Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
16 dec 2015 Nieuws

Geen gewijzigd beleid afkoop klein pensioen

Zie update onderaan artikel
Staatssecretaris J. Klijnsma geeft in een Kamerbrief aan dat het niet met terugwerkende kracht mogelijk is herziening van de korting van een klein pensioen over de jaren 2013 en 2014 toe te passen zonder dat er gevolgen voor andere dossiers ontstaan. Het terugkomen op rechtens onaantastbare besluiten is niet wenselijk nu precedentwerking naar andere dossiers, zoals de Fraudewet, niet volledig uitgesloten kan worden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op 19 december 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een negental tussenuitspraken geoordeeld dat de Sociale Verzekeringsbank op zich correct heeft gehandeld door een afkoopsom klein pensioen te korten op de AOW-partnertoeslag en de Anw-uitkering. De rechter was wel van oordeel dat het in één keer korten van de afkoopsom leidt tot een onredelijk resultaat.

Soepeler beleid
Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het kabinet besloten om naar de toekomst toe ruimhartiger te handelen dan uit de uitspraken van de CRvB volgt. Sinds 1 december 2014 geldt er derhalve een nieuwe regeling. Een afkoopsom wordt niet meer beschouwd als inkomen voor de volksverzekeringen en sociale voorzieningen die onder het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten vallen. Zoals te doen gebruikelijk geldt deze nieuwe regeling niet voor oude gevallen waarbij sprake is van een rechtens onaantastbaar besluit. Daarnaast is van belang dat het korten van een afkoopsom los staat van de AOW-leeftijdverhoging. Het merendeel van de zaken waarover de CRvB heeft geoordeeld hielden geen verband met de verhoging van de AOW-leefdtijd maar hadden betrekking op een afkoop die eerder had plaatsgevonden. De afkoop klein pensioen is in 2007 met de Pensioenwet ingevoerd, hierdoor is het welhaast onmogelijk om de ruimhartige toepassing naar het verleden in tijd af te bakenen.

Onaantastbare besluiten
De sociale zekerheid is – te midden van het samenspel tussen de wetgevende en rechterlijk macht – altijd in beweging. Terugkomen op rechtens onaantastbare besluiten schept in dit geval een onwenselijk gevolg voor situaties waarin het beleid wordt gewijzigd.

Budgettair beslag
Herziening van de korting van een klein pensioen over de jaren 2013 en 2014 zou leiden tot circa € 4,5 miljoen extra uitgaven aan AOW en Anw gezamenlijk.
 

Bron: Rijksoverheid

 

Update: 10/12/2015

Op 8 december jl. heb ik uw Kamer een brief verzonden over de afkoop klein pensioen (kenmerk: 2015-0000295110). In de brief ben ik ingegaan op een verzoek van uw Kamer om te bezien of ik terug kan komen op rechtens onaantastbare besluiten.

Hierna is mij informatie bekend geworden van MAX Ombudsman over correspondentie van de SVB aan uitkeringsgerechtigden. Deze informatie zou er op wijzen dat door de SVB in een aantal casus zou zijn afgeraden om in bezwaar te gaan. Ik heb de Raad van Bestuur van de SVB onmiddellijk verzocht om mij voor het eind van deze week hierover te rapporteren. Ik kom hier zo spoedig mogelijk op terug.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,Jetta Klijnsma

Update: 16/12/2015

Zie onderaan bij downloads: Kamerbrief + SVB brief

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kamerbrief afkoop klein pensioen

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de omvang van de groep mensen die in de afgelopen 3 jaar te maken heeft gehad met een korting vanwege de afkoop van een klein pensioen en die niet valt onder het nieuwe regime van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 dec 2015

Laatst gewijzigd

16 dec 2015

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.