Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
14 feb 2020 Nieuws

Foutieve opgave vergoedingsrente

In 2018 heeft de Adviseur namens Consumenten een offerte aangevraagd voor het tussentijds wijzigen van de rentevastperiode van twee leningdelen. De Bank heeft een fout gemaakt door Consumenten een offerte te verstrekken voor slechts één leningdeel. In de offerte staat dat er voor dat leningdeel een boeterente [lees: vergoedingsrente] moet worden betaald.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In de aflossingsnota staat echter een boeterente voor twee leningdelen vermeld. Dit bedrag is aanzienlijk hoger. Consumenten hebben ervoor gekozen om de juridische levering bij de notaris doorgang te laten vinden.

Na het het transport vorderen zij het meerdere van de boeterente als onverschuldigd betaald terug van de Bank. Volgens Consumenten hebben zij gerechtvaardigd erop mogen vertrouwen dat de Bank het lagere bedrag aan boeterente bij hen in rekening zou brengen.

Onderzoeksplicht adviseur

De Commissie is van oordeel dat de Adviseur en Consumenten de fout van de Bank hadden moeten opmerken en hierover vragen hadden moeten stellen bij de Bank. Nu zij dat niet hebben gedaan, hebben zij niet voldaan aan hun onderzoeksplicht. De Commissie wijst de vordering af.

Wat is het juridisch kader voor een geslaagd beroep op gerechtvaardigd vertrouwen?

Voor de beantwoording van de vraag of Consumenten gerechtvaardigd erop mochten vertrouwen dat de Bank € 3.058,27 aan Boeterente bij hen in rekening zou brengen in plaats van € 17.928,64, is artikel 3:35 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) van belang. Hierin staat dat tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking, geen beroep kan worden gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil. Gerechtvaardigd vertrouwen wordt niet aangenomen, indien Consumenten, gelet op de omstandigheden van het geval, behoorden te twijfelen aan de juistheid van de mededeling van de Bank. Dit wordt ook wel de onderzoeksplicht genoemd.

Rol adviseur

Dát de Bank een fout heeft gemaakt door Consumenten verkeerd te informeren over de hoogte van de verschuldigde Boeterente, is tussen partijen niet in geschil. Waar partijen het niet over eens zijn, is het antwoord op de vraag welke consequenties er voor de Bank moeten worden verbonden aan de fout die zij heeft gemaakt. De Commissie is van oordeel dat hieraan voor de Bank geen consequenties verbonden kunnen worden. In tegenstelling tot wat zij hebben aangevoerd, hadden Consumenten niet met het lezen van de bovenaan de offerte vermelde bedragen – de Commissie begrijpt dat Consumenten hiermee de samenvatting, hiervoor opgenomen onder 2.5, bedoelen – mogen volstaan, maar mocht van hen verwacht worden dat zij de gehele offerte nauwkeurig hadden gelezen. De Commissie is van oordeel dat de offerte dan vragen had moeten oproepen. Het voorgaande klemt te meer nu Consumenten bij de aanvraag van de hypothecaire geldlening zijn bijgestaan door de Adviseur.

"Fout van adviseur" dat fout van bank niet opgemerkt is....

Van de Adviseur mocht verwacht worden dat zij de Bank had gewezen op de fout in de offerte, althans hierover vragen had gesteld bij de Bank. Nu Consumenten niet aan hun onderzoeksplicht hebben voldaan, slaagt hun beroep op gerechtvaardigd vertrouwen niet.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wijs consument op alle risico's bij oversluiting

Een consument heeft advies ingewonnen bij de Bank voor het oversluiten van haar hypothecaire geldlening. Die lening liep bij haar ex-partner, met wie zij in vechtscheiding lag. De Bank wist van deze situatie, maar heeft Consument niet medegedeeld dat zij de medewerking van haar ex-partner nodig zou hebben in het oversluitingstraject.

Rekenfout pro forma aflosnota in voordeel klant

Een Consument vraagt bij de Bank een berekening van de boeterente op, die de Bank vervolgens geeft. In de berekening maakt de Bank echter een fout waardoor de indicatieve boeterente lager uitvalt dan daadwerkelijk het geval is. Hoewel aan een indicatieve berekening van de boeterente geen rechten ontleend kunnen worden, houdt het indicatieve karakter echter enkel verband met de rentestand.

Geen specifieke informatieplicht bij indicatieve aflosnota

Een indicatieve aflosnota van circa €25.000 stijgt na circa 3 maanden naar €36.800. Consument beklaagt zich erover dat de vergoeding voor vervroegde aflossing in een dergelijke tijdsbestek dusdanig kan stijgen.

Kifid: Onvolledige inventarisatie wordt adviseur aangerekend

Een adviseur heeft niet dan wel onvoldoende de bestaande hypothecaire contractuele relatie onderzocht. De adviseur heeft daardoor niet vastgesteld dat ook in het geval van algehele vrijwillige aflossing wegens verkoop van de verbonden woning mogelijk boeterente verschuldigd zou zijn, stelt Kifid.

Kifid: consument eigen verantwoording verschil aflosnota door boeterente

In een Kifid uitspraak wordt een consument in het ongelijk gesteld. Consument heeft zich erover beklaagd dat de geldverstrekker hem niet heeft gewaarschuwd dat, indien hij zijn lening niet voor een bepaalde datum zou aflossen, als vergelijkingsrente niet het 12-jaarstarief maar het 10-jaarstarief zou worden gehanteerd, waardoor de boete hoger zou uitvallen.

Kifid: Foutieve opgave aflosnota mag gecorrigeerd worden

Een bank heeft een fout gemaakt in de berekening van de boeterente als gevolg van een storing. Met de opgave is informatie verstrekt. De opgave had niet de strekking van een aanbod namens de bank. Op grond van de algemene voorwaarden was de bank bevoegd de fout te herstellen. Desbetreffende beding niet onredelijk bezwarend. Ook los van die bevoegdheid kan de bank in de gegeven omstandigheden niet de vrijheid worden ontzegd om de verstrekte informatie recht te zetten, toen die onjuist bleek. Daarbij is van belang dat Belanghebbenden konden vermoeden dat sprake was van een fout en zij dus niet zonder meer erop mochten vertrouwen dat de verstrekte informatie juist was.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 feb 2020

Laatst gewijzigd

14 feb 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.