Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
25 aug 2023 Nieuws

Schuld bij de fiscale partner die daarna bij de bank wordt geherfinancierd

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of een schuld, die bij de fiscale partner is aangegaan ter verwerving van de eigen woning en daardoor geen eigenwoningschuld is, door herfinanciering bij een bank kan worden aangemerkt als eigenwoningschuld.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Aanleiding

De belastingplichtige en zijn fiscale partner kopen samen hun eerste woning. De belastingplichtige gaat voor de aankoop van zijn eigendomsaandeel in de woning een lening aan bij de fiscale partner. Na verloop van tijd herfinanciert de belastingplichtige deze lening bij een bank.

Vraag

Kan deze lening bij de bank als eigenwoningschuld worden aangemerkt?

Antwoord

Ja, als voor deze lening een contractuele verplichting geldt tot het gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig aflossen en aan de overige voorwaarden van artikel 3.119a, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) wordt voldaan.

Beschouwing

Schulden aan de fiscale partner behoren op grond van artikel 3.119a, zesde lid, onderdeel c, Wet IB 2001 niet tot de eigenwoningschuld. De schuld respectievelijk de vordering moet in box 3 worden opgenomen (Kamerstukken II 1998/99, 26727, nr. 3, p. 157).

Vanaf het moment dat de belastingplichtige de lening herfinanciert en deze nieuwe lening voldoet aan de voorwaarden voor kwalificatie van eigenwoningschuld van artikel 3.119a, eerste lid, Wet IB 2001, kan de lening op grond van artikel 3.119c, achtste lid, Wet IB 2001 wél een eigenwoningschuld zijn (Kamerstukken II 2013/14, 33950, nr. 3, p. 4-5). Op grond van artikel 3.119c, eerste lid, Wet IB 2001 gaat de maximale looptijd van 360 maanden in vanaf het moment dat de lening als eigenwoningschuld wordt aangemerkt (Kamerstukken II 2012/13, 33405, nr. 3, p. 25).

 

Bron: Belastingdienst

Fintool toevoeging:

* Deze 'goedkeuring' ziet niet op een eigenwoningschuld zoals genoemd in artikel 3.119a, lid 6, sub b "schulden die zijn aangegaan ter verwerving van de eigen woning of een gedeelte daarvan, indien de eigen woning of een gedeelte daarvan direct of indirect is verkregen van de partner van de belastingplichtige, voor zover het totaal van de schulden die de belastingplichtige en zijn partner zijn aangegaan ter verwerving van de woning, na deze verkrijging meer bedraagt dan vóór de vervreemding van de woning of een gedeelte daarvan door zijn partner;"

Bij herfinanciering van zo'n schuld blijft nog steeds 'plafond' gelden. Ook als de oorspronkelijke schuld eerst bij de partner liep.

================================================================

Zie onderstaand artikel: "Voorlopige inhoud pakket en wetsvoorstel Belastingplan 2024"

3
Box 3: defiscaliseren onderlinge vorderingen en schulden
Met deze maatregel worden vorderingen en schulden tussen fiscaal partners en tussen ouder en minderjarige kinderen gedefiscaliseerd. Dit betekent dat deze vorderingen en schulden niet meer in de belastingaangifte hoeven te worden vermeld. Bij ouders en minderjarige kinderen gaat het dan alleen om de situatie waarin het inkomen van het minderjarige kind aan de ouders wordt toegerekend omdat alleen dan sprake is van dezelfde aangifte.

 

Lees ook…

Voorlopige inhoud pakket en wetsvoorstel Belastingplan 2024

In de vorige beleids- en uitvoeringsagenda heb ik (staatssecretaris Marnix L.A. van Rij) aangegeven een visie op de eigenwoningregeling te willen te ontwikkelen. Ik wil in deze visie inzichtelijk maken wat de bevindingen van het onderzoek naar de fiscale regelingen, de beleidsdoorlichting Woningmarkt en de reeds bestaande onderzoeken in samenhang betekenen. Ik streef ernaar om mijn visie in de loop van 2024 aan uw Kamer te doen toekomen.

Uw mening

 
Edwin Zijdenbos CFP®
25 aug 2023
Waar in de vraagstelling 'bank' staat, kan praktisch inderdaad ook 'derden' gelezen worden, zoals familie, BV, verzekeraar, pensioenfonds, etc. Mits dus niet fiscaal partner.
 
Reinier Gunneman
25 aug 2023
Wat mij opvalt is dat hier herfinanciering bij bank genoemd wordt ipv herfinanciering bij een niet fiscaal partner. Want daar gaat het toch juist om? De financiering van de eigen woning bij fiscaal partner is niet aftrekbaar. Door daarna elders, dus bank maar ook andere derden zijnde niet fiscale partners, her te financieren en te voldoen aan de vereisten voor ews, voldoet schuld daarna vanaf dat moment als ews. Toch?
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 aug 2023

Laatst gewijzigd

25 aug 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.