Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
16 mrt 2016 Nieuws

Overleg pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft het verslag van het schriftelijk overleg over pensioen in eigen beheer naar de Tweede Kamer gezonden. Het streven is om per 1 januari 2017 een fiscaal vriendelijke oplossing te bieden voor het opheffen van pensioenaanspraken in eigen beheer. Hieronder een aantal citaten uit het verslag.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Oudedagssparen in eigen beheer (OSEB)

Alternatief
Dat alternatief maakt gebruik van de systematiek van het OSEB, maar niet van de opbouwmogelijkheden van het OSEB. Ik noem dat de “spaarvariant bij uitfasering”. DGA’s die niet willen of kunnen afkopen, kunnen hun rechten dan fiscaal geruisloos afstempelen tot het niveau van de fiscale (balans)waarde en vervolgens omzetten in een oudedagsverplichting. Na de omzetting kan geen verdere opbouw plaatsvinden. Zij worden op die manier verlost van de problemen die het PEB met zich brengt zonder dat liquiditeiten aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) hoeven te worden onttrokken. Belastingheffing vindt namelijk pas plaats in de uitkeringsfase. Hiermee wordt mijns inziens tegemoetgekomen aan DGA’s die niet kunnen of willen afkopen, verdwijnt de zogenoemde dividendklem voor een belangrijk deel, hoeft het als oudedagsvoorziening toegezegde vermogen niet aan de bv te worden onttrokken en wordt tegelijkertijd voor de toekomst wel een belangrijke vereenvoudiging bereikt.

Belastinggrondslag
Ook hier zie ik een mogelijkheid om aan deze zorgen tegemoet te komen. Het blijkt dat budgettair een ruimere faciliteit mogelijk is. In de verdere uitwerking in deze brief stel ik voor om uit te gaan van een belastinggrondslag van 70% van de fiscale balanswaarde voor de afkoop van de bestaande PEB-rechten teneinde het PEB uit te faseren.

Rekenvoorbeeld
Op pagina 3 wordt een uitgebreid rekenvoorbeeld gegeven.

Premievrije regelingen
De leden van de fractie van de SP vragen of ook DGA’s die hun PEB al hebben stopgezet een beroep kunnen doen op de afkoopregeling. Deze vraag kan ik bevestigend beantwoorden. De afkoopregeling zal zo worden vormgegeven dat ook pensioenaanspraken waaraan niet meer gedoteerd wordt – de zogenoemde bevroren aanspraken – daaronder kunnen vallen.
De leden van de fractie van het CDA vragen of het mogelijk zal worden gemaakt om het PEB, wanneer de aanspraak niet gedekt is door het vermogen van de bv, alleen gedeeltelijk af te kopen. Ik ben geen voorstander van een gedeeltelijke afkoop omdat hiermee in principe geen vereenvoudiging wordt bereikt en de administratieve lasten voor de DGA en de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst niet verlaagd worden. Wel mag, zoals eerder aangegeven, worden afgestempeld tot de fiscale balanswaarde voordat tot afkoop wordt overgegaan. Dit betekent al dat de aanspraak niet geheel, maar slechts gedeeltelijk wordt afgekocht.
De leden van de fractie van het CDA vragen naar de voorwaarde dat de afkoop alleen in 2017 kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in gevallen dat de pensioenvoorziening onder water staat of de pensioenvoorziening gedekt is door onroerend goed. Voor een beperking in de tijd van een jaar is gekozen om zo spoedig mogelijk het PEB uit te faseren.

Ingangsdatum
De leden van de fractie van de PvdA vragen naar het tijdstip waarop de Tweede Kamer verder uitgewerkte voorstellen tegemoet kan zien. Zij geven daarbij aan het belangrijk te vinden dat het nieuwe stelsel robuust en derhalve toekomstbestendig is en weinig ruimte laat voor oneigenlijke taxplanning en belastingontwijking. In mijn brief van 17 december 2015 heb ik aangegeven dat ik in geval van een duidelijk richtinggevend resultaat van het algemeen overleg – dat inmiddels gepland staat voor 23 maart 2016 – een van de twee opties nader zal uitwerken en deze uitwerking in de eerste helft van 2016 voor een internetconsultatie ter beschikking zal stellen. In die uitwerking zullen ook de door de leden van de fractie van de PvdA genoemde aandachtspunten worden meegewogen. De internetconsultatie biedt vervolgens ook een breed publiek de mogelijkheid om hieraan nadere aandacht te schenken.

Kwijtschelding
Ik zie onvoldoende aanleiding voor een algehele kwijtscheldingsmogelijkheid voor het gedeelte van de pensioenaanspraak dat niet door het vermogen in de bv gedekt is. De voorgestelde gefaciliteerde afkoopmogelijkheid bevat al een behoorlijke tegemoetkoming

 

Download: "Kamerstuk" (pdf, 24 pagina's)

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 mrt 2016

Laatst gewijzigd

16 mrt 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.