Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9 jan 2020 Nieuws

Wijs aspirant-koper uitdrukkelijk op financieringsvoorbehoud

In een uitspraak van de rechtbank Rotterdam wordt beoordeeld in hoeverre een aankopend makelaar en/of de hypotheekadviseur verantwoordelijk zijn voor het niet tijdig inroepen van een financieringsvoorbehoud.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De aspirant-koper heeft de adviseur op basis van een overeenkomst van opdracht als hypotheekadviseur ingeschakeld. Uitgangspunt is dat het handelen van een hypotheekadviseur, rekening houdend met de omstandigheden van het geval en de persoon van de opdrachtgever en opdrachtnemer, moet worden getoetst aan de maatstaf dat een hypotheekadviseur tegenover zijn opdrachtgever de zorg dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht (artikel 7:401 BW). Uit 7:404 BW juncto artikel 6:6 BW vloeit voort dat indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, die persoon, naast de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever is gebonden en zij hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Tijdig informeren

De rechtbank overweegt vervolgens dat onder omstandigheden de hiervoor genoemde zorgplicht van een hypotheekadviseur meebrengt dat de hypotheekbemiddelaar zich de belangen van zijn cliënt inzake het tijdig inroepen van het financieringsvoorbehoud aantrekt, hem tijdig waarschuwt voor het verstrijken van die termijn, zich zo nodig zelf inspant om verlenging van bedoelde termijn te verkrijgen en – indien dit niet gebeurt – zijn cliënt zodanig informeert en adviseert dat deze nog in staat zal zijn de schade die in de regel dreigt bij het niet verkrijgen van financiering, te voorkomen of te beperken.

Kennis aan zijde aspirant-koper

In het onderhavige geval hoefde de hypotheekadviseur aspirant-koper er niet op te wijzen dat de termijn voor het inroepen van het financieringsvoorbehoud verstreek, nu onder meer uit het e-mailbericht van 18 januari 2018 blijkt dat aspirant-koper zich daar zelf zeer van bewust waren. Evenmin kon van de adviseur worden gevergd dat zij zich inspanden voor verlenging van die termijn, nu de eerdere verlenging ook zonder hun medewerking plaats had gevonden.

Zorgplicht adviseur

De zorgplicht van de hypotheekadviseur bracht in dit geval echter wel met zich dat de hypotheekadviseur de risico’s van het laten verstrijken van het financieringsvoorbehoud met aspirant-koper besprak en hen zo in staat stelden een afgewogen beslissing te kunnen nemen ten aanzien van het al dan niet inroepen van het financieringsvoorbehoud. Daarbij speelt de kans op het alsnog - voor de leveringsdatum - verkrijgen van de benodigde financiering een grote rol. Uit hetgeen de hypotheekadviseur daarover heeft gesteld en uit het feit dat er uiteindelijk geen financiering is verkregen, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat er een gerede kans was dat de financiering niet zou worden verkregen. De hypotheekadviseur had dit met aspirant-koper moeten bespreken en zich ervan moeten vergewissen of aspirant-koper desalniettemin de termijn van het financieringsvoorbehoud ongebruikt af wilden laten lopen.

Aankoopmakelaar

De rechtbank overweegt dat de aankoopmakelaar eveneens een zorgplicht had jegens aspirant-koper, en dat zij op grond van die zorgplicht in beginsel gehouden was aspirant-koper te wijzen op het verstrijken van de termijn voor het financieringsvoorbehoud en te informeren over de gevolgen daarvan.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft zij dat echter in voldoende mate gedaan. De aankoopmakelaar heeft - onbetwist - gesteld dat de aankoopmakelaar bij het ondertekenen van de koopovereenkomst de ontbindende voorwaarden met aspirant-koper heeft besproken, dat aspirant-koper goed op de hoogte waren van de inhoud van de ontbindende voorwaarden en de gevolgen van het al dan niet inroepen daarvan, en dat zij, aankoopmakelaar, heeft aangegeven dat aspirant-koper zelf de ontbindende voorwaarden in de gaten moesten houden.

Beslissing

De rechtbank veroordeelt de hypotheekadviseur o.a. tot betaling aan aspirant-koper van een schadevergoeding van € 108.000,00 (honderdenachtduizend euro), aangevuld met een aantal andere kosten.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Niet tijdig inroepen financieringsvoorbehoud

Ook in hoger beroep wordt de aspirant-koper gehouden aan het betalen van de contractueel vastgelegde boete bij niet (tijdig) afnemen van de woning.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.