Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
30 okt 2015 Nieuws

Ontwerpbesluit wijziging Besluit Basisregistratie Personen

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (BRP) in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download "Ontwerpbesluit wijziging Besluit Basisregistratie Personen" (pdf, 4 pagina's)

Controle van dossiers
De Stichting WEW heeft voor het op de juiste wijze uitvoeren van haar werkzaamheden gegevens uit de BRP nodig. Bij het beoordelen of het beroep op de Nationale Hypotheekgarantie aan de eisen voldoet en aan het verzoek van de burger op kwijtschelding of financiële hulp bij restschulden na
executoriale verkoop van het huis met hypotheekgarantie kan worden voldaan, dient controle van het dossier van de betreffende garantie plaats te vinden: komen de persoonsgegevens in het dossier overeen met de gegevens in de basisregistratie personen. Controle van dossiers is belangrijk bij het
voorkomen van fraude en misbruik van de Nationale Hypotheekgarantie. Beëindiging van de bestaande BRP-gegevensverstrekking zou betekenen dat voorkoming en ontmoediging van fraude niet effectief door de Stichting WEW kan plaatsvinden en de Stichting WEW haar werkzaamheden van
gewichtig maatschappelijk belang niet goed kan uitvoeren.

Aanleiding
In een uitspraak van 17 december 2014 bepaalde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning, met een overgangstermijn tot 1 maart 2015, geen bestuursorgaan meer is. De Stichting WEW is verantwoordelijk voor het beleid en de
uitvoering van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

Als bestuursorgaan kreeg de Stichting WEW al gegevens verstrekt uit de Basisregistratie personen (BRP) op grond van artikel 3.2 Wet BRP, het artikel dat de gegevensverstrekking uit de BRP aan overheidsorganen regelt. Deze gegevensverstrekking was noodzakelijk voor de goede vervulling van
haar werkzaamheden. Met de uitspraak van de ABRvS is de grondslag voor autorisatie voor de systematische gegevensverstrekking uit de BRP door de minister komen te vervallen, omdat de Stichting WEW niet langer gekwalificeerd kan worden als overheidsorgaan. Aangezien de Stichting
WEW werkzaamheden verricht van gewichtig maatschappelijk belang en zij voor deze werkzaamheden gegevens uit de BRP nodig heeft, is het noodzakelijk om de werkzaamheden van de Stichting WEW op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP aan te wijzen als werkzaamheden van een
derde met een gewichtig maatschappelijk belang ten behoeve waarvan gegevens uit de BRP kunnen worden verstrekt. Op die wijze kan de bestaande systematische gegevensverstrekking uit de BRP door de minister worden gecontinueerd. Hiertoe dient het Besluit BRP te worden aangepast. De
wijziging van het Besluit BRP treedt met terugwerkende kracht in werking tot en met 1 maart 2015.
Daarmee wordt voorkomen dat de noodzakelijke gegevensverstrekking stopt en de Stichting WEW haar taak niet langer naar behoren kan vervullen.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen niet langer bestuursorgaan

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (Stichting WEW) kan niet langer als bestuursorgaan worden aangemerkt. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 december 2014. De hoogste bestuursrechter komt hiermee terug op eerdere uitspraken waarbij Stichting WEW wel als bestuursorgaan is aangemerkt.

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) wordt Basisregistratie Personen (BRP)

Twaalf 'koplopergemeenten' stappen als eerste over op de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP). Met de invoering van de BRP komt er één landelijke registratie met persoonsgegevens van de inwoners van Nederland en Nederlanders in het buitenland.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

30 okt 2015

Laatst gewijzigd

30 okt 2015

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.