Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
10 mei 2023 Nieuws

Onredelijke claim consument toch serieus betwisten...

In 2001 hebben de consumenten bij de bank een hypothecaire geldlening met een daaraan verpande kapitaalverzekering afgesloten. Deze verzekering kon gekoppeld worden aan de eigen woning (Kapitaalverzekering Eigen woning, KEW) zodat gedurende de periode van kapitaalopbouw geen belasting over de opgebouwde waarde hoefde te worden betaald. Uiteindelijk heeft de koppeling niet plaatsgevonden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Sinds 2013 is een dergelijke koppeling door een wetswijziging ook niet meer mogelijk. De commissie oordeelt dat de bank is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens de consumenten, omdat de bank de consumenten niet tijdig over die wetswijziging heeft geïnformeerd.

Dossiervorming (..) en bewaarplicht tijdens looptijd

3.5
Volgens de consumenten heeft de bank in 2001 nagelaten om de verzekering aan te merken als KEW en heeft zij dit tijdens de advisering ook niet met de consumenten besproken. De bank betwist deze stelling en voert aan dat in 2001 het hervormde belastingstelsel is ingevoerd en dat daar veel media-aandacht voor is geweest. Volgens de bank konden de consumenten dus op de hoogte zijn van de voor- en nadelen van het al dan niet aanmerken van de verzekering als KEW. Bovendien kan door de verstreken tijd niet meer worden gereconstrueerd hoe destijds de advisering is verlopen.

3.6
De commissie passeert het verweer van de bank. Op de bank als adviseur rust een verzwaarde motiveringsplicht als het gaat om het advies dat zij destijds heeft gegeven. De adviseur is degene die bij uitstek in staat is inzicht te geven hoe hij tot zijn advies is gekomen. Deze verzwaarde motiveringsplicht betekent dat de bank ter motivering van haar betwisting van de stellingen van de consumenten voldoende feitelijke gegevens, zoals een adviesrapport of notities van het adviesgesprek, moet verstrekken om de consumenten aanknopingspunten te verschaffen voor een eventuele bewijslevering.
De bank heeft die documenten niet overgelegd. Naar eigen zeggen kan door de verstreken tijd niet meer worden gereconstrueerd hoe destijds de advisering is verlopen. De commissie merkt hierover op dat het tot de zorgplicht van de bank hoort op zodanige wijze een administratie te voeren en daartoe behorende bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en plichten kunnen worden gekend. Deze plicht bestaat in elk geval gedurende de looptijd van het geadviseerde product, in dit geval de geldlening.

Omdat de bank geen enkel inzicht heeft gegeven over hoe het advies in 2001 tot stand is gekomen, heeft zij haar verweer onvoldoende onderbouwd. Zij heeft daarmee niet voldaan aan haar verzwaarde motiveringsplicht. De commissie gaat daarom uit van de lezing van de consumenten dat de bank in 2001 niet heeft gesproken en geadviseerd over de mogelijkheid om de verzekering als KEW aan te merken.

Naar het oordeel van de commissie heeft de bank als adviseur haar zorgplicht jegens de consumenten geschonden door de KEW niet bij haar advisering in 2001 te betrekken. Hieraan doet niet af dat de consumenten wellicht via de media informatie hadden kunnen krijgen over de KEW en de fiscale voordelen die daaraan waren verbonden. De zorg die van een bekwaam en redelijk handelende adviseur mocht worden verwacht brengt mee dat de bank de KEW niet onbesproken had mogen laten.

Niet aangetekend verzonden, geen toereikend logboek

3.10
De consumenten stellen dat noch de bank noch de verzekeraar hen hebben gewezen op de wetswijziging. Zij hebben geen brieven of andere berichten van de bank of de verzekeraar ontvangen over de invoering van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning. De bank vindt dat zij aan haar aan haar zorg- en informatieplicht heeft voldaan. De bank stelt dat de verzekeraar in 2012 en de bank in maart 2013 een brief aan de consumenten heeft gestuurd over de aanstaande wetswijziging. De bank heeft in de procedure bij Kifid modelbrieven overgelegd die zij en de verzekeraar hebben verzonden. Het gaat dan om brieven zonder de naam en de adresgegevens van de consumenten. De bank heeft toegelicht dat zij deze brieven niet op klantniveau geadministreerd heeft, maar dat dit niet betekent dat die brieven niet zijn verzonden.

Naar het oordeel van de commissie heeft de bank niet voldoende onderbouwd dat zij (of de verzekeraar) de consumenten tijdig heeft geïnformeerd over de invoering van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning op 1 januari 2013.
De bank heeft op geen enkele wijze aangetoond dat de bank en de verzekeraar de brieven daadwerkelijk aan de consumenten hebben verstuurd, laat staan dat de consumenten die ook hebben ontvangen. De commissie oordeelt daarom dat de bank de consumenten in 2013 niet heeft geïnformeerd over de invoering van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de gevolgen ervan voor de consumenten. Dit betekent dat bank is tekortgeschoten in haar informatie-
verplichtingen jegens de consumenten.

