Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
24 okt 2016 Nieuws

Tijdelijke verlenging redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering

Bij expiratie van een pensioenpolis waarbij de hoogte van de pensioenuitkering niet reeds van tevoren vaststaat, moet binnen een redelijke termijn een recht op een pensioenuitkering worden aangekocht. In geval van bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van de genoemde termijnen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Door de huidige lage marktrente zijn de aankooptarieven voor een recht op pensioenuitkeringen ongunstig voor pensioengerechtigden. Het nadeel van de ongunstige aankooptarieven laat zich bovendien extra gelden omdat de hoogte van het aan te kopen recht op een levenslange vaste pensioenuitkering slechts afhankelijk is van de tarieven op één enkel moment namelijk het conversiemoment.

Om een oplossing voor deze situatie mogelijk te maken is het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering in voorbereiding. Dit wetsvoorstel biedt de pensioengerechtigden met een pensioenpolis waarbij de hoogte van de pensioenuitkering niet reeds van tevoren vaststaat de keuzemogelijkheid van een risicodragend pensioen. Als de pensioengerechtigde hiervoor kiest, varieert zijn pensioen na de pensioendatum mee met het beleggingsrisico, de ontwikkeling van de levensverwachting en het gerealiseerde resultaat op sterfte. Het wetsvoorstel heeft een beoogde datum van inwerkingtreding van 1 juli 2016.

Vraag
Kunnen de huidige ongunstige aankooptarieven voor een recht op pensioenuitkeringen in combinatie met de aangekondigde wet- en regelgeving worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die een verlenging van de redelijke termijn rechtvaardigt?
Antwoord
Ja. De combinatie van de huidige ongunstige aankooptarieven voor een recht op pensioenuitkeringen en het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel is aan te merken als een bijzondere omstandigheid die een tijdelijke termijnverlenging rechtvaardigt. Het dilemma waarvoor veel deelnemers van pensioenregelingen op basis van een premie- of kapitaalovereenkomst zich gesteld zien, is dat zij gehouden zijn om binnen de redelijke termijn een recht op een levenslange vaste pensioenuitkering aan te kopen tegen een ongunstig tarief. Dit leidt dan tot een lage levenslange pensioenuitkering.

Het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel variabele pensioenuitkering beoogt oplossingen te bieden voor deze problematiek. Met de maatregelen van het wetsvoorstel wordt een meer flexibele overgang van de pensioenopbouwfase naar de pensioenuitkeringsfase mogelijk gemaakt. Pensioengerechtigden zijn dan niet langer verplicht om hun kapitaal ineens volledig om te zetten in een vaste uitkering. Met het opgebouwde pensioenkapitaal zal in dat geval naar verwachting een beter pensioenresultaat gerealiseerd kunnen worden.

Het tijdelijk uitbreiden van de termijn voor het aankopen van een recht op een pensioenuitkering na de expiratie van een pensioenpolis kan voor deelnemers voor een soepelere overgang zorgen naar de toekomstige mogelijkheden van het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering.

De in Vraag en Antwoord 10-001 vermelde redelijke termijn voor het aankopen van een pensioenuitkering wordt dan ook tijdelijk verlengd tot en met 31 december 2016.

De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen is 1 juli 2016. Met de op 8 juli 2015 opnieuw in werking getreden regeling Pensioenknip is het voor verzekeringnemers waarvan de redelijke termijn al was ingegaan mogelijk gemaakt om de periode tot aan inwerkingtreding van het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering te overbruggen (zie Handreiking tijdelijke pensioenknip 2015 (versie 24 juli 2015)). Met de in dit Vraag en Antwoord opgenomen tijdelijke termijnverlenging wordt naast de regeling Pensioenknip een extra optie geboden voor een soepele overgang naar het nieuwe wetsvoorstel variabele pensioenuitkering.

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kamerbrief over pensioenknip

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de Tweede Kamer een brief over de 'pensioenknip' toegezonden. Zij informeert de Kamer onder andere over de rol van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij het toezicht op de pensioenknip.

Tijdelijke verlenging redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering

In verband met het invoeren van de Wet verbeterde premieregeling is in Vraag en Antwoord 15-007 de redelijke termijn voor het aankopen van een pensioenuitkering tijdelijk verlengd tot 1 juli 2017. Omdat de Wet verbeterde premieregeling geen betrekking heeft op stamrechtuitkeringen, geldt de tijdelijke verlenging van de redelijke termijn alleen voor een aan te kopen recht op een pensioenuitkering.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

11 nov 2015

Laatst gewijzigd

24 okt 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.