Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
10 dec 2021 Nieuws

Onrechtmatige daad makelaar

Er is sprake van een onrechtmatige daad van de makelaar vanwege onjuist informeren koper over het aantal vierkante meters. De woning is niet gemeten volgens de "Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN 2580".
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Een makelaar heeft in 2014 op F. een woning te koop aangeboden met een woonoppervlakte van 110 m2. Koper heeft de woning gekocht. Bij verkoop in 2019 is koper gebleken dat de woning een woonoppervlakte heeft van 77 m2. Volgens koper heeft de makelaar een fout gemaakt en daarmee onrechtmatig jegens hem gehandeld. Hij vordert daarom schadevergoeding. De kantonrechter oordeelt dat de makelaar onrechtmatig heeft gehandeld, maar wijst de vordering tot schadevergoeding af, omdat niet is gebleken dat koper schade heeft geleden.

Argumenten makelaar

De makelaar heeft in dit verband aangevoerd dat in artikel 5.11 van de koopovereenkomst is bepaald dat verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte aan geen van partijen enig recht verleent. Verder heeft [gedaagde] verwezen naar een aantal in haar verkoopbrochures opgenomen bepalingen, waaronder een exoneratieclausule voor wat betreft de juistheid van door haar verstrekte gegevens, een vermelding over de op de koper rustende onderzoeksplicht en het advies om een aankoopmakelaar in te schakelen.

De kantonrechter overweegt dat dergelijke standaardmededelingen op zichzelf niet specifiek genoeg zijn om afbreuk te kunnen doen aan het vertrouwen dat de aspirant-koper, die geïnteresseerd is in een woning die wordt aangeboden door een N.-makelaar, aan het verplichte karakter van de meetinstructie mag ontlenen.

Taxatie

Niet in geschil is dat de woonoppervlakte van de woning, gemeten volgens de meetinstructie, kleiner is dan 110 m2, namelijk 77 m2. Er is daarom sprake van een fout. Dat de makelaar de woning niet zelf heeft ingemeten, maar de gegevens uit het taxatierapport van [xxx] heeft overgenomen, betekent niet dat zij voor die gegevens niet aansprakelijk is. De makelaar heeft niet de zorgvuldigheid betracht die in dit geval van haar mocht worden verwacht. Bovendien is de makelaar aansprakelijk voor de gedragingen van [xxx] (artikel 6:76 BW). De fout levert een onrechtmatige daad op die aan de makelaar kan worden toegerekend.

Schade?

In dit geval moet de omvang van de schade worden bepaald door het vergelijken van de situatie waarin de huiseigenaar nu verkeert, met de situatie waarin hij zou hebben verkeerd wanneer de onrechtmatige gedraging van de makelaar achterwege zou zijn gebleven, en in de advertentie de juiste woonoppervlakte van de woning zou zijn vermeld. Bij de begroting van de schade kan dus niet worden uitgegaan van het aantal gemiste vierkante meters (zie Hoge Raad 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:269).

Waarde

De makelaar heeft de waardebepaling door [zzz] met het voorgaande voldoende gemotiveerd betwist. De WOZ-waarde van de woning was op peildatum 1 januari 2014 € 208.000,-. Zowel de marktwaarden van de referentieobjecten als de WOZ-waarde begin 2014 geven de kantonrechter aanleiding om aan te nemen dat de door koper betaalde koopprijs reëel was.
De kantonrechter acht het echter niet aannemelijk dat verkoper bereid zou zijn geweest de woning voor een lager bedrag aan koper te verkopen als zij van een woonoppervlakte van 77 m2 zou zijn uitgegaan.

Niet alleen woonoppervlak

Verder weegt mee dat koper belangstelling heeft getoond voor juist deze woning. Koper heeft ter zitting verklaard dat hij op zoek was naar een gezinshuis dat hij later goed zou kunnen doorverkopen. Koper heeft de woning vooraf bezichtigd en hiervoor blijkbaar geschikt bevonden. Aannemelijk is ten slotte dat bij zijn beslissing om al dan niet tot aankoop over te gaan, meer factoren hebben meegespeeld dan alleen de woonoppervlakte.

Beslissing

De conclusie is dat de kantonrechter niet aannemelijk acht dat partijen tot een lagere koopprijs zouden zijn gekomen als de makelaar in de advertentie op F. de juiste woonoppervlakte had vermeld. De koper heeft als gevolg van het onrechtmatig handelen van de makelaar dan ook geen schade geleden. De kantonrechter zal de vordering van koper tot vergoeding van schade afwijzen.


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Aansprakelijkheid makelaar voor meetfout?

Eiser stelt dat de makelaar onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld door een onjuiste woonoppervlakte in de verkoopbrochure te vermelden, namelijk 75 m² in plaats van 70,3 m².

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 dec 2021

Laatst gewijzigd

10 dec 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.