornoemde uitspraken alleen geoordeeld dat de manier waarop de SVB de afkoopsom klein pensioen heeft gekort in de betreffende gevallen tot een onredelijk resultaat heeft geleid. De uitspraken van de CRvB laten nog altijd ruimte om de afkoopsom van een klein pensioen op andere wijzen te korten op onder meer de AOW-partnertoeslag en Anw-uitkering.
 
In mijn brief van 13 februari jl. heb ik aangegeven dat korting niet in lijn ligt met de bedoeling van het amendement Vermeij c.s.. Belanghebbenden mogen geen financiële nadelen ondervinden als zij een afkoopsom van een klein pensioen ontvangen. In lijn met die bedoeling ben ik thans bezig het Algemeen Inkomensbesluit sociale zekerheidswetten aan te passen en te regelen dat een afkoopsom van een klein pensioen volledig wordt vrijgelaten bij onder meer de AOW-partnertoeslag en Anw-uitkering. Omdat de uitspraak van de CRvB de uitvoering noopte tot het aanleggen van een redelijkheidstoets in ieder voorkomend geval dat de afkoopsom van een klein pensioen voor korting in aanmerking komt, gaat de beoogde wijziging in op 1 december 2014, zijnde de eerste dag van de maand waarin de uitspraak van de CRvB plaatsvond. Het betreft een nieuwe regeling en daarmee is er geen sprake van rechtsongelijkheid ten opzichte van burgers waarvan het besluit onder een ander geldend recht is vastgesteld en waarbij er inmiddels sprake is van een rechtens onaantastbaar besluit. Het is ongebruikelijk en ongewenst om af te wijken van dit beginsel van formele rechtskracht. Het wél in behandeling nemen van rechtens onaantastbare besluiten zou ook precedentwerking kunnen hebben voor andere situaties, ook buiten de afkoop van kleine pensioenen."

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Memorie van antwoord bij wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd

Staatssecretaris J. Klijnsma gaat in een uitgebreide memorie in op de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Zij voorziet geen verdringing op de arbeidsmarkt.

Kamervragen AOW-gat

Voor niet-werkende gezinsleden van Nederlandse werknemers bij diverse internationale organisaties in Nederland ontstaat soms een AOW-gat. Staatssecretaris van Sociale Zaken, mevrouw Jetta Klijnsma, geeft antwoord op Kamervragen.

Opnieuw kamervragen afkoop kleine pensioenen

Staatssecretaris Klijnsma geeft antwoord op kamervragen over “de pensioenuitkering en afkoop klein pensioen op verjaardag”.

Hoe zit het met de AOW toeslag vanaf 2015?

Een AOW-gerechtigde kan een toeslag krijgen boven op zijn/haar AOW-pensioen, als diens partner nog geen AOW heeft en niet te veel verdient. Op 1 april 2015 vervalt de toeslag. Als men op die datum of later voor het eerst AOW krijgt, ontvangt hij/zij géén toeslag voor de jongere partner. Ook niet als de partner geen inkomen heeft of niet te veel verdient. Men kan dus nooit een toeslag krijgen als de AOW-gerechtigde geboren is op of na 1 januari 1950. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft diverse veelgestelde vragen beantwoord.

Wijzigingsbesluit in de maak voor 'Afkoopsom klein pensioen'

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, heeft in een Kamerbrief aangegeven het Inkomensbesluit sociale zekerheidswetten (Inkomensbesluit) te wijzigen en te regelen dat de afkoopsom klein pensioen volledig wordt vrijgelaten.

Afkoopgrens klein pensioen 2015

Kleine pensioenaanspraken kunnen op grond van de artikelen 66, eerste en tweede lid, van de Pensioenwet en 78, eerste en tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, door de pensioenuitvoerder worden afgekocht. Het grensbedrag daarvoor wordt jaarlijks herzien op basis van de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens (CPI), zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Geen draagvlak voor flexibele AOW

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma, geeft een uitgebreide reactie op de motie-Klein waarin de regering wordt verzocht de mogelijkheden tot het invoeren van een flexibele AOW qua financiële kosten en maatschappelijke opbrengsten te onderzoeken.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

15 mei 2015

Laatst gewijzigd

15 mei 2015

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.