Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
15 sep 2015 Nieuws

Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders

In een rapportage wordt ingegaan op de fiscale knelpunten van grensarbeiders. Daarnaast worden een tweetal handige websites genoemd voor meer informatie voor grensarbeiders op het gebied van fiscaliteit en sociale zekerheid.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Kamerstuk" (Word, 8 pagina's)

Regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen (bladzijde 3)
Onder de nieuwe regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen van  artikel 7.8 van de Wet IB 2001 zijn de inhaal- en terugnameregeling niet van toepassing. Deze regeling kent dus niet meer het voorlopige karakter van de keuzeregeling. Daarnaast is het keuzeaspect vervallen, is de 90%-eis in de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen vastgelegd, en wordt bij een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige niet meer uitgegaan van het wereldinkomen van de belastingplichtige. Dit maakt de nieuwe regeling beter uitvoerbaar en in lijn met het Europese recht.  

De nieuwe regeling kan gevolgen hebben voor buitenlandse belastingplichtigen die voorheen gebruik maakten van de keuzeregeling. Dit is bijvoorbeeld het geval in de situatie waarbij de ene fiscale partner zijn inkomen geheel of nagenoeg geheel uit Nederland ontvangt, terwijl de andere fiscale partner geen inkomsten uit Nederland geniet, maar inkomsten uit de woonstaat. Alleen degene die voldoet aan de 90%-eis, komt in aanmerking voor aftrek van de kosten met betrekking tot de buitenlandse eigen woning. De kosten met betrekking tot diezelfde eigen woning van de andere partner blijven, in tegenstelling tot de situatie onder de keuzeregeling, buiten beschouwing, omdat het gezamenlijke inkomen van deze partners niet voldoet aan de 90%-eis. Onder de keuzeregeling was het in mindering brengen van de negatieve inkomsten uit de buitenlandse eigen woning op het inkomen uit werk en woning echter niet onvoorwaardelijk. Op basis van de eerdergenoemde inhaal- en terugnameregeling kon de aftrek op enig moment teruggenomen worden. Zowel de inhaalregeling als de terugnameregeling hebben met de invoering van de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen hun werking verloren. Dit is voor belastingplichtigen een voordeel ten opzichte van de oude regeling, omdat zij met ingang van 2015 niet meer worden geconfronteerd met het terugnemen van in het verleden ten laste van het Nederlandse inkomen gebrachte inkomsten uit de buitenlandse eigen woning.

De gevolgen van deze aanpassingen voor buitenlandse belastingplichtigen zijn voorzien en zijn in overeenstemming met de Europeesrechtelijke vereisten. Met de aanpassing wordt voorkomen dat iemand tegelijkertijd in twee landen, de woonstaat en de werkstaat, fiscale tegemoetkomingen geldend kan maken. De aftrek van negatieve inkomsten uit een in een andere lidstaat gelegen eigen woning wordt op grond van het arrest Renneberg  immers als persoonlijke fiscale tegemoetkoming aangemerkt en op grond van het Europese recht is Nederland alleen verplicht om aftrek te verlenen aan buitenlandse belastingplichtigen van wie het inkomen geheel of nagenoeg geheel (90%) in Nederland is belast. Op gezinsniveau betekent dit dat het inkomen van beide partners voor 90% of meer in Nederland moet zijn belast. Diegenen van wie het inkomen niet geheel of nagenoeg geheel in Nederland is belast, worden geacht hun persoonlijke fiscale tegemoetkomingen in hun woonstaat geldend te maken. Deze tegemoetkomingen kunnen uiteraard verschillen van de tegemoetkomingen die Nederland kent, zowel ten voordele als ten nadele. Verder hebben belastingplichtigen zich op de nieuwe regeling kunnen voorbereiden doordat de nieuwe regeling reeds in 2013 als wet tot stand is gekomen en gepubliceerd, maar pas vanaf 2015 van toepassing is. Daarnaast is de nieuwe regeling aanzienlijk eenvoudiger dan de oude regeling, waardoor belastingplichtigen beter weten waar ze aan toe zijn en de regeling voor de Belastingdienst makkelijker is uit te voeren.    

Websites informatievoorziening grensarbeiders  

De overheidswebsite www.grensinfo.nl is bij uitstek gericht op werknemers die over de grens werken. Deze website is recent vernieuwd en daarbij uitgebreid met meer informatie over fiscaliteit en sociale zekerheid, zodat ook grensarbeiders die in bijzondere situaties verkeren informatie kunnen vinden die voor hen van belang is.

Verder is de website startpuntgrensarbeid.benelux.int van belang die met name erop is gericht om de beschikbare informatie over de verschillende onderwerpen uit de verschillende landen van de verschillende instanties aan elkaar te koppelen. Op deze website zijn bovendien verschillende voorlichtingsbrochures beschikbaar.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid Nederland - België

Het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) heeft een vergelijkend overzicht gemaakt van de sociale zekerheid (voorzieningen) in Nederland en België. In een handzaam document wordt een opsomming gegeven voor werknemers of voor zelfstandigen.

Nieuwe editie brochure Belgische sociale zekerheid

De FOD Sociale Zekerheid publiceert een nieuwe editie van de brochure "Alles wat je altijd wilde weten over de sociale zekerheid". Wat is de sociale zekerheid? In welke domeinen speelt ze een rol? Hoe wordt ze gefinancierd? Is er een verschil tussen sociale uitkeringen en sociale bijstand? Wat zijn de verschillende uitkeringen en bijslagen? En de bedragen ervan? Voor adviseurs die met grensarbeiders te maken hebben, of relaties in België een handig document.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

15 sep 2015

Laatst gewijzigd

15 sep 2015

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.