Serieuze betwisting

3.21
Het door de consumenten genoemde schadebedrag van € 25.000,- moet bij gebrek aan serieuze betwisting door de bank worden toegewezen. De bank voert aan dat zij geen aanleiding ziet voor een schadevergoeding richting de consumenten. De consumenten kunnen en moeten ook zelf kennisnemen van herzieningen van fiscale wetgeving, aldus de bank. Voor het doorbreken van het causale verband tussen de schendingen van de zorgplicht en de schade of het aannemen van eigen schuld aan de zijde van de consumenten bestaat naar het oordeel van de commissie geen aanleiding. Zonder een nadere toelichting van de bank, die ontbreekt, valt niet in te zien dat de consumenten destijds begrepen of moesten begrijpen dat de wijziging van de fiscale wetgeving in 2001 en 2013 voor hen relevant was. Gesteld noch gebleken is dat zij enige kennis op het terrein van het fiscale recht hadden of moesten hebben. Van hen kan dan ook niet worden verlangd dat zij actie ondernamen vanwege de aanstaande inwerkingtreding van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning per 1 januari 2013.

Deze uitspraak is een niet-bindend advies.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Bron: Kifid

 

Fintool: De vermeende schade zou zien op de vermogensrendementsheffing (..?). Er is sprake van een spaarhypotheek van € 113.445,05, aanvang 2001. Aanname dat na 20 jaar circa 50% is opgebouwd, en relatie daadwerkelijk vanaf dag 1 vermogensrendementsheffing heeft betaald (onlogisch gezien advies) is de mogelijke schade eerder
40% x ?56.000 (gemiddelde saldo, echter curve in opbouwfase, niet lineair) - ?56.000 (saldo na 20 jaar)
 x 1,2% vermogensrendementsheffing per jaar
x 20 jaar een globale ?5.000.

 

Nu er toch geen sprake is van een bindend advies, doet de geldverstrekker er wellicht goed aan het aan de rechter voor te laten leggen.

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Volstaat aangetekende brief verzenden?

Een eigenaar ('eigenaar appartement') van een bedrijfspand en een afzonderlijke bovenwoning (appartement) had in 2010 het bedrijfspand verkocht aan 'koper bedrijfspand'. Bij deze koop hebben partijen in een akte een bepaling opgenomen dat de eigenaar ['eigenaar appartement'] van de bovenwoning onder algemene titel verplicht zich jegens de koper ['koper bedrijfspand'] om bij een voorgenomen verkoop en levering van het te verkopen registergoed of een deel daarvan, dit vooraf bij aangetekend schrijven te koop aan te bieden aan de koper ['koper bedrijfspand'], zulks voor een koopsom, die in onderling overleg tussen de ondergetekenden zal worden vastgelegd.

Polis met clausuleblad? Dan aangetekend versturen..

Verzekeraar weigert vergoeding van schade na diefstal van auto op de grond dat de auto niet was voorzien van een voertuigvolgsysteem, zoals omschreven in de polis. Consument stelt hiertegenover dat het polisblad met beveiligingseisen hem nooit heeft bereikt.

Belang dossiervorming

Consument verwijt zijn Tussenpersoon dat deze hem verkeerd heeft geadviseerd over zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering en hem bovendien niet heeft gewezen op de FBV clausule op het polisblad, waardoor Consument schade heeft.

Wanbetaling? Dan aangetekende brief versturen.

Consument heeft sinds 21 juni 2010 een woonlastenverzekering bij Verzekeraar. Op 24 september 2018 heeft Verzekeraar Consument geïnformeerd dat de premies met betaaldatum 21 juli 2018 en 21 augustus 2018 niet konden worden afgeschreven en heeft Verzekeraar aangegeven dat de premie bij de eerstvolgende incasso wordt geïnd. Deze incasso mislukt wederom.

Explaindossier? Zorg voor dossiervorming.

Een consument stelt dat de geldverstrekker aan overkreditering heeft gedaan. Consument stelt dat de geldverstrekker onderzoek had moeten doen naar de financiële haalbaarheid van de geldlening.

Kifid uitspraak: belang van adequate dossiervorming / adviesrapport

Consument heeft in 2004 een aantal (hypothecaire) geldleningen bij de bank afgesloten. In 2010 wordt door de bank een betaalbaarheidsanalyse gemaakt waaruit blijkt dat Consument na zijn pensioendatum zijn hypotheeklasten mogelijk niet meer kan betalen. De Commissie concludeert dat niet is komen vast te staan dat de bank haar zorgplicht als redelijk handelend en vakbekwaam adviseur heeft geschonden. De vordering van Consument wordt afgewezen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 mei 2023

Laatst gewijzigd

10 mei 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.