Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
18 dec 2023 Nieuws

Besluit implementatie zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering

De richtlijn bevat o.a. wijzigingen ten aanzien van de reikwijdte van de verzekeringsplicht, de minimumbedragen van de verzekeringsdekking, de insolventie van een verzekeraar, de controle op verzekering en verklaringen betreffende het schadeverleden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering zorgt voor de implementatie van de richtlijn in de Nederlandse wetgeving. Dit besluit zorgt ervoor dat de onderliggende besluiten ook worden aangepast aan de richtlijn.

De wijzigingen in het voorliggende besluit zien ten eerste op de reikwijdte van de verzekeringsplicht. Door een nieuwe, beperktere definitie van het begrip «voertuig», vallen bepaalde motorrijtuigen straks niet langer onder de reikwijdte van richtlijn 2009/103/EG. Het gaat onder meer om minder snelle voertuigen (van max. 25 km/h of, als het motorrijtuig zwaarder is dan 25 kilo, van max. 14 km/h) en voertuigen die niet uitsluitend door een mechanische kracht worden gedreven. Hierdoor zijn de lidstaten niet langer verplicht om voor deze motorrijtuigen een verzekeringsplicht te handhaven. In overeenstemming hiermee is in de Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering de mogelijkheid opgenomen om bij algemene maatregel van bestuur deze motorrijtuigen uit te zonderen van de reikwijdte van de WAM, onder de voorwaarde dat zij nauwelijks gevaar opleveren (zie artikel 1a WAM (nieuw)).

Deze vrijstelling komt te vervallen. Zoals is toegelicht in de memorie van toelichting bij de Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering, heeft deze wijziging beperkte gevolgen voor benadeelden, nu zij zich hierdoor niet langer tot het Waarborgfonds Motorverkeer kunnen wenden voor de vergoeding van schade veroorzaakt door fietsen met trapondersteuning.

Belang AVP

Benadeelden kunnen wel terecht bij de veroorzaker van de schade. In vrijwel de meeste gevallen zal de schade bovendien gedekt zijn door een onverplicht afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor personen of voor bedrijven. Voor het Waarborgfonds Motorverkeer zorgt deze wijziging ervoor dat het zich kan richten op zijn primaire taak, namelijk het bieden van een voorziening voor slachtoffers van gevaarlijke motorrijtuigen.

Daling schadelast verzekeraars

Deze wijziging zal tot een beperkte vermindering van de uitkeringen en de schadevaststellingskosten van het Waarborgfonds Motorverkeer leiden. Dit kan ook gevolgen hebben voor de financiële lasten voor schadeverzekeraars en van verzekerden, nu het Waarborgfonds Motorverkeer zijn taken financiert uit bijdragen van schadeverzekeraars en deze verzekeraars deze bijdrage aan de verzekerden zullen doorberekenen.

Bedragen

Ten tweede past dit besluit het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen aan. Dit besluit, dat op basis van artikel 22 WAM is vastgesteld, bevat de minimumbedragen waarvoor de motorrijtuigenaansprakelijkheidsverzekering dekking moet bieden. Deze bedragen worden in overeenstemming gebracht met de geïndexeerde bedragen die zijn opgenomen in de richtlijn.

Adres

Ten derde wordt ter implementatie van de richtlijn ook het Besluit kennisgevingen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen aangepast, om te verzekeren dat het adres van de verzekeraar in het verzekeringsregister is opgenomen. In de praktijk bevat het verzekeringsregister deze informatie al.

Wft

Ten slotte is aanpassing van enkele besluiten nodig in verband met wijzigingen die de Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering inhoudt voor de WAM en de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft). Het gaat dan om het Besluit bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit politiegegevens.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) en de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van EU-richtlijn 2021/2118. Hierdoor wordt ook EU-richtlijn 2009/103/EG gewijzigd, betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

18 dec 2023

Laatst gewijzigd

18 dec 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.