Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
4 okt 2017 Nieuws

Kifid: zorg voor adequate dossiervorming

In een tweetal uitspraken van Kifid is de adviseur (deels) veroordeeld tot een vergoeding als gevolg van een onvolledige dossiervorming.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Uitspraak 1 (pdf, 10 pagina's)
De Commissie volgt de stelling van Consument dat de dossiervorming van de Adviseur in het onderhavige geval onvoldoende is geweest. Zo is niet vast komen te staan dat de Adviseur de kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van Consument heeft vastgelegd in een adviesrapport. Daarnaast is niet komen vast te staan dat de Adviseur de consequenties van de afkoop van de spaarpolis en de motivering voor het verlengen van de looptijd van de hypothecaire geldlening heeft vastgelegd. Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht dat hij bij een opdracht tot advies ter zake het oversluiten van een hypothecaire geldlening zorgdraagt voor een deugdelijk en transparant dossier waarin minimaal het bovenstaande wordt opgenomen.

Uitspraak 2 (pdf, 5 pagina's)
4.3
De Commissie dient binnen dit kader een oordeel te vellen over de verhouding tussen Consument en de Adviseur. Hierbij is van belang dat de feitelijkheden rondom de totstandkoming van de verzekering in 2004 ongewis zijn. Er zijn geen stukken uit die periode voorhanden, zodat ongewis is wat besproken is tussen Consument en de Adviseur. Ook is op basis van het dossier niet duidelijk welke documenten (polisblad, clausulebladen, voorwaarden) Consument al dan niet van de Adviseur heeft ontvangen.

4.4
Dat bij de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst niet is vastgelegd wat besproken en geadviseerd is, althans dat deze vastlegging niet ten minste gedurende de looptijd van de verzekering is bewaard, is een gegeven dat voor rekening en risico van de Adviseur komt. Het ligt immers op zijn weg om aan te tonen dat hij heeft voldaan aan de op hem rustende verplichting Consument in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken. Adviseur heeft op dit punt ook geen verweer gevoerd.  

4.5
De vaststelling dat in de gegeven omstandigheden van dit geval voor rekening van de Adviseur moet komen dat hij niets van betekenis kan verklaren over de feitelijke gang van zaken ten tijde van de advisering, heeft tot gevolg dat de Adviseur niet voldoende heeft weersproken dat (i) de Adviseur niet op de hoogte was van het doel van de verzekering (geschillen rondom de erfenis) en (ii) de Adviseur heeft nagelaten Consument erop te wijzen dat de verzekering voor dat doel geen dekking zou bieden. Dit resulteert erin dat niet vaststaat dat de Adviseur Consument in staat heeft gesteld een weloverwogen keuze te maken. De Adviseur heeft dan ook niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam assurantietussenpersoon mocht worden verwacht. De Adviseur is dan ook toerekenbaar tekortgeschoten in zijn verplichtingen jegens Consument.

 

Bron: Kifid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

4 okt 2017

Laatst gewijzigd

4 okt 2017

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.