Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
21 jan 2020 Nieuws

Verwijzing naar digitale polisvoorwaarden volstaat niet

Consument vordert een vergoeding van de schade aan haar tuin. Verzekeraar heeft de schadeclaim afgewezen op grond van de Verzekeringsvoorwaarden. De Commissie oordeelt dat de Verzekeringsvoorwaarden niet van toepassing zijn, omdat deze niet op de juiste wijze aan Consument ter beschikking zijn gesteld.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Eind oktober 2018 ontving Consument per post een nieuw polisblad (hierna: ‘het Polisblad’) met ingangsdatum 1 december 2018 en het document ‘Persoonlijk overzicht met verschillen tussen uw huidige en nieuwe Woonverzekering’ (hierna: ‘het Overzicht’). In dit Overzicht heeft Verzekeraar als volgt verwezen naar de voorwaarden:
“Uitgebreide informatie vindt u in de voorwaarden
Wilt u meer weten over uw nieuwe Woonverzekering? Bekijkt u dan de voorwaarden. U vindt ze in ..' ..nl/mijnpolis'.

Schade

In mei 2019 doet Consument vanwege schade aan haar tuin een beroep op de Inboedelverzekering. Deze schade is veroorzaakt toen de buren van Consument de bomen aan het omzagen waren. Op het klachtformulier heeft Consument aangegeven dat de schade een bedrag van € 1.346,00 (€ 1.112,50 exclusief BTW) bedraagt.

Afwijzing

Verzekeraar weigert dekking te verlenen, omdat het schadevoorval zoals zich dat heeft voorgedaan niet gedekt is gelet op de Verzekeringsvoorwaarden.

Beoordeling

De Commissie moet vraag beantwoorden of Verzekeraar dekking moet verlenen voor de schade aan de tuin van Consument. Hiertoe zal de Commissie allereerst ingaan op de wijze waarop de verzekeringsvoorwaarden zijn verstrekt.

Wijze van verstrekken van de verzekeringsvoorwaarden

In art. 6:233 aanhef, onder b, van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald dat een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar is, indien de gebruiker (van de algemene voorwaarden) niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. De Commissie gaat ervan uit dat Consument hierop een beroep heeft willen doen. Ingevolge art. 6:234 lid 1 BW is een redelijke mogelijkheid om kennis te nemen van de algemene voorwaarden geboden wanneer de gebruiker de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kan hij volstaan met de mededeling dat de voorwaarden ter inzage liggen en op verzoek zullen worden toegezonden.

Verweer verzekeraar

Consument stelt dat de Verzekeringsvoorwaarden niet op de juiste wijze zijn verstrekt, omdat deze niet per post aan haar zijn verstuurd. Verzekeraar heeft zich verweerd met de stelling dat hij Consument er expliciet op heeft gewezen dat zij de Verzekeringsvoorwaarden digitaal heeft kunnen raadplegen via Mijn... en Consument contact had moeten opnemen indien zij de Verzekeringsvoorwaarden per post wilde ontvangen.


De Commissie volgt Verzekeraar niet in dit betoog. Met de regeling in art. 6:233 aanhef, onder b, en art. 6:234 lid 1 BW heeft de wetgever een stelsel tot stand gebracht dat aan de gebruiker, Verzekeraar, slechts beperkte mogelijkheden geeft om een beroep op vernietiging op grond van art. 6:233 sub b BW af te weren ). Tussen partijen is niet in geschil dat door Verzekeraar de Verzekeringsvoorwaarden niet aan Consument zijn toegestuurd maar dat enkel naar de Verzekeringsvoorwaarden en de digitale vindplaats daarvan is verwezen. Van terhandstelling in de zin van art. 6:234 BW is dus geen sprake geweest.

Omdat er geen sprake is van een langs elektronische weg gesloten overeenkomst, doet de mogelijkheid van art. 6:234 lid 2 BW zich niet voor. Er zijn geen omstandigheden gesteld of gebleken waardoor het redelijkerwijs niet mogelijk was de voorwaarden fysiek ter hand te stellen. Uit het feit dat Consument tegen de wijze van ter hand stellen van de Voorwaarden niet heeft geprotesteerd, kan niet worden geconcludeerd dat Consument met deze wijze van ter hand stellen ondubbelzinnig heeft ingestemd (art. 6:234 lid 3 BW).

De Commissie is derhalve van oordeel dat Verzekeraar, door Consument op deze wijze te informeren over de Verzekeringsvoorwaarden, niet heeft voldaan aan de vereisten als gesteld in art. 6:233 BW sub b en art. 6:234 BW. Dit betekent dat de Verzekeringsvoorwaarden voor vernietiging in aanmerking komen op grond van art. 6:233 sub b BW, welke vernietiging Consument impliciet vordert.
Derhalve blijven de Verzekeringsvoorwaarden buiten toepassing. Consument heeft dus gelijk waar zij aanvoert dat de Verzekeringsvoorwaarden niet op de juiste wijze aan haar ter beschikking zijn gesteld.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Polisblad met uitsluitingsclausule, verzekeraar moet ontvangst door verzekeringnemer aantonen

Consument heeft een arbeidsongeschiktheidsclaim op haar woonlastenbeschermingsverzekering ingediend. Verzekeraar heeft de claim afgewezen met een beroep op een op het polisblad geplaatste uitsluitingsclausule. Consument echter heeft het polisblad nooit ontvangen en was niet bekend met deze uitsluitingsclausule.

Wanbetaling? Dan aangetekende brief versturen.

Consument heeft sinds 21 juni 2010 een woonlastenverzekering bij Verzekeraar. Op 24 september 2018 heeft Verzekeraar Consument geïnformeerd dat de premies met betaaldatum 21 juli 2018 en 21 augustus 2018 niet konden worden afgeschreven en heeft Verzekeraar aangegeven dat de premie bij de eerstvolgende incasso wordt geïnd. Deze incasso mislukt wederom.

Bespreek clausules met verzekeringnemer

Consument is een uitkering geweigerd door zijn Verzekeraar, omdat de gestolen motorfiets van Consument niet voldeed aan de vereiste beveiliging zoals omschreven in een clausule op het polisblad.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 jan 2020

Laatst gewijzigd

21 jan 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.