Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
5 okt 2017 Nieuws

Kamervragen Algemene Financiële Beschouwingen 2017

Minister Dijsselbloem stuurde de beantwoording van Kamervragen Algemene Financiële Beschouwingen aan de Tweede Kamer.

De redactie van Fintool heeft een selectie gemaakt uit circa 450 vragen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Bijlage I Beantwoording Kamervragen bijlagen Miljoenennota 2018" (pdf, 52 pagina's)

Vraag 55
Wat zijn de kosten voor de schatkist als de huidige ouderenkorting eerst wordt verhoogd met € 400, en daarna wordt afgebouwd naar nul, met een afbouwpercentage van 5% vanaf de huidige inkomensgrens voor de hoge ouderenkorting?
Antwoord op vraag 55
De kosten van deze maatregel voor de schatkist bedragen naar schatting € 1,05 miljard.

Vraag 56
Wat zijn de kosten voor de schatkist als de ouderenkorting niet meer zou worden afgebouwd voor hoge inkomens?
Antwoord op vraag 56
De kosten van deze maatregel voor de schatkist bedragen naar schatting € 670 miljoen.

Download: "Bijlage II Beantwoording Kamervragen begroting IX 2018" (pdf, 89 pagina's)

Vraag 21
Welke percentages van de heffingskortingen gaan naar welke inkomensgroepen en naar bedrijfsleven?
Antwoord op vraag 21
De heffingskortingen in de inkomstenbelasting gaan naar burgers. De verdeling naar schijven in box 1 is als volgt:
Tabel: Indeling naar belastbaar inkomen box 1
geen of negatief inkomen: 2%
inkomen in schijf 1: 36%
inkomen in schijf 2: 36%
inkomen in schijf 3: 25%
inkomen in schijf 4: 2%

Hierbij is rekening gehouden met de eventuele verzilvering van heffingskortingen tegen partnerinkomen.

Vraag 41
Welke invloed heeft de verlaging van de vierde tariefschijf IB naar uiteindelijk 49,5% op de werkgelegenheid, de arbeidsparticipatie, de koopkracht en de consumptieve bestedingen?

Antwoord op vraag 41
In de CPB-publicatie Kansrijk Arbeidsmarktbeleid13 is te lezen dat het verlagen van het tarief vierde schijf een beperkt positief effect heeft op de werkgelegenheid (arbeidsparticipatie) en de productiviteit. Een verlaging van het tarief vierde schijf is een lastenverlichting. Hierdoor neemt de koopkracht toe. Met name huishoudens met hoge inkomens profiteren van een verlaging van het tarief van de vierde schijf, waardoor ook de inkomensongelijkheid toeneemt. Een lastenverlichting heeft in het algemeen een positief effect op de consumptieve bestedingen, al is dit afhankelijk van de marginale consumptiequote.

Download: "Bijlage III Beantwoording Kamervragen Miljoenennota 2018" (pdf, 172 pagina's)

Vraag 10
Kunt u voor de periode 2000-2018 per jaar aangeven met hoeveel de zorgpremie en het eigen risico zijn gestegen/zullen stijgen? (pdf, bladzijde 10)

Vraag 11
Kunt u voor de periode 2000-2018 per jaar aangeven met hoeveel de huren zijn gestegen? (pdf, pagina 11)

Vraag 50

Vermogenspositie Nederlandse huishoudens in miljoenen euro’s (pdf, pagina 45)

Vraag 51
Wat is in 2016 en 2017 het saldo van de betaalde pensioenpremies, de uitbetaalde pensioenen en het gerealiseerde vermogensstijging door beleggingsrendement door pensioenfondsen? (pdf, pagina 46)

Vraag 58
Welke percentage van de afname van de hypotheken die onder water staan is het gevolg van stijgende huizenprijzen? (pdf, pagina 53), Het aandeel onderwaterhypotheken is tussen begin 2013 en begin 2017 gedaald van 36 procent naar 14,8 procent.

Vraag 77
De beslissing om de kwantitatieve verruiming af te bouwen zal de rente laten oplopen en de inflatie doen toenemen. Welke gevolgen heeft dit voor de huizenmarkt? (pdf, pagina 71)

Vraag 92
Klopt het voor Wajongers met arbeidsvermogen de Wajong-uitkering verlaagd wordt van 75% naar 70% van het bruto wettelijk minimumloon? (pdf, pagina 86)

Vraag 160
Kunt u een overzicht geven van de ontwikkeling van het saldo van de derving als gevolg van de hypotheekrenteaftrek en de opbrengst van het eigenwoningforfait sinds 2007 (pdf, pagina 145)

Download: "Bijlage IV Beantwoording Kamervragen door het CPB over de Macro Economische Verkenningen`(pdf, 110 pagina's)

Vraag 32
In de MEV wordt gesproken over een aantrekkende woningmarkt als onderdeel van een positieve binnenlandse dynamiek. Kunt aangeven welk aspect van de aantrekkende woningmarkt zo positief is

Antwoord op vraag 32
Positief voor de binnenlandse dynamiek tot uitdrukking komend in de economische groei is de sterke groei van de woninginvesteringen, zowel nieuwbouw als transacties van bestaande woningen. Verder stimuleren de vele transacties op de woningmarkt de duurzame consumptie. Stijgende huizenprijzen hebben via vermogenseffecten positieve effecten op de consumptie.

Vraag 55
Welk effect heeft de lage rente op de oververhitte huizenmarkt in Nederland? Vergroot dit het risico op een huizenbubbel?
Antwoord op vraag 55
De sterke daling van de hypotheekrentes heeft bijgedragen aan het herstel van de Nederlandse woningmarkt. Het CPB heeft hiervoor geen kwantitatieve inschatting gemaakt. Het risico van een huizenbubbel hangt niet alleen af van het renteniveau maar ook van de mogelijkheden tot hypothecair krediet; kredietverleners hebben hun kredietcriteria sinds het uitbreken van de economische crisis verscherpt en de overheid heeft de LTV- en LTI-criteria aangescherpt.. Daarnaast spelen de mogelijkheden tot fiscaal aantrekkelijk lenen; deze mogelijkheden zijn de afgelopen jaren teruggeschroefd door een verlaagde aftrek van de hypotheekrentebetalingen.

Vraag 108
Klopt het dat voor Wajongers met een arbeidsvermogen de Wajong-uitkering verlaagd wordt van 75% naar 70% van het bruto wml? Hoe en door wie wordt dit arbeidsvermogen beoordeeld?
Antwoord op vraag 108
Het klopt dat in 2018 voor Wajongers met arbeidsvermogen het uitkeringspercentage omlaag gaat van 75% naar 70%. Met arbeidsvermogen wordt bedoeld dat iemand de mogelijkheid heeft om te werken (ook als de verdiensten minder dan minimumloon zijn). Het UWV beoordeelt het arbeidsvermogen. Allereerst gebeurt dit op basis van een formulier waarin de Wajong-aanvrager medische gegevens en informatie van school of begeleidende instantie verstrekt. Als er nog aanvullende informatie nodig is, dan volgen er nog gesprekken met een verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige.

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.