Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
13 feb 2020 Nieuws

Ontbrekende overlijdensrisicoverzekering en hypotheekadvies

Bij het overleg over het oversluiten van een hypothecaire geldlening tussen de Bank en een echtpaar, is de Bank ook als adviseur opgetreden ter zake van het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ook nadat de Bank erop had gewezen dat bij het niet-afsluiten van een dergelijke verzekering het risico bestond dat bij voortijdig overlijden de verhypothekeerde woning verkocht zou moeten worden, gaf de man, mede als woordvoerder van de vrouw, te kennen een overlijdensrisicoverzekering niet nodig te achten.

De Bank gaf daarop het advies dat de verlangde hypothecaire lening kon worden afgesloten zonder het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

Enige jaren na het afsluiten van de verzekering komt de man te overlijden. De vrouw, geconfronteerd met een sterke financiële achteruitgang als gevolg van het overlijden, spreekt de Bank aan tot schadevergoeding wegens onvoldoende advisering ter zake van het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

Voor het tekortschieten in de advisering worden meer gronden aangevoerd, waaronder dat tijdens het overleg over het oversluiten van de hypothecaire lening geen melding is gemaakt van de aan de verzekering verbonden kosten. Zou dat wel zijn gebeurd dan zou zeker besloten zijn tot het afsluiten van de verzekering.

Tekortkoming

Het niet vermelden van de kosten van de aan de verzekering verbonden kosten acht de Commissie van Beroep een tekort in de advisering.
Maar, omdat in het licht van de gegeven omstandigheden niet voldoende onderbouwd is dat de verzekering bij het vermelding van de kosten zou zijn afgesloten, wordt de schadevordering toch niet toewijsbaar geoordeeld.

Passend advies

Een passende advisering omtrent het afsluiten van een ORV brengt naar het oordeel van de Commissie van Beroep mee dat bij een advisering over het wel of niet afsluiten van een dergelijke verzekering ook de aan die verzekering verbonden kosten worden meegedeeld. Het nalaten daarvan vormt dan ook in beginsel een tekortschieten in het adviseren. Er zijn echter situaties denkbaar waarin van een tekortschieten toch geen sprake is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de adviseur uit mededelingen van de persoon, die hij adviseert, duidelijk heeft kunnen opmaken dat deze al genoegzaam kennis draagt van de kosten en hij, ook al weet hij dat deze kosten niet hoog zijn en hem de risico’s van het niet afsluiten van de verzekering bekend zijn, toch te kennen geeft de betrokken verzekering niet te willen afsluiten. Onder dergelijke omstandigheden schiet de adviseur in zijn advisering niet tekort door niet nog eens de kosten onder de aandacht brengen. Een en ander is door de betrokken adviseur aan te tonen.

Eerdere beslissingen rond een overlijdensrisicoverzekering

"... Onder deze omstandigheden valt in redelijkheid te betwijfelen of er door Consument en haar echtgenoot een ORV zou zijn afgesloten, indien de Bank bij de advisering van de kosten van de ORV melding zouden hebben gemaakt. Met name is niet duidelijk gemaakt waarom Consument en haar echtgenoot in 2013 een andere beslissing zouden hebben genomen dan zij in 2010 hebben gedaan."

Slotsom

De in de uitspraak genoemde overwegingen voeren tot de slotsom dat het door Consument ingestelde beroep geen doel treft.

Beslissing

De Commissie van Beroep beslist tot handhaving van het bindend advies van de Geschillencommissie.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

De Commissie van Beroep stelt erfgenamen in het ongelijk

Erfgenamen hebben eerder bij Kifid geklaagd over een 'opeet-hypotheek' en het ontbreken van een contraverzekering. De Geschillencommissie stelde de hypotheekadviseur eerder in het gelijk en ook de Commissie van Beroep heeft de klacht afgewezen.

Actieve houding adviseur vereist bij dalende orv premies

In een tweetal uitspraken gaat Kifid in op de rol van de adviseur bij overlijdensrisicoverzekeringen. Twee consumenten In 2018 werd Consumenten bekend met de jarenlange dalende premies van ORV’s en stelden hun Adviseur aansprakelijk voor het mislopen van een lagere premie.

Hypotheek afgelost? Check dan ook orv.

Een huiseigenaar heeft geen bericht ontvangen dat er geen pandrecht meer rustte op zijn overlijdensrisicoverzekering. Hierdoor heeft de verzekering langer doorgelopen dan nodig. Relatie kreeg wel een melding dat verpanding van de spaarpolis vervallen was. Die is vervolgens afgekocht.

Passendheid risicoverzekering periodiek toetsen

Consument verwijt de Adviseur dat hij Consument niet geadviseerd heeft zijn oude overlijdensrisicoverzekering te beëindigen op het moment dat hij zijn hypothecaire lening afloste en in het kader van het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsloot.

Toestemmingsvereiste partner bij afkoop levensverzekering?

Een levensverzekering is door verzekeringnemer buiten medeweten en zonder toestemming van de echtgenote afgekocht. Nadien is verzekerde (verzekeringnemer) overleden. De weduwe heeft een klacht ingediend bij Kifid vanwege de weigering van de verzekeraar de overlijdensrisicoverzekering uit te keren. De verzekeraar heeft dit geweigerd omdat de verzekeringen waren afgekocht.

Geldt zorgplicht ook voor risicoverzekering?

Consument is nabestaande van de heer X. Zij klaagt schade te hebben geleden doordat Adviseur niet heeft geadviseerd de overlijdensrisicoverzekering te verhogen, terwijl Adviseur had moeten weten dat daartoe gezien de gewijzigde gezinssamenstelling van de heer X aanleiding bestond.

Afwijken gegeven advies, valt adviseur niet aan te rekenen

Consument en haar echtgenoot hebben anders dan het advies van de adviseur gekozen voor een pensioenuitkering zonder nabestaandenuitkering. De echtgenoot van consument is overleden en de koopsom is toegevallen aan de verzekeraar.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

13 feb 2020

Laatst gewijzigd

13 feb 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.