Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
12 jan 2022 Nieuws

Onbewerkte kopie van ID-bewijs

In een uitspraak gaat de Geschillencommissie van Kifid uitgebreid in op de vraag wat een bank mag opvragen en vastleggen (ID-bewijs).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Bewerkt of onbewerkt ID-bewijs?

De hoofdvraag voor de Geschillencommissie is of de bank voor het klantenonderzoek een foto of scan van een onbewerkt ID-bewijs mag opvragen, vastleggen en bewaren. Voor beantwoording hiervan is zowel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van belang als de AVG. Volgens de AVG moet de verwerking van gegevens worden beperkt tot dat wat noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Voor beantwoording van de vraag ‘of een onbewerkt ID-bewijs noodzakelijk is om te voldoen aan de anti-witwasregels’, maakt de Geschillencommissie een onderscheid tussen enerzijds de identificatie- en verificatieplicht en anderzijds de verplichting tot het vastleggen en bewaren van de gegevens uit het klantenonderzoek.

Identificatie- en verificatieplicht

Financiële dienstverleners zijn wettelijk verplicht om de identiteit van nieuwe en bestaande klanten te controleren. De bank moet er zeker van kunnen zijn dat de klant is wie hij zegt dat hij is. De bank doet dit door de echtheidskenmerken van het ID-bewijs geautomatiseerd te controleren. Hiervoor is een onbewerkt ID-bewijs noodzakelijk; bij een bewerkt ID-bewijs zijn de echtheidskenmerken niet goed leesbaar. Dit brengt de Geschillencommissie tot de conclusie dat de bank een foto of scan van een onbewerkt ID-bewijs mag opvragen voor het identificeren en verifiëren van de identiteit van de consument. Alleen dan kan de bank voldoen aan de wettelijke identificatie- en verificatieplicht.

ID-bewijs vastleggen en bewaren

Van die noodzaak is de Geschillencommissie niet overtuigd als het gaat om het vastleggen en bewaren van het onbewerkte ID-bewijs. Welk doel is hiermee gediend? Een financiële dienstverlener moet gegevens uit het klantenonderzoek vastleggen en bewaren om bij ongebruikelijke transacties een melding te kunnen doen aan het centrale meldpunt. En de gegevens moeten worden bewaard om wanneer nodig te kunnen voldoen aan een bevel van een opsporingsorganisatie. In artikel 33 van de Wwft is vermeld welke gegevens hiervoor moeten worden vastgelegd en bewaard. Gegeven het uitgangspunt van minimale gegevensverwerking in de AVG, mogen gegevens die in artikel 33 van de Wwft niet worden genoemd alleen worden verwerkt als de financiële dienstverlener motiveert waarom dat noodzakelijk is, aldus de Geschillencommissie. Uit de Wwft volgt niet dat het noodzakelijk is om de pasfoto op het ID-bewijs vast te leggen en te bewaren. En in deze klachtzaak heeft de bank onvoldoende duidelijk gemaakt waarom zij meer gegevens zou moeten verwerken.
De Geschillencommissie oordeelt dat de bank voor het vastleggen en bewaren van een kopie van het gebruikte ID-bewijs de pasfoto hierop moet afschermen. Ook moet de bank misbruik met de vastgelegde kopie van het ID-bewijs voorkomen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een watermerk.

Conclusie

De slotconclusie is dat de bank voor het identificeren en verifiëren van de identiteit van een klant een onbewerkte kopie van het ID-bewijs mag verlangen. Echter, de bank mag geen onbewerkte kopie van het ID-bewijs van een consument vastleggen en bewaren; doet de bank dit wel, dan is dat in strijd met de minimale gegevensverwerking volgens de AVG.

Burgerservicenummer vastleggen en bewaren

Volgens de AVG is het verwerken van het Burgerservicenummer alleen toegestaan als de wet dit vereist. Banken zijn wettelijk verplicht om bij het verstrekken van informatie aan de belastingdienst het Burgerservicenummer te vermelden. En vanwege het depositogarantiestelsel moeten banken het Burgerservicenummer van hun rekeninghouders delen met De Nederlandsche Bank. Dit leidt tot de conclusie dat de bank het Burgerservicenummer van de consument mag opvragen, vastleggen en bewaren. De bank hoeft voor het vastleggen en bewaren van de kopie van het ID-bewijs het Burgerservicenummer niet af te schermen. Wel is de bank verplicht om de consument te informeren dat het Burgerservicenummer alleen voor de hiervoor genoemde wettelijke verplichtingen wordt verwerkt.

 

Download: "Uitspraak"

 

Bron: Kifid - https://www.kifid.nl/kifid-onbewerkte-kopie-van-id-bewijs-vastleggen-is-in-strijd-met-de-avg/

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Gebruik burgerservicenummer (BSN) bij (hypotheek)advies

Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een aantal antwoorden gegeven op vragen over BSN.

Bewaartermijn financiële dienstverleners

In het Bgfo is een termijn opgenomen gedurende welke financiële dienstverleners gegevens dienen te bewaren met betrekking tot de door hen verstrekte adviezen en verkochte financiële producten. Deze termijn is verlengd naar vijf jaren.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.