Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
22 feb 2017 Nieuws

Boeterente klachtgevoelig onderwerp

In een Kifid uitspraak is de boeterente weer aanleiding voor een klacht. Een consument heeft een adviseur benaderd voor het oversluiten van een hypothecaire geldlening. De adviseur maakte een berekening van de boete, zonder dat wordt aangegeven dat de boete indicatief is. Later blijkt de boete veel hoger uit te vallen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Lees hier de volledige uitspraak (pdf, 4 pagina's)

Consument heeft gesteld dat hem slechts is medegedeeld dat deze boeterente kon wijzigen in verband met een wijziging van de rentestand.  Consument heeft gesteld dat Adviseur tijdens een adviesgesprek de vergoeding voor vervroegde aflossing heeft berekend op € 7.627,- en daarbij niet heeft gevraagd naar de offerte van de lopende hypothecaire geldlening en de daarbij behorende voorwaarden.
Pas achteraf heeft Adviseur aangegeven dat de voorwaarden waaronder de lopende hypotheek was verstrekt ongebruikelijk waren. Het had op de weg van Adviseur gelegen Consument hierover eerder te informeren. Op het moment dat Consument op de hoogte werd gesteld van de werkelijke boete had hij zichzelf reeds verplicht tot aflossing van andere leningen over te gaan.

Beoordeling  

4.1: De Commissie oordeelt dat de rechtsverhouding tussen Adviseur en Consument dient te worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek (BW)). Uitgangspunt binnen die rechtsverhouding is dat Adviseur in zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft te nemen, dat volgt uit artikel 7:401 BW. Die zorg is geobjectiveerd als de zorg die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. Een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis, behartigt de financiële belangen van zijn cliënten naar beste weten en kunnen en adviseert zijn cliënten zorgvuldig.  

4.2

De Commissie overweegt dat de door Consument verschuldigde vergoedingsrente voor het vervroegd aflossen van de hypothecaire geldlening is geregeld in een tussen Consument en [Hypotheekverstrekker] gesloten overeenkomst. Consument dient van die afspraken als contractant op de hoogte te zijn. Van Adviseur mag daarbij evenwel worden verwacht dat hij Consument wijst op een mogelijke vergoedingsrente en de wijze waarop deze wordt berekend. Zonder in het bezit te zijn van de offerte en/of de voorwaarden van de lopende hypothecaire geldlening, heeft Adviseur de vergoedingsrente berekend en deze neergelegd in het hiervoor onder overweging 2.2 opgenomen Financieel Rapport. Uit dat document volgt niet dat deze vergoeding indicatief is en kan wijzigen.

4.3

Tijdens de hoorzitting heeft Consument erkend dat Adviseur hem in het adviesgesprek erop heeft gewezen dat de vergoedingsrente mogelijk later kon wijzigen in het geval de rente zou stijgen of dalen.
In de interne klachtprocedure heeft Adviseur erkend dat de stijging niet louter te wijten was aan een rentedaling bij [Hypotheekverstrekker]. De vergoedingsrente bleek hoger uit te vallen vanwege bijzondere voorwaarden die [Hypotheekverstrekker] hanteerde.  

Adviesrapport

De informatie die Adviseur verstrekt aan Consument dient in ieder geval correct en duidelijk te zijn. Het Financieel Plan voldoet niet aan die eisen. Daaruit volgt niet dat de hoogte van de vergoedingsrente indicatief is. Naar het oordeel van de Commissie is het onder deze omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Adviseur aanspraak wil (blijven) houden op het honorariumbedrag van € 2.250,- dat aan Consument in rekening is gebracht. De Commissie oordeelt dat Adviseur daarvan € 500,- aan Consument dient terug te betalen.

Bron: Kifid

 

Boodschap is dan ook 'zorg voor adequate dossiervorming' en zorg dat adviesrapport 'lading dekt'.

Lees ook…

Kifid: leg wijze bepaling boeterente uit aan consument

Een consument wenste een oversluiting te regelen via een adviseur, maar beklaagt zich over het feit dat de door hem gewenste oversluiting geen doorgang heeft gevonden. Indien deze wel plaats zou hebben gevonden, zou hij bij geldverstrekker Y een lagere rente hebben betaald, dan hij thans verschuldigd is. Consument stelt dat hij hierdoor in zijn vermogenspositie is geschaad.

Onvolledige inventarisatie / informatievoorziening boeterente kost geld

In een tweetal Kifid uitspraken is de nota van de adviseur verlaagd, wegens (achteraf) tegenvallende boeterentes.

Kifid: Onvolledige inventarisatie wordt adviseur aangerekend

Een adviseur heeft niet dan wel onvoldoende de bestaande hypothecaire contractuele relatie onderzocht. De adviseur heeft daardoor niet vastgesteld dat ook in het geval van algehele vrijwillige aflossing wegens verkoop van de verbonden woning mogelijk boeterente verschuldigd zou zijn, stelt Kifid.

Kifid: consument eigen verantwoording verschil aflosnota door boeterente

In een Kifid uitspraak wordt een consument in het ongelijk gesteld. Consument heeft zich erover beklaagd dat de geldverstrekker hem niet heeft gewaarschuwd dat, indien hij zijn lening niet voor een bepaalde datum zou aflossen, als vergelijkingsrente niet het 12-jaarstarief maar het 10-jaarstarief zou worden gehanteerd, waardoor de boete hoger zou uitvallen.

Kifid: Herfinanciering en stijging boeterente

Een adviseur heeft in de adviessamenvatting de boete wegens vervroegde aflossing middels een berekening begroot op € 2.700,-. Later bleek de uiteindelijke boete € 8.900,- te zijn. Consument stelt zich op het standpunt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden en stelt hem aansprakelijk voor de door haar geleden schade.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 feb 2017

Laatst gewijzigd

22 feb 2017

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.