Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
6 dec 2017 Nieuws

Terugvorderen waarborgsom bij tijdig beroep financieringsvoorbehoud

Rechtbank Overijssel heeft in een kort geding een uitspraak gedaan over de uitleg van een koopovereenkomst. De rechter stelt dat de koopovereenkomst onlosmakelijk samenhangt met de gebruikersovereenkomst.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Met een tijdig en voldoende gedocumenteerd beroep op het financieringsvoorbehoud is tijdig overgegaan tot het inroepen van de ontbinding van de koopovereenkomst die is opgesteld aan de hand van het vernieuwde NVM-model.

Uitleg 'afstand doen van mogelijkheid inroepen financieringsvoorbehoud'

4.5. [eiser c.s. = 'koper']
Het meest verstrekkende verweer van [C] is dat [eiser c.s.] . geen beroep op het financieringsvoorbehoud toekomt, omdat in de tevens tussen partijen gesloten gebruikersovereenkomst expliciet is overeengekomen dat [eiser c.s.] . afstand heeft gedaan van de mogelijkheid om zich op de ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst te beroepen, zodat laatstgenoemde overeenkomst ‘definitief’ is geworden. [eiser c.s.] . was daartoe volgens [C] bereid omdat op 5 juli 2017, toen de koopovereenkomst werd ondertekend, zekerheid bestond over (het rond krijgen van) de financiering.

4.6. Koper doet afstand

In de gebruikersovereenkomst staat inderdaad dat ‘koper afstand doet van zijn recht(en) om de koopovereenkomst te ontbinden op grond van het bepaalde in art. 15 van de koopakte waardoor deze koopovereenkomst definitief is’.
[eiser c.s.] . betwist dat hieruit volgt dat zij bereid was om reeds met ingang van 5 juli 2017 afstand te doen van de ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst en stelt zich op het standpunt dat de gehele gebruiksovereenkomst is gekoppeld aan de datum van 15 augustus 2017. De bepaling in de gebruikersovereenkomst die betrekking heeft op de ontbinding, zoals deze hierboven is weergegeven, is bedoeld om aan te geven dat de koopovereenkomst na het uitwerken van het financieringsvoorbehoud niet meer ontbonden kan worden. Pas dan is de koopovereenkomst ‘definitief’, aldus [eiser c.s.] .

4.7. Taalkundige benadering

De voorzieningenrechter onderschrijft het door [eiser c.s.] . ingenomen standpunt en overweegt daarbij dat niet kan worden volstaan met een taalkundige benadering van vermelde contractsbepaling, maar dat het aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer aan het overeengekomene mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (HR 13 maart 1981, Haviltex). Het zou onbegrijpelijk zijn om in de koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde op te nemen, waarvan de werking terstond door een bepaling in de diezelfde dag gesloten gebruikersovereenkomst teniet zou worden gedaan. Gelet hierop heeft [eiser c.s.] . er naar het voorshandse oordeel van de voorzieningenrechter op mogen vertrouwen dat zij niet op het moment van het ondertekenen van de gebruikersovereenkomst al afstand heeft gedaan van het recht om de koopovereenkomst met een beroep op het financieringsvoorbehoud te ontbinden. De voorzieningenrechter leest de betreffende contractuele bepalingen in onderlinge samenhang bezien aldus, dat partijen hebben beoogd te regelen dat [eiser c.s.] . dit recht zou hebben verloren indien zij niet uiterlijk op 15 augustus 2017 het financieringsvoorbehoud zou hebben ingeroepen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Rechtspraak.nl

Lees ook…

In hoger beroep afwijzing inroepen financieringsvoorbehoud

De rechtbank Midden-Nederland heeft in eerste instantie een beroep op een financieringsvoorbehoud toegekend. De verkoper is in beroep gegaan.

Niet tijdig ingeroepen financieringsvoorbehoud is dure grap

De Rechtbank Midden-Nederland heeft een boete wegens het niet tijdig inroepen van een financieringsvoorbehoud toegekend. De aspirant-koper dient €160.000 te betalen aan de verkoper. Daarentegen is de aspirant-koper niet schadeplichtig voor het verkoopverlies (het verschil - €225.000) tussen de door partijen afgesproken koopprijs en de koopprijs waarvoor de woning in tweede instantie is verkocht.

Kifid: zorgplicht en financieringsvoorbehoud

De vraag die in onderhavige casus voorligt is of de adviseur zich als een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur heeft gedragen. Consument is met de adviseur een overeenkomst tot dienstverlening aangegaan. De opdracht tot dienstverlening is een overeenkomst van opdracht zoals omschreven in artikel 400 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

In hoger beroep alsnog toekenning boete

Een voormalige koper heeft geen beroep gedaan op het financieringsvoorbehoud. De verkoper claimde de boete van 10% van de koopsom op grond van de koopovereenkomst.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

6 dec 2017

Laatst gewijzigd

6 dec 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.