Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
27 jul 2022 Nieuws

Eindejaarsregeling 2022 (internetconsultatie)

In de Eindejaarsregeling is een aantal wijzigingen opgenomen van enkele regelingen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Een tweetal items worden hieronder uitgelicht.

Afkoop pensioen (10%)

2.[pm] Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2011 Afkoopvoet pensioen
Op grond van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen en de Wet herziening bedrag ineens wordt het mogelijk om op de ingangsdatum van het pensioen maximaal 10% van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen af te kopen (een zogenoemd bedrag ineens). De inwerkintreding van deze wetgeving is voorzien per 1 juli 2023. De opname van een bedrag ineens geldt ook voor het opgebouwde pensioen in eigen beheer (pensioen ondergebracht bij een eigenbeheerlichaam).

Bij een dergelijke opname van een bedrag ineens dient een afkoopsom te worden bepaald. Deze afkoopsom wordt uitgekeerd als een bedrag ineens en wordt betrokken in de belasting- en premieheffing. In de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is een delegatiegrondslag opgenomen om regels te kunnen stellen met betrekking tot de wijze waarop de hoogte van het bedrag ineens voor pensioenen in eigen beheer moet worden bepaald.

In deze eindejaarsregeling is dit uitgewerkt. Concreet houdt deze uitwerking in dat afkoopvoeten worden opgenomen per leeftijd. De vermindering van het jaarbedrag van het ouderdomspensioen als gevolg van het afkopen van een deel van de aanspraak op ouderdomspensioen dient te worden vermenigvuldigd met de betreffende afkoopvoet. Dit resulteert in de waarde van het afgekochte deel van de aanspraak en daarmee ook in de te belasten afkoopsom.

Ter illustratie: als een belastingplichtige op de ingangsdatum van het pensioen een ouderdomspensioen heeft van € 30.000 bruto per jaar dan kan maximaal 10%, dat is € 3.000, worden afgekocht. Bij een afkoopvoet van bijvoorbeeld 20 wordt de hoogte van het bedrag ineens dan bepaald op € 3.000 x 20 = € 60.000. Door afkoopvoeten te bepalen wordt rechtszekerheid geboden over de hoogte van de afkoopwaarde (bedrag ineens) en het in de belastingheffing te betrekken bedrag. Met deze afkoopvoeten wordt de waarde in het economische verkeer benaderd van het af te kopen deel van het ouderdomspensioen. Deze afkoopvoeten worden jaarlijks herzien. Deze werkwijze is in lijn met de wijze waarop pensioenfondsen en verzekeraars afkoopwaarden bepalen.

Uitzondering vermogenstoets schadevergoeding

2.[pm] Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
In deze ministeriële regeling wordt in de UR Awir voor de toeslagen een vermogenstoetsuitzondering geregeld voor de vermogenstoename door het ontvangen van een algemene financiële tegemoetkoming voor mensen die ernstig ziek zijn geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk op grond van de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB).

Een vermogenstoets wordt toegepast bij de bepaling of een belanghebbende aanspraak maakt op zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget (hierna: toeslag). Deze vermogenstoets is een belangrijk instrument om toeslagen te beperken tot belanghebbenden die inkomensondersteuning nodig hebben.

Indien het vermogen op de peildatum (1 januari) hoger is dan een bepaald bedrag, vervalt voor dat betreffende jaar het recht op de toeslag waarvan de vermogensgrens is overschreden. Bij de huurtoeslag kan dit zich voordoen bij overschrijding van de vermogensgrens van € 31.747 voor alleenstaanden en van € 63.494 voor mensen met een toeslagpartner (bedragen 2022). Voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget gelden hogere vermogensgrenzen (€ 120.020 zonder en € 151.767 met toeslagpartner).

Vanwege de peildatum (1 januari) kunnen de gevolgen van de vermogenstoename voor de inkomstenbelasting en de toeslagen zich voor het eerst voordoen in het berekeningsjaar volgend op het kalenderjaar waarin de toekenning van de financiële bijdrage tot de bezittingen is gaan behoren.

Het kabinet acht het in bepaalde gevallen onwenselijk dat burgers hun eventuele aanspraak op toeslagen kwijtraken als hun vermogen is toegenomen door het ontvangen van financiële bijdragen, compensaties en tegemoetkomingen en daardoor een vermogensgrens wordt overschreden. Bovendien wil het kabinet voorkomen dat burgers die een eenmalige uitkering verkrijgen in het kader van erkenning van aangedaan leed deze verkrijging of een deel daarvan via een andere weg moeten inleveren bij diezelfde overheid.

In de UR Awir staan daarom enkele bijzondere vermogensbestanddelen (bezittingen en eenmalige uitkeringen) opgesomd die op verzoek van de belanghebbende niet meegerekend worden bij het toepassen van de vermogenstoets. Een vermogenstoetsuitzondering is een mogelijkheid voor burgers om zowel hun aanspraak op toeslagen als hun uit financiële bijdragen, compensaties en tegemoetkomingen verkregen vermogenstoename te behouden.
De uitzondering geldt voor een periode van drie jaar volgend op het jaar waarin deze vermogenstoename heeft plaatsgevonden.
...
De belanghebbende zal voor de genoemde uitzondering voor de TSB voor Toeslagen een verzoek moeten indienen bij de Belastingdienst/Toeslagen. De Belastingdienst/Toeslagen heeft namelijk geen inzicht in de opbouw van het vermogen en kan deze uitzonderingen dan ook niet uit eigen beweging toepassen. De belanghebbende kan dit verzoek doen door middel van het formulier ‘Verzoek bijzonder vermogen toeslagen’ dat te vinden is op de website van de Belastingdienst. De uitzondering geldt voor het gehele bedrag van de bezitting die is verkregen, ongeacht of de betrokkene al een deel van het bedrag heeft uitgegeven.

 

Klik hier voor de internetconsultatie.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Aanvullende reactie over letselschadevergoedingen

Staatssecretaris Snel stuurde de Tweede Kamer een brief met een aanvullende reactie op een motie over letselschadevergoedingen.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.