Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
28 nov 2018 Nieuws

Verzekering oversluiten? Check opzegging!

Consument heeft per 15 december 2005 een woonpakket afgesloten bij Verzekeraar A. In 2007 heeft Consument door tussenkomst van Tussenpersoon een woonpakket afgesloten bij Verzekeraar B. Consument heeft zich tot Tussenpersoon gewend, nadat Consument in augustus 2017 had ontdekt dat het woonpakket bij Verzekeraar A niet was opgezegd en Consument voor dit pakket nog steeds premie betaalde.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ter beoordeling ligt de vraag voor of de Tussenpersoon tekort is geschoten in zijn bij het sluiten van de verzekering in 2007 bij Verzekeraar B in acht te nemen zorgplicht en zo ja, of hij op grond daarvan gehouden is tot vergoeding van de door Consument gestelde schade, bestaande uit de aan de Verzekeraar A betaalde premies over de periode waarin sprake was van dubbele verzekering.

Vooropgesteld dient te worden dat een assurantietussenpersoon op grond van artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek (BW) tegenover zijn opdrachtgever verplicht is om bij zijn werkzaamheden de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot verwacht mag worden. Het is zijn taak daarbij te waken voor de belangen van de verzekeringnemers bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Tot deze taak behoort ook dat de assurantietussenpersoon zorgdraagt voor een correcte uitvoering van de opdracht van de verzekeringnemer tot opzegging van een tot de portefeuille behorende verzekering.

Controle

De Commissie overweegt dat gelet op de toelichting van Consument ter zitting het aannemelijk is geworden dat Tussenpersoon bij het gesprek in 2007 betrokken is geweest c.q. een rol heeft gespeeld die ertoe heeft geleid dat Consument verzekerd is geraakt bij Verzekeraar B. De verantwoordelijkheid van Tussenpersoon gaat zo ver dat hij Consument had moeten informeren over de door haar te beëindigen verzekering bij Verzekeraar A en in ieder geval had moeten controleren bij Verzekeraar B, dan wel bij Consument of de nieuwe verzekering een feit was geworden en of de verzekering bij Verzekeraar A was beëindigd.

Extra zorgplicht

Gelet op de persoon van Consument, zoals dat ook ter zitting naar voren is gekomen - Consument is een kwetsbare vrouw die bij de onderhavige aangelegenheden op hulp en bijstand is aangewezen; kan noch lezen, noch schrijven - had Tussenpersoon de extra zorgplicht om te controleren of de door haar gewenste verandering van verzekering had plaatsgevonden. Nu moet worden aangenomen dat Tussenpersoon deze controletaak niet of onvoldoende heeft uitgevoerd, dient de daaruit voortvloeiende schade voor zijn rekening te komen.

Verjaring

Uit de dupliek (de datum van indiening van de klacht) leidt de Commissie af dat Tussenpersoon zich beroept op verjaring. De verjaringstermijn is 5 jaar ingevolge artikel 3:310 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het beroep van Tussenpersoon is gegrond, nu uit de stukken en de toelichting van Consument ter zitting blijkt dat Consument in augustus 2017 ontdekte dat zij dubbel verzekerd was. Dit brengt met zich mee dat Consument nog slechts aanspraak kan maken op de schade binnen de termijn van 5 jaar voor 12 oktober 2017 (de datum waarop de klachtbrief door Kifid is ontvangen).

Eigen schuld

Mede gelet op het in het verweer van Tussenpersoon besloten beroep op eigen schuld, moet ook Consument voor een deel van de schade verantwoordelijk worden gehouden. Er is sprake van eigen schuld in de zin van artikel 6:101 van het BW. De Commissie stelt het eigen schuldpercentage op 50%. In redelijkheid komt de Commissie op een bedrag aan schade van € 12,50 per maand voor de inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Nu het 60 maanden betreft (5x12), komt het totaal op € 750,-. Door de eigen schuld van Consument komt € 375,- voor rekening van de Tussenpersoon.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wijs consument op dubbele maandlasten

Hoewel men kan stellen dat het een 'open deur intrappen' is een consument er op te wijzen dat ingeval van een huurwoning en aankoop nieuwbouw er dubbele maandlasten zijn, is het toch aan te bevelen dit in het adviesrapport (nogmaals) te benadrukken.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 nov 2018

Laatst gewijzigd

28 nov 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.