Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
29 mrt 2018 Nieuws

Extreem hoge belastingdruk leidt niet tot buitensporige last

Een belastingplichtige is met zijn stelling dat de werkelijke belastingdruk 183% bedroeg door de rechter in het ongelijk gesteld. Het door de wetgever veronderstelde rendement van 4% is weliswaar niet meer haalbaar, maar dat is niet voldoende. Ook vereist is dat sprake is van een individuele buitensporige last en daarvan is bij eiser geen sprake.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Voor een buitensporige last is namelijk niet voldoende dat de belastingdruk extreem hoog is (zoals 183% in dit geval). Er moet ook worden gekeken naar de totale inkomens- en vermogenspositie van eiser en die is in dit geval erg goed.

183%

Uit de bijlage ‘Aangifte-Overzicht Box 1 en Box 3 van de heer [eiser]’, behorende bij verweerders brief van 25 januari 2018, volgt dat eiser in 2015 in totaal € 5.453 rendement heeft behaald in box 3. Hierover heeft hij € 5.086 inkomstenbelasting betaald. Deze gegevens zijn niet weersproken door eiser. Uit deze gegevens volgt dat de belastingdruk op het in box 3 behaalde (nominale) rendement ruim 93% bedraagt. Het reële rendement dat eiser in 2015 heeft genoten is evenwel als gevolg van de inflatie aanzienlijk lager dan de hiervoor vermelde € 5.453. Uit de hiervoor aangehaalde gegevens van het CBS blijkt dat de inflatie voor 2015 0,6% bedroeg. Gerelateerd aan de totale waarde van box-3-bezittingen van eiser op 1 januari 2015, zijnde € 445.225, bedraagt de inflatie die op eiser drukt met betrekking tot die bezittingen € 2.671. Aldus bedraagt het reëel behaalde rendement na inflatiecorrectie € 2.782 en loopt de werkelijke belastingdruk op tot 183%.

Totaalplaatje

Deze belastingdruk is extreem hoog. Dit klemt temeer omdat bij een belastingdruk van meer dan 100% feitelijk sprake is van intering op het vermogen en dat is in strijd met de doelstelling van de regeling om slechts rendement op het vermogen te belasten en niet het vermogen zelf.

De rechtbank stelt dat de omstandigheden per geval in de beschouwing moeten worden betrokken, waarbij met name moet worden gedacht aan de totale inkomens- en vermogenspositie van de betreffende belastingplichtige
In het licht van hetgeen uit de stukken van het geding bekend is over de inkomens- en vermogenspositie van eiser is de omstreden heffing over eisers box-3-inkomen niet van een dergelijk grote omvang dat die heffing kwalificeert als een individuele buitensporige last. Eiser beschikte in 2015 namelijk over een goed inkomen, over een hypotheekvrije woning en over een niet onaanzienlijk vermogen. [Eiser heeft in 2015 € 61.058 genoten aan inkomen uit vroegere arbeid. Ook heeft eiser een eigen woning met een WOZ-waarde van € 234.000. Hierop rust geen recht van hypotheek. De bezittingen van eiser op 1 januari 2015 bedroegen in totaal € 445.225 en bestonden uit spaartegoeden van € 436.047 en beleggingstegoed van € 9.178. Na aftrek van een heffingvrij vermogen van € 21.330 bedroeg de grondslag sparen en beleggen € 423.895 en bedroeg het forfaitaire voordeel uit sparen en beleggen € 16.955 (4% van € 423.895).]

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Rechtspraak.nl

Lees ook…

Kamervragen over box 3 nav uitspraak gerechtshof Amsterdam

Staatssecretaris Snel schrijft in antwoorden op Kamervragen aan de Tweede Kamer dat het kabinet een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement zal uitwerken.

Rekenmodel bepalen vermogensrendementsheffing (BP2019)

In het Belastingplan 2016 is een wijziging van de berekening vermogensrendementsheffing Box 3 voorgesteld. Aan de hand van een rekenmodel kan uitgerekend worden hoeveel de te betalen belasting wordt op basis van het wetsvoorstel BP2016. Update: BP2019

Conclusie AG: box 3-heffing over verloren vermogen door onteigening aandelen soms ‘buitensporige last’

De box 3-heffing over verloren vermogen door de onteigening van aandelen door de Staat kan onder omstandigheden een individuele en buitensporige last zijn en daarmee onredelijk. Dit kan tot gevolg hebben dat de heffing in zijn geheel niet moet plaatsvinden. Dat schrijft advocaat-generaal René Niessen in zijn conclusie.

Ondanks verhoogd box 3 vermogen toch huurtoeslag

Vanwege roet- en rookschade aan de inboedel door een brand heeft verzekeringnemer een uitkering gekregen van de inboedelverzekeraar. De belastinginspecteur heeft dit bedrag meegenomen bij de vaststelling van het vermogen. Dit heeft geleid tot terugvordering van de voorschotten huurtoeslag voor dat jaar door Belastingdienst/Toeslagen. In Kamervragen heeft staatssecretaris E. Wiebes aangegeven dat dit terecht was.

Hoge Raad stelt vermogensrendementsheffing aan de kaak

In een uitspraak van de Hoge Raad wordt van het veronderstelde rendement van vier procent gezegd dat dit (op termijn) wellicht in strijd komt met artikel 1 van het EP indien zou komen vast te staan dat het destijds door de wetgever voor een lange reeks van jaren veronderstelde rendement van vier percent voor particuliere beleggers niet meer haalbaar is en belastingplichtigen, mede gelet op het toepasselijke tarief, zouden worden geconfronteerd met een buitensporig zware last.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

29 mrt 2018

Laatst gewijzigd

29 mrt 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.