Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
11 mei 2020 Nieuws

OHA en LTI

Een Consument (huiseigenaar) vordert via Kifid ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van zijn ex-partner. In het echtscheidingsconvenant was dit ontslag overeengekomen. Ondanks een aantal argumenten van Consument weigert de geldverstrekker ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De argumenten die Consument o.a. aandroeg:

  • Tot op heden is Consument als éénverdiener altijd in staat gebleken te voldoen aan zijn financiële verplichtingen.
  • Voor het geval de financiële draagkracht van Consument ontoereikend blijkt te zijn, heeft Consument aangebodenom contractueel vast te leggen dat hij bereid is de woning te verkopen.
  • Nu er sprake is van significante over-waarde, zou de Bank daar genoegen mee moeten nemen.
  • Daarnaast heeft Consument aangeboden om te voorzien in een borgstelling door een nog aan te wijzen persoon om de continuïteit van de hypothecaire geldlening te garanderen. Nu de ex-partner van Consument beperkte financiële draagkracht heeft, zorgt een dergelijke borgstelling zelfs voor een verminderd risico voor de Bank.

Geldverstrekker

De Bank beroept zich op een uitspraak van de Geschillencommissie (Geschillencommissie Kifid, nr. 2017-791), waarin is geoordeeld dat een bank binnen de daarvoor gestelde wet-en regelgeving een zekere beleidsvrijheid heeft op grond waarvan zij om haar moverende redenen een verzoek tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid kan afwijzen.

Daarnaast heeft de Bank aangevoerd dat de gevolgen van het besluit dat zij heeft genomen om de ex-partner van Consument niet uit de hoofdelijkheid te ontslaan niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.

Oordeel Commissie

Het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid dient te worden aangemerkt als een wijziging van de bestaande geldleningsovereenkomst. Voor een dergelijke wijziging is instemming van de Bank noodzakelijk, tenzij het onthouden van die instemming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De Bank kan daarnaast worden gedwongen mee te werken aan het verzoek van Consument, indien sprake is van ‘onvoorziene omstandigheden van dien aard dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten’.

LTI

De Commissie is van oordeel dat de Bank voldoende gemotiveerd heeft aangevoerd dat zij belang heeft bij het handhaven van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner van Consument. Voor dat oordeel is onder meer van belang dat de Bank na een beoordeling van de inkomens-en vermogensgegevens van Consument tot de conclusie is gekomen dat Consument de financiële lasten niet zelfstandig kan dragen. Een dergelijke beoordeling valt binnen de beleidsvrijheid van de Bank. Consument heeft niet aangetoond dat zijn financiële positie inmiddels zodanig is verbeterd dat een beoordeling van de Bank van zijn financiële draagkracht tot een andere conclusie zal leiden.

Onvoorzien?

Van onvoorziene omstandigheden die voor rekening van de Bank dienen te komen is geen sprake, nu de wens van Consument om zijn ex-partner uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan voortvloeit uit de echtscheiding tussen Consument en zijn ex-partner. Een dergelijke omstandigheid komt in beginsel niet voor rekening en risico van de Bank.

Beslissing

Gelet op het voorgaande is de Bank is niet gehouden de ex-partner van Consument uit de hoofdelijkheid te ontslaan.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Voortduren hoofdelijke verbondenheid voor hypotheek woning ex-partner naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

In deze rechterlijke uitspraak is aan de orde of een ex-partner kan worden gedwongen om zijn woning te verkopen indien ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid niet mogelijk blijkt omdat de bank weigert een nieuwe lening te verstrekken.

Verzoek ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid via Kifid slaagt

Na een echtscheiding vraagt een consument de bank om zijn ex-vrouw uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan. De geldverstrekker weigert dit omdat de consument niet in staat zou zijn om de hypotheeklasten alleen te dragen. De consument beklaagt zich bij Kifid.

Hoofdelijke aansprakelijkheid geen complex hypotheekproduct

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch verwerpt in hoger beroep de stelling van een schuldenaar dat zij bij het aangaan van hoofdelijke aansprakelijkheid te maken heeft gehad met een complex hypotheekproduct.

Boeterente bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid ex-partner

Een consument wil de helft van zijn geldlening afsluiten tegen de actuele marktrente. Consument stelt dat de Bank geen rekening houdt met het feit dat de ex-partner van Consument haar deel van de woning aan Consument heeft verkocht en juridisch heeft geleverd.

Na 11 jaar nog geen ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

In een convenant van 20 maart 2007 hebben partijen afgesproken de vertrokken ex-partner te laten ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid en de woning aan de achterblijvende partij (man) te leveren. Mocht dit niet lukken, zal de woning zo spoedig mogelijk verkocht dienen te worden. De man is tot op heden in de woning blijven wonen en heeft de bijbehorende lasten betaald.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

11 mei 2020

Laatst gewijzigd

11 mei 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.