Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
3 aug 2022 Nieuws

Herstelkosten fundering voor rekening koper ondanks dwaling

Koper heeft een woning gekocht van verkoper. Kort na de levering van de woning heeft koper ontdekt dat de fundering gebrekkig is (paalrot). Volgens koper wist verkoper dat de fundering gebrekkig was althans behoorde zij dat te weten. Koper stelt dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en maakt aanspraak op betaling van schade (waaronder herstelkosten van de fundering).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De rechtbank is van oordeel dat inderdaad sprake is van dwaling (onjuiste mededeling). Maar, omdat niet is gebleken dat verkoper niet te goeder trouw heeft gehandeld, en partijen in de koopovereenkomst uitdrukkelijk een verdeling van het risico van gebreken aan de fundering zijn overeengekomen ten nadele van koper, behoort de dwaling voor rekening van koper te blijven.

Beroep op dwaling

Voor een geslaagd beroep op dwaling als bedoeld in artikel 6:228 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is vereist dat ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst (1) het de dwalende aan een juiste voorstelling van zaken heeft ontbroken, (2) zonder de dwaling de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten en (3) de dwaling te wijten is aan (a) een inlichting van de wederpartij, of (b) een schending van de spreekplicht van de wederpartij, of er sprake is van (c) wederzijdse dwaling en (4) de dwaling niet berust op een uitsluitend toekomstige omstandigheid of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van de dwalende behoort te blijven.

Vragenlijst

Nu koper onweersproken heeft gesteld dat zij een onjuiste voorstelling had over de staat van de fundering en de koopovereenkomst niet (onder dezelfde voorwaarden) zou hebben gesloten, gaat de rechtbank hiervan uit. De rechtbank volgt koper ook in haar stelling dat de dwaling te wijten is aan de inlichting van verkoper: het ontkennende antwoord van verkoper in de NVM-vragenlijst op de vraag of sprake is (geweest) van gebreken aan de fundering is in het licht van het Wareco-rapport feitelijk een onjuiste mededeling geweest. Dat verkoper stelt dat zij het Wareco-rapport niet kende en niet wist/had kunnen weten dat de fundering gebrekkig was, doet hieraan niet af. Ook wanneer inlichtingen te goeder trouw zijn gegeven, staat dat een beroep op dwaling niet in de weg.

Dwaling? Ja.

Dit betekent dat het beroep van koper op dwaling als bedoeld in artikel 6:228 lid 1 onder a BW (onjuiste mededeling) slaagt. De door koper subsidiair en meer subsidiair ingeroepen dwalingsgronden als bedoeld in artikel 6:228 lid 1 onder b (verzwijging) en c (wederzijdse dwaling) en het meest subsidiaire beroep op onrechtmatige daad behoeven bij deze stand van zaken dus geen bespreking.

Uitzondering

Verkoper heeft echter een beroep op de uitzondering gedaan als bedoeld in artikel 6:228 lid 2 BW. Dit beroep slaagt.

Beroep op de uitzondering (artikel 6:228 lid 2 BW)

Verkoper heeft in dit verband herhaald dat zij niet wist en ook niet had behoren te weten dat de fundering niet goed was. Zij was hiervan in 2007, toen zij zelf de woning kocht, niet op de hoogte en is er ook nadien (via haar buurvrouw of anderszins) niet van de op de hoogte geraakt. Het enkele kennisnemen van de verwijzing naar het Wareco-rapport in de verkoopbrochure uit 2007 heeft haar geen aanleiding gegeven te veronderstellen dat er wellicht iets met de fundering aan de hand zou zijn. Het Wareco-rapport zelf heeft zij destijds niet (via haar makelaar) ontvangen en was niet als bijlage gevoegd bij de verkoopbrochure of de koopovereenkomst. De inhoud van het rapport is evenmin met haar besproken. Volgens verkoper gaat het er in een geval als dit – waarbij beide partijen te goeder trouw zijn – om wat partijen zijn overeengekomen over het risico. Verkoper wijst op verschillende artikelen in de koopovereenkomst (waaronder de funderingsclausule en ouderdomsclausule in artikel 20) op grond waarvan het risico, zoals zich dat in deze zaak heeft gerealiseerd, voor rekening van de koper komt. Ten slotte heeft verkoper ook nog gewezen op de bouwkundige keuring die koper heeft laten uitvoeren, waarbij op pagina 31 van het rapport is aangegeven dat er geen gegevens bekend zijn over de staat van de fundering en dat om zekerheid op dit punt te krijgen meer informatie gewenst is en nader onderzoek wordt aanbevolen. Koper heeft deze aanbeveling genegeerd en daarmee het risico op zich genomen dat er wellicht toch iets aan de hand zou zijn met de fundering, aldus nog steeds verkoper.
...
De rechtbank is van oordeel dat verkoper niet wist dat de fundering gebrekkig was en dat ook niet behoorde te weten. De rechtbank gaat er hierbij vanuit dat verkoper het Wareco-rapport in 2007 niet heeft ontvangen en dat de inhoud van het rapport evenmin met haar is besproken of haar anderszins (nadien) ter ore is gekomen dat er sprake is van paalrot.


Beslissing

De rechtbank wijst de vorderingen van koper dus af.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Heien? Maak een nulmeting!

[eiser] is eigenaar van een woning. De woning staat op “staal”, met korte kleefpalen. Een bedrijf heeft in opdracht van de gemeente ten behoeve van de fundering van de brug gelegen aan de [straatnaam/plaats] een aantal palen in de grond laten heien.

Verkoop woning en funderingsproblemen

Kopers hebben een woning in de [adres] te [plaats 1] gekocht van verkopers. De fundering van de woning is mogelijk gebrekkig. Kopers menen dat verkopers ten tijde van de verkoop al wisten dat er funderingsonderzoeken liepen en dat de fundering mogelijk gebrekkig was. Omdat verkopers dit niet aan kopers hebben gemeld, hebben zij volgens kopers niet voldaan aan hun mededelingsplicht.

Aansprakelijkheid aankoopmakelaar

Schending zorgplicht door kopers niet te wijzen op de risico's die waren verbonden aan opname van een vergaande vrijwaring in de koopovereenkomst.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

3 aug 2022

Laatst gewijzigd

3 aug 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.