Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
16 aug 2023 Nieuws

Onderschat risico verhuur pand niet

Polisbeding sluit dekking uit voor brandschade als in het verzekerde object een 'illegale activiteit' wordt uitgeoefend, zonder dat causaal verband hoeft vast te staan. De rechter boog zich over de vraag of zo'n beding geldig is.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Erflater was tot aan zijn pensioen zelfstandig slager. Tot 1 december 2020 was hij eigenaar van de werkplaats en bovenwoning aan [adres01] en [adres02] , de winkel en bovenwoning aan [adres03] en [adres04] en de winkel en bovenwoning aan [adres05] en [adres06] , te [plaats01] . Het gaat om drie aaneengesloten panden, op de begane grond waarvan ( [adressenblok01] ) zich ooit de slagerij bevond. Laatstgenoemde ruimte verhuurde [erflater01] nadien aan een catering/horecabedrijf. De bovenwoningen verhuurde [erflater01] aan particulieren. Ook was hij eigenaar van twee appartementen aan de [straatnaam01] nrs. [huisnummer01] en [huisnummer02] die hij als woningen aan particulieren verhuurde. [erflater01] verhuurde het onroerend goed om ook na zijn pensionering over voldoende inkomsten te beschikken. Hij woonde zelf in een eigen woning aan de [straatnaam02] in [plaats01] .

Schade

In de nacht van 2 op 3 maart 2019 is brand uitgebroken in het appartement aan [adres04] . Bij onderzoek is in het appartement een hennepkwekerij aangetroffen.

Als ware Consument...

De verklaring voor recht die de [eiseres01] wensen, is naar het oordeel van de rechtbank overigens ook om inhoudelijke redenen niet toewijsbaar. Ook als ervan wordt uitgegaan dat [erflater01] de verzekering heeft afgesloten als consument in de zin van de Richtlijn 93/13/EG - een argument daarvoor zou kunnen zijn dat [erflater01] de woning waarvoor de verzekering was afgesloten slechts verhuurde om in (aanvullend) pensioen te voorzien en niet als onderdeel van een bedrijf -, kan niet worden ingezien dat Un.. zich niet op artikel 3.4 van de Voorwaarden Gebouwenverzekering/artikel 2.4 van de Voorwaarden Un.. Woonverzekering) zou mogen beroepen.

De bepaling heeft de kennelijke strekking om iedere discussie uit te sluiten over de vraag of dekking geboden wordt als schade is ontstaan aan een verzekerd object waarin ook een illegale activiteit zoals het exploiteren van een hennepkwekerij is uitgeoefend. Het beding is naar het oordeel van de rechtbank niet onduidelijk. De rechtbank acht het beding ook niet oneerlijk in de zin van de Richtlijn 93/13/EG. Bij de toetsing aan de Richtlijn oneerlijke bedingen dient te worden beoordeeld of sprake is van omstandigheden die een aanzienlijke verstoring van het evenwicht ‘in strijd met de goede trouw’ veroorzaken. Nagegaan moet dan worden of de wederpartij redelijkerwijs ervan kon uitgaan dat de consument een dergelijk beding zou aanvaarden indien daarover op eerlijke en billijke wijze afzonderlijk was onderhandeld.

Discussie op voorhand uitgesloten

De rechtbank is met Un.. van oordeel dat die vraag met betrekking tot het onderhavige beding bevestigend moet worden beantwoord. Van Un.. behoeft niet te worden verlangd dat zij bij meldingen van schade ontstaan door een brand waarvan vast staat dat die is ontstaan in een verzekerde onroerende zaak waarin een illegale activiteit werd ontplooid, zoals hier een hennepkwekerij, een procedure moet doorlopen om te laten vaststellen of de oorzaak van de brand ook daadwerkelijk al dan niet die illegale activiteit, in dit geval die hennepkwekerij, is geweest. Dat wordt niet anders als ervan wordt uitgegaan dat de verzekerde moet aantonen dat de illegale activiteit die oorzaak níet is geweest. Alleen al het onderbouwd voeren van een discussie daarover kan een zeer complexe en daarmee kostbare aangelegenheid worden. Een verzekeraar moet daarom bevoegd worden geacht dekking onder die omstandigheden algeheel uit te sluiten.
Het is van algemene bekendheid dat de kans op schade door brand aanzienlijk wordt vergroot door de aanwezigheid van een hennepkwekerij. Gelet op dit alles, is de verwachting gewettigd dat een gemiddelde consument het voornoemde redelijke belang van de verzekeraar zou inzien en een beding als de onderhavige zou aanvaarden. Van een nietig beding is daarom geen sprake.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Ontbrekende opstalverzekering

Broer werkt niet mee aan verkoop woning overleden moeder. De zus en andere broer willen in dit kort geding kort gezegd vervangende toestemming om het huis te kunnen verkopen, met als spoedeisend belang dat er geen opstalverzekering meer op het huis zit.

Opstalverzekering en kubieke meters...

Bij het afsluiten van de verzekering is het aantal m³ van de woning uitsluitend gebaseerd op de verkoopbrochure (volgens verzekeringnemer, dan wel op een taxatierapport (volgens verzekeringsadviseur). Uit niets blijkt dat het werkelijke aantal m³ apart is berekend of dat daartoe een poging is gedaan.

Opstalverzekering leegstand pand en meldingsplicht

In deze zaak gaat het om de vraag of verzekeraar zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de eigenaar geen recht heeft op vergoeding van de schade die als gevolg van de brand is ontstaan, doordat sprake is van kraken of doordat de eigenaar niet aan zijn meldplicht heeft voldaan.

Opstalverzekering? Even doorvragen.

Consument heeft via zijn adviseur een opstalverzekering voor zijn appartement afgesloten. Jaren later blijkt dat de VvE van het appartementencomplex waarin consument woont ook een opstalverzekering heeft.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 aug 2023

Laatst gewijzigd

16 aug 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.