Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
17 jan 2022 Nieuws

Tientallen vragen coalitie akkoord

Hieronder een selectie uit de vele vragen (en antwoorden) die door diverse Kamerleden zijn gesteld.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

35
Hoeveel hybride warmtepompen verwacht u met de regeling in het coalitieakkoord in Nederland aan te brengen tot 2030, en hoe verhoudt deze hoeveelheid zich tot de Europese (voorgestelde)plannen voor de gebouwde omgeving?
Antwoord
Het gaat volgens het Coalitieakkoord om 150.000 warmtepompen per jaar vanaf 2025. Het antwoord op het laatste deel van de vraag vergt nadere uitwerking en besluitvorming van het kabinet. U wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Vraag 4
Wat is het verschil tussen het nieuwe voorstel van directe financiering aan kinderopvanginstellingen en het oude voorstel dat tijdens het kabinet Rutte-II is gestrand? Welke inhoudelijke bezwaren waren er destijds die nu zijn weggenomen?

Antwoord vraag 4
Een verschil is dat bij het huidige voorstel tegelijkertijd ook de grondslagen worden vereenvoudigd, namelijk een inkomensonafhankelijke vergoeding van 95% voor alle werkende ouders en het loslaten van het criterium koppeling gewerkte uren. De precieze vormgeving van dit stelsel zal de komende periode nader uitgewerkt worden. Hiervoor zal ook gekeken worden naar de ervaringen van het oude voorstel voor directe financiering. 

Vraag 16
Wat is het toekomstige kabinet van plan met het kindgebonden budget en de kinderbijslag? Is zij bereid het voornemen tot niet-indexering van de kinderbijslag in 2022, 2023 en deels 2024 te herzien?

Antwoord vraag 16
Over het kindgebonden budget zijn in het coalitieakkoord geen concrete voorstellen opgenomen. Wel is de ambitie opgenomen om de toeslagen op termijn af te schaffen. Deze kabinetsperiode worden daartoe de eerste stappen gezet. Het kabinet zal hiertoe met voorstellen te komen.

Vraag 27
Hoeveel gaat het schrappen van de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning opleveren? Hoe gaat dit worden vormgegeven? Wat is de streefdatum voor invoering? Wordt er een overgangsregeling overwogen?

Antwoord 27
De opbrengst van het afschaffen van de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning bedraagt structureel 160 miljoen euro per jaar. De opbrengst is afkomstig uit toekomstige schenkingen en nalatenschappen waardoor het structurele niveau na 20 jaar wordt bereikt. De maatregel wordt ingevoerd per 2024.[1] Daarbij is niet uitgegaan van een overgangsregeling. Voor de vormgeving wordt gewezen op het bij het Belastingplanpakket 2022 ingediende amendement (Kamerstuk 35 927, nr. 40).

Vraag 49.
Wordt beoogd om per 2025 alle huurinkomsten te belasten op basis van werkelijk rendement?

Antwoord op vraag 49.
In het coalitieakkoord is afgesproken dat per 2025 een nieuw box 3 stelsel op basis van reëel rendement wordt ingevoerd, waarbij inkomsten uit vermogen worden belast op basis van werkelijk rendement. In dit nieuwe box 3-stelsel zal sparen en beleggen direct op reëel rendement worden belast, bestaande uit reguliere voordelen zoals rente, dividend en huurinkomsten en waardeontwikkelingen. De waardeontwikkeling van vastgoed zal aanvankelijk echter nog forfaitair worden belast, waarbij zo snel als mogelijk de overstap wordt gemaakt naar werkelijk rendement.

Vraag 50.
Klopt het dat de hypotheekrenteaftrek de komende kabinetsperiode niet verder wordt afgebouwd?

Antwoord op vraag 50.
In het coalitieakkoord zijn geen maatregelen opgenomen die zien op de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Wel leiden enkele maatregelen binnen de eigenwoningregeling die voorafgaande aan de kabinetsperiode zijn ingevoerd tot wijziging van (het fiscale voordeel van)  de belastbare inkomsten uit eigen woning tijdens de kabinetsperiode.
•    De per 2019 ingevoerde versnelde stapsgewijze afbouw van het maximale aftrektarief van de aftrekbare kosten eigen woning met 3%-punt per jaar leidt als laatste stap per 2023 tot een aftrektarief dat gemaximeerd wordt op het voor 2023 geldende basistarief van 37,05%.
•    Ter compensatie van voorgaande maatregel wordt het percentage van het eigenwoningforfait als laatste stap per 2023 verlaagd met 0,05%-punt.
•    De per 2019 ingevoerde stapsgewijze afbouw van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (ook wel regeling Hillen genoemd) leidt in de jaren van de kabinetsperiode jaarlijks tot een verlaging van deze aftrek met 3 1/3%-punt. 

 

Vraag 51.
Waarom wordt de jubelton pas in 2024 afgeschaft? Is het technisch mogelijk om de jubelton al eerder af te schaffen?

Antwoord op vraag 51.
In het coalitieakkoord is afgesproken dat de schenkingsvrijstelling eigen woning per 2024 wordt afgeschaft. Deze verhoogde eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is onderdeel van de aangifte schenkbelasting. Bij het afschaffen van deze schenkingsvrijstelling moet het onderdeel uit de aangifte worden verwijderd. Dit vraagt aanpassingen in de aangifte zelf en in de achterliggende systemen voor de verwerking van de gegevens uit de aangifte. Deze aanpassingen vragen tijd en capaciteit van de Belastingdienst. In 2022 is de beschikbare capaciteit nodig voor afronding van de overgang naar het nieuwe systeem voor de schenk- en erfbelasting. Capaciteit voor het verwijderen van de schenkingsvrijstelling is beschikbaar vanaf 2023. Dit maakt verwijdering mogelijk per 1 januari 2024.

Vraag 78.
Wat is het effect van het afschaffen van de middelingsregeling voor werkenden?

Antwoord op vraag 78.
Het afschaffen van de middelingsregeling houdt in dat 2022-2024 het laatste tijdvak is waarover gemiddeld kan worden. Dit heeft effect voor werkenden die gedurende de drie middelingsjaren een (sterk) fluctuerend box1-inkomen hebben, dat in een deel van die jaren in de hoogste schijf valt (meer dan € 69.398, grens 2022). Deze belastingplichtigen hebben straks niet meer de mogelijkheid om box1-inkomens over drie jaren te middelen en daardoor een belastingteruggave wegens middeling te ontvangen.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Startnota kabinet-Rutte IV

De startnota van het kabinet-Rutte IV is de financiële vertaling van het coalitieakkoord. e startnota bevat de begrotingsafspraken voor de komende kabinetsperiode, waaronder de vastgestelde uitgavenplafonds, het inkomstenkader en de begrotingsregels.

Hieronder een paar 'aandachtspunten', die nog in wetgeving omgezet dienen te worden.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.