Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
30 okt 2015 Nieuws

Kamervragen Belastingplan 2016

Staatssecretaris van Financiën E.D. Wiebes heeft schriftelijke antwoorden gegeven op vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg over het pakket Belastingplan 2016.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!
 • (blz 5/45) "Mevrouw Schouten vraagt naar een reactie op het idee om letselschade-uitkeringen uit te zonderen van box 3-heffing en ook buiten beschouwing te laten als vermogen voor de vermogenstoetsen van de toeslagen. In box 3 wordt de letselschade-uitkering zelf niet belast, maar het forfaitair bepaalde inkomen dat wordt gegenereerd met het desbetreffende vermogen voor zover het tot de grondslag van box 3 behoort. Binnen box 3 wordt geen onderscheid gemaakt naar de manier waarop het vermogen is ontstaan. Het is lastig te verdedigen waarom een uitzonderingspositie naar de oorsprong van het vermogen louter voor deze situatie zou moeten gelden en er zal druk ontstaan om ook uitzonderingen te maken voor andere situaties of groepen. ..... Verzekeraars konden bij de vaststelling van de hoogte van letselschadevergoedingen voor 11 oktober 2010 namelijk nog geen rekening houden met de komst van deze vermogenstoetsen per 1 januari 2013. Na deze datum ligt het in de rede om in de hoogte van de vergoedingen rekening te houden met de vermogenstoets."
 • (blz 11/45) "Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning                       De heer Omtzigt vraagt of hij de toezegging kan krijgen dat een ouderlijke bijdrage voor de studie nooit als belaste schenking zal worden aangemerkt. In de eerste plaats kan worden opgemerkt dat indien ouders de studie of opleiding van een kind betalen, niet per definitie sprake is van een schenking. Ouders zijn, op grond van het Burgerlijk Wetboek, verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun kinderen jonger dan 21 jaar. Ook bij kinderen ouder dan 21 jaar kunnen ouders een sterke verplichting voelen hun studerende kinderen te ondersteunen en zou de betaling van de studiekosten veelal kunnen worden aangemerkt als de voldoening aan een natuurlijke verbintenis. In dat geval kan een beroep worden gedaan op de vrijstelling van schenkbelasting voor het voldoen aan een natuurlijke verbintenis. Of sprake is van het voldoen aan een natuurlijke verbintenis is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Een algemene toezegging dat te allen tijde de vrijstelling van de schenkbelasting van toepassing is, is derhalve niet mogelijk. In de tweede plaats moet bedacht worden dat de verhoogde schenkingsvrijstelling van € 53.016 (bedrag 2016) niet voor alle studies van toepassing is. Deze schenkingsvrijstelling is beperkt tot de schenking voor de betaling van kosten van een studie of opleiding tot een beroep waarbij de kosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk. Van aanzienlijk hogere kosten is sprake indien de kosten ten minste € 20.000 per jaar bedragen (exclusief levensonderhoud). "
 • (13/45) "geen verruimde schenkingsvrijstelling huurders                         De heer Krol vraagt verder waarom de verruimde schenkingsvrijstelling beperkt blijft tot de eigen woning en niet wordt uitgebreid zodat huurders daar ook voordeel bij hebben. De structurele verruiming van de vrijstelling beoogt een bijdrage te leveren aan de reductie van de eigenwoningschuld. De eigenwoningschuld is veruit de belangrijkste en grootste factor waar het gaat om schulden van personen en gezinnen. Een belangrijk verschil ten opzichte van personen die geen eigen woning in eigendom hebben, is dat mensen met een eigenwoningschuld financiële risico’s lopen met betrekking tot de waardeontwikkeling van de eigen woning."
 • (15 + 16 / 45) "benutten dubbele vrijstelling kapitaalverzekeringen             De voorgestelde maatregel leidt op zichzelf niet tot een schenking. Op basis daarvan wordt immers enkel bij fictie de uitkering voor de helft toegerekend aan beide partners. Er is daarbij geen sprake van vermogensoverdracht. Schenkingsaspecten zouden zich wel kunnen voordoen indien bij samenwoners en buiten gemeenschap gehuwden de feitelijk aan de ene partner toekomende uitkering wordt aangewend voor de aflossing van een eigenwoningschuld van de andere partner zonder dat de eerstgenoemde partner daarvoor wordt gecompenseerd."
 • (16/45) "Tot slot wordt aangegeven dat vanwege de onduidelijkheid van de uitwerking bij terugkeer naar box 1 bij fictieve uitkeringen deze uitkeringen zouden moeten worden uitgesloten van de maatregel. Het klopt dat het verzoek ook kan worden toegepast bij een fictieve uitkering. Bij een terugkeer naar box 1 en het herleven van de oorspronkelijke vrijstelling geldt uiteraard dat de eerdere verdeling van ieder de helft van de fictieve uitkering en daaraan gekoppeld ieder de helft van de vrijstelling wordt teruggedraaid. De vrijstelling van iedere partner wordt opgehoogd met het deel dat eerder bij de betreffende partner in mindering is gekomen. Er bestaat dan ook geen onduidelijkheid over de uitwerking van een dergelijke terugkeer. Het is daarom niet nodig om fictieve uitkeringen van de maatregel uit te sluiten."
 • (31+32 /45) "Boekje              De heer Van Vliet stelt dat de eigenwoningregeling te complex is en stelt daarom voor de regeling in haar geheel opnieuw onder de loep te nemen. De heer Omtzigt sluit zich daarbij aan en informeert naar een boekje waarin de eigenwoningregeling wordt toegelicht. De eigenwoningregeling is inderdaad een complexe regeling. Echter, alle door belastingplichtigen benodigde informatie wordt gericht op internet aangeboden. Op de website van de Belastingdienst worden belastingplichtigen per onderwerp (bijvoorbeeld de aankoop van een woning) door middel van verschillende hyperlinks naar vervolgpagina’s door de benodigde informatie geleid......... Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd en is voor belastingplichtigen veel beter behapbaar dan informatie in bijvoorbeeld een boekje. Aangezien de eigenwoningregeling pas drie jaar geleden is herzien, bestaat er geen voornemen de regeling nu opnieuw volledig te herzien."
 • (33/45) "Mantelzorgwoning      Tijdelijke mantelzorgwoningen zijn in de meeste gevallen dan ook niet of maar beperkt waardeverhogend voor de woning waaraan deze dienstbaar zijn."

Downloads:

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.