Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
20 jun 2022 Nieuws

Asbestdakenbeleid

Op 1 december 2021 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de afgenomen snelheid van saneren van de asbestdaken in Nederland, de resterende opgave en de voortgang in de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de samenwerkingsverklaring versnellingsaanpak.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Sinds 2019 is sprake van een daling van het saneringstempo. Die daling is waarschijnlijk veroorzaakt door het eindigen van de subsidie op het saneren van asbestdaken (december 2018) en het verwerpen van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer om asbestdaken te verbieden (juni 2019).

Uit de op dit moment beschikbare cijfers blijkt dat het saneringstempo is gedaald tot circa 4 miljoen m2 per jaar. Met dit tempo zal het naar verwachting fors langer dan de eerder geraamde 10 jaar duren voordat alle asbestdaken zijn gesaneerd.

Subsidie

Voor een subsidieregeling onder dezelfde voorwaarden als de eerdere subsidieregeling (4,50 euro per m2) is bij een resterende omvang van ca. 74 miljoen m2 inclusief uitvoeringskosten een budget nodig van naar schatting 400 miljoen euro.

Bovendien is het de vraag of een subsidie van 4,50 euro per m2 (waarbij nog geen rekening is gehouden met inflatie) een voldoende financiële ondersteuning is, ondanks het succes van de eerdere subsidieregeling (destijds in combinatie met het toen nog op handen zijnde asbestdakenverbod). Eigenaren moeten dan nog steeds het grootste deel zelf betalen, saneringskosten lopen uiteen van 30 euro per m2 voor reguliere daken tot zelfs 250 euro per m2 voor bijzondere gevallen (asbestleien).

Vrijwillige sanering

De ambassadeurs en het Programmabureau hebben enkele suggesties voor het vervolg aangedragen en met enkelen van hen heeft nadien ook nader overleg plaatsgevonden. Deze suggesties komen in essentie neer op het verder uitbreiden van de gekozen aanpak van vrijwillig stimuleren zoals vastgelegd in de samenwerkingsverklaring. Een aanpak die niet geleid heeft tot de gewenste versnelling van de saneringen. Ik wil daarom scherper kijken waar ik in het kader van het saneren van asbestdaken de Rijksmiddelen op wil inzetten. Alles overwegende ben ik tot de conclusie gekomen dat de grootste toegevoegde waarde van de toekomstige Rijksinzet naast de financiering van het Programmabureau zal liggen in het stimuleren van vrijwillige saneringen door gerichte communicatie en bewustwordingscampagnes. Ik zal hiervoor in de periode 2023-2025 jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar stellen.

 

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Woning verkocht met asbest in de tuin, non-conformiteit?

De rechtbank heeft geoordeeld dat koper onvoldoende heeft onderbouwd dat de kwaliteit van de bodem, vanwege de daarin aanwezige verontreinigingen, in zodanig hoge mate afwijkt van hetgeen als ‘normaal’ kan worden beschouwd, dat het perceel in zoverre niet beantwoordt aan hetgeen koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Van een tekortkoming van verkoper in de nakoming van de koopovereenkomst is naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen sprake.

Kamervragen over wijzigen asbeststelsel

Staatssecretaris Wiersma gaf antwoord op Kamervragen over wijziging van het asbeststelsel.

Aanpassingen asbest regelgeving

De verplichting tot het hebben van een certificaat voor werken met asbest zal niet langer afhankelijk zijn van de risicoklasse waarin gewerkt wordt, maar van de soort asbesttoepassing die wordt verwijderd.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

20 jun 2022

Laatst gewijzigd

20 jun 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.