Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
15 aug 2019 Nieuws

Geen rechten ontlenen aan 'onduidelijk' polisblad

Consument heeft een Hypotheek afgesloten in 2008. Destijds is hem een polisblad verstrekt waarbij het erop leek alsof de rentevergoeding in de spaarverzekering voor 30 jaar vast zou zijn. Uiteindelijk bleek deze rente na 10 jaar te wijzigen, waardoor Consument veel meer diende in te leggen om het beoogde eindkapitaal te halen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Offerte

In de door de Bank uitgebrachte offerte is vermeld dat over de geldlening een rente van 5,05% in rekening werd gebracht en in de verzekering een rente vergoed zou worden over de inleg van 6,55%. Voor zowel de geldlening als de verzekering werd een rentevastperiode van 10 jaar geboden.

Op het polisblad, dat is afgegeven, heeft de Bank een overzicht van de ontwikkeling van het verzekerd bedrag, de afkoopwaarde en de cumulatieve premie per jaar opgenomen. In het rekenvoorbeeld is voor de volledige looptijd van de hypotheek gerekend met een rentevergoeding van 6,55%.

Onjuiste tabel

In het opgenomen rekenvoorbeeld wordt met een tijdelijke verhoogd rendement gerekend, terwijl de geldverstrekker wist dat deze actie na 10 jaar niet hetzelfde rendement kon bieden, bij gelijke rentestanden.
De Bank heeft immers aangegeven dat zij het actietarief met een opslag van 0,8 procent-punt op de te vergoeden rente niet voor de gehele looptijd van de hypotheek zou aanbieden.

Wft

Naar het oordeel van de Commissie heeft de door de Bank precontractueel verstrekte informatie zodoende niet voldaan aan de daaraan wettelijk gestelde eisen dat deze correct, duidelijk en niet-misleidend dient te zijn (artikel 4:19 lid 2 Wet financieel toezicht (Wft)). Terecht heeft Consument gesteld dat een juiste(re) voorstelling van zaken eruit had bestaan dat vanaf september 2018 gerekend zou zijn met een te vergoeden rente zonder de opslag van 0,8 procentpunt en dus met een rente van 5,75%. Niet alleen kon de hoogte van de cumulatieve premie wijzigen, zoals de Bank heeft aangegeven in het in een tabel gegeven overzicht, ook bij gelijke rentestanden zou het actietarief komen vervallen, de spaarrente dalen en de premie stijgen. Deze informatie is naar het oordeel van de Commissie met name misleidend, nu uit het rekenvoorbeeld duidelijk blijkt dat de voordelen van het effect van de samengestelde interest pas na het tiende jaar duidelijk tot uitdrukking komen.

Wel schadeplichting, geen schade

In beginsel maakt dit handelen de Bank jegens Consument schadeplichtig. Om tot schadevergoeding te komen, is echter noodzakelijk dat met een voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat Consument zonder de misleidende informatie van de Bank de keuze voor een andere hypotheek zou hebben genomen, die bovendien gedurende de looptijd tot lagere kosten zou leiden. Daartoe is in de gegeven omstandigheden onvoldoende gesteld door Consument. Bovendien leidt ook een voorgerekend rendement van 5,75% tot exponentiële groei van de ingelegde premie. [...] Dat Consument bij een juiste voorstelling van zaken een andere keuze zou hebben gemaakt, is naar het oordeel van de Commissie niet komen vast te staan.

Toch schadevergoeding

Desondanks acht de Commissie een vergoeding van de redelijke en billijke kosten die Consument heeft gemaakt vanwege het handelen van de Bank op zijn plaats. De grondslag daarvoor is te vinden in artikel 38.10 aanhef en onder e van het Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. De Commissie kan op basis van de proceshouding van de Bank in de interne klachtprocedure en ter zitting begrip opbrengen voor de wens van Consument zijn geldlening over te sluiten. Daarin heeft de Bank op geen enkele wijze haar verantwoordelijkheid genomen voor de onjuistheden in de precon-tractuele informatie en is evenmin begrip getoond voor de premieverhoging waarmee Consument geconfronteerd werd. Dit past niet bij een financiële dienstverlener die zich verbonden heeft aan dienstverlening waarin het klantbelang centraal worden gesteld. Aangezien deze beslissing door het handelen van de Bank is ingegeven, acht de Commissie het ter beëindiging van het geschil redelijk wanneer de Bank de redelijke oversluitkosten voor haar rekening neemt. Naar het oordeel van de Commissie bedragen deze redelijke oversluitkosten € 3.500,-. [ Consument heeft daarvoor kosten gemaakt van in totaal € 4.724,84, bestaande uit taxatiekosten, notaris-kosten en advieskosten.]

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Foutieve einddatum polisblad

Een verzekeraar heeft een onjuiste einddatum (2022 in plaats van 2002) op een polis geplaatst, na premievrijmaking. Verzekerde overlijdt en de nabestaande claimt een overlijdensuikering. Kifid stelt dat zowel de consument als haar echtgenoot (overledene) na ontvangst van dit document redelijkerwijs kenbaar had moeten zijn dat Verzekeraar een foutieve einddatum had vermeld.

Moet consument zelf polisblad controleren?

Een Consument heeft via zijn Tussenpersoon een verzekering voor zijn auto gesloten. Enkele weken na de aankoop van de auto, wordt deze gestolen. De Consument ontdekt na de diefstal dat de auto enkel tegen wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd.

Moeten de kleine letters voortaan op het polisblad?

Consument heeft een beroep op de dekking van de rechtsbijstandverzekering gedaan en Rechtsbijstanduitvoerder verzocht de behandeling van de zaak aan een externe advocaat over te dragen. In de verzekeringsvoorwaarden is bepaald dat een eigen risico is verschuldigd als in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure een externe advocaat wordt ingeschakeld.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

15 aug 2019

Laatst gewijzigd

15 aug 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.