Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2 sep 2019 Nieuws

Wijzigingsbesluit Regeling zorgverzekering

De Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime van meerderjarigen die onder beschermingsbewind is gewijzigd.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

In artikel 18d, tweede lid, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is geregeld dat geen bestuursrechtelijke premie meer verschuldigd is indien de verzekeringnemer aan bij ministeriële regeling te bepalen voorwaarden voldoet. Deze ‘uitstroom’ uit het bestuursrechtelijk premieregime voor door de minister aangewezen groepen wanbetalers is al geregeld in artikel 6.5.6 van de Regeling zorgverzekering (Rzv) ten behoeve van bijstandsgerechtigden, dat wil zeggen verzekeringnemers met een uitkering ingevolge artikel 5 van de Participatiewet.

Deze wijzigingsregeling voorziet erin onder vergelijkbare voorwaarden uitstroom mogelijk te maken voor meerderjarigen waarvoor beschermingsbewind is ingesteld. Daarbij gaat het om meerderjarige personen die tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn ten volle hun vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen als gevolg van hun lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel als gevolg van verkwisting of het hebben van problematische schulden. Het aantal mensen dat onder bewind is gesteld is ongeveer 254.000 personen, waarvan ca. 63.000 in verband met problematische schulden. De koepels van professionele bewindvoerders hebben aangegeven dat naar schatting driekwart van de totale groep onder bewind gestelden bij professionele bewindvoerders (ca. 2000) is ondergebracht.

Familie

Hoewel de regeling en de modelovereenkomst zijn opgesteld in overleg met de koepels van professionele bewindvoerders, betekent dit niet dat de niet-professionele bewindvoerder (dit is in de regel een familielid van de onder bewind gestelde) geen gebruik zou kunnen maken van deze mogelijkheid tot uitstroom. Noch het Burgerlijk Wetboek, noch deze regeling maken onderscheid tussen professionele en niet-professionele bewindvoerders. In de praktijk zullen zorgverzekeraars de modelovereenkomst hanteren bij zowel professionele, als niet-professionele bewindvoerders.


Artikel 6.5.7

    1. Onverminderd artikel 18d, tweede lid, onderdelen a, b en c, van de Zorgverzekeringswet is de bestuursrechtelijke premie, bedoeld in artikel 18d, eerste lid, van die wet niet meer verschuldigd met ingang van de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin de verzekeringnemer aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • a. ten aanzien van de verzekeringnemer is een bewind als bedoeld in artikel 431, eerste lid, onderdeel a of b, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ingesteld;
 • b. de verzekeringnemer heeft het verplicht eigen risico van de zorgverzekering verzekerd of zorgt voor gespreide dan wel tijdige betaling van het verplicht eigen risico;
 • c. de verzekeringnemer heeft een zorgverzekering zonder vrijwillig eigen risico;
 • d. de zorgverzekeraar heeft het bedrag van de schulden van de verzekeringnemer voortvloeiende uit de zorgverzekering dat eventueel resteert na afloop van de in onderdeel e bedoelde termijn, kwijtgescholden onder voorwaarde van de betalingen, bedoeld in onderdeel e, de toezegging, bedoeld in onderdeel f, en de betalingen, bedoeld in het tweede lid;
 • e. onder gebruikmaking van zijn bevoegdheden op grond van Titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek draagt de bewindvoerder er in overeenstemming met de zorgverzekeraar of zorgverzekeraars zorg voor dat gedurende maximaal 36 maanden de premie van de zorgverzekering en de aflossing van de schulden van de verzekeringnemer voortvloeiende uit de zorgverzekering of zorgverzekeringen aan de zorgverzekeraar of zorgverzekeraars worden betaald;
 • f. de verzekeringnemer zegt toe vanaf het moment dat het bewind eindigt zorg te dragen voor voortzetting van de betalingen, bedoeld in onderdeel e;
 • g. de bewindvoerder en de verzekeringnemer stemmen er mee in aan de voorwaarden, bedoeld onder b, c en f, te blijven voldoen gedurende de periode, bedoeld onder e, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 18d, tweede lid, onderdelen b en c, van de Zorgverzekeringswet.

    2. De bestuursrechtelijke premie, bedoeld in artikel 18d, eerste lid, van die wet is wederom verschuldigd met ingang van de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin niet meer wordt voldaan aan de voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, c of f, of waarin het bewind is geëindigd niet meer zorg draagt voor voortzetting van de betalingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.

 


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

26 jun 2019

Laatst gewijzigd

2 sep 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.