Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
7 okt 2021 Nieuws

Heien? Maak een nulmeting!

[eiser] is eigenaar van een woning. De woning staat op “staal”, met korte kleefpalen. Een bedrijf heeft in opdracht van de gemeente ten behoeve van de fundering van de brug gelegen aan de [straatnaam/plaats] een aantal palen in de grond laten heien.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Trillingmeters

Gedurende de heiwerkzaamheden zijn trillingsmetingen uitgevoerd. Aan de gevels van vier woningen die in de directe nabijheid van de heiplaats liggen zijn trillingsmeters geplaatst, zo ook aan de woning van [eiser] . De gemeten trillingen zijn door Knol vastgelegd in een rapport en getoetst aan de zogenaamde SBR-richtlijn (richtlijn van de Stichting Bouwresearch). Deze richtlijnen geeft onder andere grenswaarden voor trillingen aan, met de daaraan verbonden kans op het ontstaan van schade aan gebouwen in de buurt van een heiplaats (bijvoorbeeld: ''vrijwel zeker geen schade'' of ''schade niet uit te sluiten''). In ieder geval bij één van de andere drie woningen zijn overschrijdingen van de grenswaarden zoals vermeld in de SBR-richtlijn gemeten.

Geen nulmeting

O. heeft voorafgaand aan het heien geen onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat en de fundering van de woning van [eiser] , en zij heeft ook geen nulmeting gedaan met betrekking tot de eventueel reeds aanwezige schade aan de woning en de fundering.

Expertisebureau ingeschakeld door gemeente

Expertisebureau W heeft geschreven dat een causaal verband tussen de heiwerkzaamheden en de gestelde schade aan de woning van [eiser] niet aannemelijk is.

Contra expert ingeschakeld door huiseigenaar

De expert komt in haar rapportage van 23 augustus 2016 tot de conclusie dat schade aan de woning door het heien onvermijdelijk was, gegeven de combinatie van de fundering op staal met korte kleefpalen en de korte afstand waarop is geheid.

Zorgplicht aannemer

Naar het oordeel van de rechtbank brengt de door een aannemer jegens omwonenden in acht te nemen zorgplicht in zijn algemeenheid mee dat de aannemer vóór aanvang van, in dit geval, heiwerkzaamheden 1) onderzoek doet naar de bouwkundige staat en de aard en kwetsbaarheid van de fundering van de gebouwen in de nabijheid van de heiplaats, teneinde na te gaan of de daaruit voortvloeiende bevindingen aanleiding geven tot aanpassing van het heiplan, alsook 2) een nulmeting verricht met betrekking tot de eventueel reeds aanwezige schade aan die gebouwen. Immers, een aannemer weet of moet weten dat heien in de directe nabijheid van gebouwen schade kan veroorzaken, zeker indien die gebouwen qua ouderdom of bouwkundige toestand extra risico lopen en/of kwetsbare funderingen hebben. Voorts geldt dat woningbezitters bij gebreke van een nulmeting betreffende de reeds bestaande schade aan hun woning in een nadelige bewijspositie ten opzichte van de heier dan wel diens opdrachtgever kunnen komen te verkeren wat betreft het aantonen van causaal verband tussen het heien en na het heien geconstateerde schade.

Dichtbij

Deze zorgplicht gold ook voor aannemer O. onder wier verantwoordelijkheid de heiwerkzaamheden aan de brug aan de [straatnaam/plaats] hebben plaatsgevonden. Deze zorgplicht woog des te zwaarder omdat de woning van [eiser] zich blijkens de foto's van O. in de conclusie van dupliek onder randnummers 14 en 15 slechts op zo'n 12 tot 20 meter van de heiplaats –dus zeer dichtbij– bevindt en de woning ten tijde van het heien al ruim vijfenzestig jaar oud was. O. wist dus of moest redelijkerwijs begrijpen dat een dergelijk gebouw extra vatbaar was voor schade en dat het een verouderde en kwetsbare fundering kon hebben.

Onrechtmatig

Tussen partijen staat vast dat O. geen voorafgaand onderzoek heeft gedaan naar de bouwkundige staat van het huis en de fundering daarvan, en ook geen nulmeting heeft verricht met betrekking tot eventueel aanwezige schade aan de woning en de fundering voordat er met heien werd begonnen, terwijl er op zeer korte afstand zou worden geheid. Naar het oordeel van de rechtbank heeft O. reeds hierdoor onzorgvuldig en dus onrechtmatig jegens [eiser] gehandeld.

De rechtbank stelt voorop dat [eiser] dient te stellen en zo nodig te bewijzen dat de schade is veroorzaakt door het onrechtmatig handelen van O., hetgeen neerkomt op een vergelijking van de situaties voor en na het heien.

Indien O. die zorgplicht jegens [eiser] zou zijn nagekomen, zou [eiser] de beschikking hebben gekregen over relevante gegevens met betrekking tot de vraag in hoeverre zijn woning en fundering reeds vóór het heien schade vertoonden. Die gegevens zou O. in het kader van zijn substantiëringsplicht immers aan [eiser] ter beschikking hebben moeten stellen. [eiser] beschikt nu niet over dat bewijsmateriaal.

De rechtbank is van oordeel dat [eiser] door de nalatigheid van O. niet in zijn bewijspositie benadeeld behoort te worden. Dat zou onredelijk zijn. De rechtbank neemt daarom voorshands als vaststaand aan dat de schade aan de woning van [eiser] vermeld onder 3.7 het gevolg is van het heien op zeer korte afstand van de woning door O. (zonder voorafgaandonderzoek en zonder nulmeting).

Beslissing

De rechtbank verklaart voor recht dat O. jegens [eiser] aansprakelijk is voor de door [eiser] geleden schade als gevolg van de werkzaamheden aan de brug aan de [straatnaam/plaats] in 2015, die in opdracht van de gemeente door O. zijn uitgevoerd.

 

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

7 okt 2021

Laatst gewijzigd

7 okt 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.