Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
23 aug 2023 Nieuws

Eindejaarsregeling 2023 (internetconsultatie)

De Eindejaarsregeling 2023 bevat voornamelijk technisch onderhoud en enkele inhoudelijke wijzigingen om de wet uitvoerbaar en relevant te houden. Dergelijke wijzigingen volgen bijvoorbeeld uit de Fiscale verzamelwet 2024, het Belastingplan 2023 en betreffen ook ter codificatie van uitspraken en bestendig maken van uitvoeringspraktijk.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In de Eindejaarsregeling 2023 zijn een groot aantal uiteenlopende (doorgaans technische) maatregelen opgenomen. In de nota van toelichting wordt bij de betreffende maatregelen – wanneer dit ziet op meer dan technisch onderhoud – toegelicht wat het beleid is.

Klik hier voor de internetconsultatie.

Vervallen van de CBT-verrekening

Het komt regelmatig voor dat mensen (een deel van de) ontvangen toeslagen moeten terugbetalen. Daarover worden zij dan per brief door Toeslagen geïnformeerd. Daarin worden aan de burger verschillende mogelijkheden geboden om de openstaande schuld te voldoen en wordt de burger geïnformeerd over de betaaltermijn. Een standaard betalingsregeling waarmee, verspreid over maximaal 24 maanden, de openstaande schuld wordt afgelost is één van de betaalmogelijkheden. Wanneer een burger niet reageert op de brief, werd deze betalingsregeling automatisch gestart en werd het bedrag dat minimaal per maand moet worden betaald automatisch verrekend met het maandelijkse voorschot van dezelfde toeslagsoort die de burger op dat moment krijgt. Voor veel mensen is deze betalingsregeling een optie om, zonder verdere actie van de burger en zonder invordering, de schulden automatisch in termijnen af te betalen. Hierbij werd echter geen rekening gehouden met de beslagvrije voet.
...
Toeslagen is daarom sinds juni 2023 gestart met een nieuwe variant van verrekenen. Het verrekenen zonder kosten, waarbij het verrekenen automatisch start als een burger niet tijdig reageert op zijn terugvordering en waarbij de verrekening plaatsvindt op basis van 24 betaaltermijnen.2 Deze verrekening vindt niet langer plaats binnen de kaders van uitstel van betaling (artikel 31van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (hierna: Awir) maar binnen de die artikel 30 Awir hiervoor geeft. Dit betekent dat de beslagvrije voet wordt berekend en de verrekening niet start als deze beslagvrije voet geraakt zou worden door de verrekening. Bij een beperkte betalingscapaciteit worden de betreffende burgers geïnformeerd over de mogelijkheid van een persoonlijke betalingsregeling. Bij het verrekenen zonder kosten wordt de burger geïnformeerd over het feit dat het termijnbedrag wordt verrekend met zijn toeslagvoorschot, waarbij het ook een belangrijke voorwaarde is dat de burger (net als bij overige automatische betalingsmogelijkheden) de verrekening per ommegaande kan stoppen en/of op een andere manier kan gaan betalen.

Vermogenstoetsuitzonderingen toeslagen

In deze ministeriële regeling worden voor de toeslagen vermogenstoetsuitzonderingen geregeld in de UR Awir voor de vermogenstoename als gevolg van een ontvangen bedrag op grond van:

  • de tegemoetkomingen op grond van de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB);
  • de aanvullende regelingen inzake de hersteloperatie kinderopvangtoeslag (regeling voor de ex-partner van gedupeerde aanvrager en de uitbreiding van de kindregeling naar de (pleeg)kinderen van de ex-partner);
  • de schadevergoeding Stichting Vergoeding schade slachtoffers schietincident Alpen aan den Rijn (Stichting VSSA) aan slachtoffers en nabestaanden van het schietincident in Alphen aan den Rijn;
  • de schadevergoeding via de voorschotregeling op grond van het Wetboek van Strafvordering aan de nabestaanden van MH17; en
  • de eenmalige financiële ondersteuning aan zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten.

Een vermogenstoets wordt toegepast bij de bepaling of een belanghebbende aanspraak maakt op zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget (hierna: toeslag). Deze vermogenstoets is een belangrijk instrument om toeslagen te beperken tot belanghebbenden die inkomensondersteuning nodig hebben. Indien het vermogen op de peildatum (1 januari) hoger is dan een bepaald bedrag, vervalt voor dat betreffende jaar het recht op de toeslag waarvan de vermogensgrens is overschreden. Bij de huurtoeslag kan dit zich voordoen bij overschrijding van de vermogensgrens van € 33.748 voor alleenstaanden en van € 67.496 voor mensen met een toeslagpartner (bedragen 2023). Voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget gelden hogere vermogensgrenzen (€ 127.582 zonder toeslagpartner en € 161.329 met toeslagpartner). Vanwege de peildatum (1 januari), kunnen de gevolgen van de vermogenstoename voor de inkomstenbelasting en de toeslagen zich voor het eerst voordoen in het berekeningsjaar volgend op het kalenderjaar waarin de toegekende bedragen tot de bezittingen zijn gaan behoren.

Deze tijdelijke uitzonderingen voor deze eenmalige bedragen gelden voor een periode van drie jaar volgend op het jaar waarin deze vermogenstoename heeft plaatsgevonden.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/kan_ik_toeslag_krijgen/vermogen/bijzonder-vermogen

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier_verzoek_bijzonder_vermogen_toeslagen

 

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.