Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
6 feb 2019 Nieuws

Wet arbeidsmarkt in balans door TK aangenomen

Dit wetsvoorstel verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is een pakket van maatregelen. Er worden verschillende regelingen op het terrein van de flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet aangepast.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Aangenomen moties
Gewijzigd amendement ter vervanging van nr. 58 over arbeidsrecht seizoensarbeid

Werkgevers in onder meer de land- en tuinbouw zijn vanwege de aard van het werk vaak aangewezen op flexibele arbeid. Ook komt het geregeld voor dat werktijden zeer kort van tevoren worden gewijzigd. Ondergetekenden vinden dat de wetgever rekening dient te houden met de specifieke kenmerken van het werk in zulke sectoren. Dit amendement regelt daarom een uitzondering voor seizoensgebonden werk op grond van natuurlijke of klimatologische omstandigheden. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kan bepaald worden dat de verplichtingen om bij wijziging van arbeidstijden loon te betalen en om na een jaar een contract met vaste arbeidsomvang aan te bieden niet gelden. Eveneens kan bepaald worden dat niet de in artikel 7:628a, tweede lid, genoemde termijn geldt. De bepaling biedt partijen de mogelijkheid om in de cao of regeling voor de aangewezen functie te bepalen welke van de leden 3 en 5 al dan niet van toepassing zijn en in hoeverre de termijn van het tweede lid geldt.

De verkorting van de opzegtermijn is voor de werknemer die werkzaam is op een nulurencontract gekoppeld aan de oproeptermijn. Indien voor de functies die bij cao of bij regeling worden aangewezen niet de oproeptermijn van artikel 7:628a, tweede lid, geldt, wordt de opzegtermijn voor deze groep gesteld op 4 dagen.

Nader gewijzigd amendement ter vervanging van nr. 29 over het niet wijzigen van de proeftijdbepalingen

De indieners zijn van mening dat het verlengen van de maximale proeftijd op geen enkele manier onderbouwd is. Het is niet duidelijk welk knelpunt dit oplost, of welke partijen hier behoefte aan hebben. Ten tweede creëert het nieuwe onzekerheid voor werknemers, die met deze maatregel 5 maanden lang nauwelijks bescherming genieten. Ten derde gaat het arbeidsmobiliteit tegen, omdat er bij werknemers angst kan ontstaan om een nieuw vast contract aan te gaan. Ten slotte achten de indieners de kans groot dat er misbruik van deze mogelijkheid gemaakt kan worden, en heeft het kabinet onvoldoende onderbouwd hoe dat tegengegaan kan worden.

Dit amendement regelt daarom dat de voorgestelde verlenging van de proeftijd wordt geschrapt.

Gewijzigd amendement ter vervanging van nr. 55 over premie 21-minners

Ondergetekenden zijn van mening dat de wetgever rekening dient te houden met de specifieke aard van bijbaantjes door studenten. Het toepassen van de hoge WW-premie ligt bij deze groep niet voor de hand, omdat geen sprake is van instroom in de WW. Dit amendement zorgt er daarom voor dat op deze groep de lage premie wordt toegepast. Het amendement vermijdt het risico dat studenten in het hoger onderwijs en afgestudeerden uit het MBO tegen elkaar worden uitgespeeld op grond van uiteenlopende arbeidsvoorwaarden en werkgeverslasten. Naast de leeftijdsgrens van 21 jaar wordt ook het vereiste gesteld dat de gemiddelde arbeidsomvang niet meer dan 12 uur heeft bedragen.

Voor de toepassing van deze uitzondering moet de werkgever bij de vierwekelijkse of maandelijkse loonaangifte toetsen of er door de werknemer jonger dan 21 jaar niet meer dan 12 uur per week is gewerkt. In de loonaangifte en vervolgens in de polisadministratie op basis van de loonaangifte staan niet de gewerkte uren maar de verloonde uren, en niet per week, maar voor het aangiftetijdvak. Gekozen is daarom voor een regeling waarbij toepassing van 12 uur per week wordt getoetst aan de verloonde uren per aangiftetijdvak. 12 uur per week komt bij vierwekelijkse loonaangifte overeen met 48 uur per tijdvak en bij maandelijkse loonaangifte met 52 uur per tijdvak. De werkgever dient hierbij uit te gaan van de verloonde uren als bedoeld in Regeling gegevensuitvraag loonaangifte. Wanneer dat het geval is, dan kan over dat aangiftetijdvak de lage premie worden afgedragen.

 

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

6 feb 2019

Laatst gewijzigd

6 feb 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.