Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
161 tot 170 van 180.
8 jun 2004 Kennis

Aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaak

Artikel 6:173 bepaalt dat de bezitter van een gebrekkige roerende zaak risicoaansprakelijk is voor schade die door die zaak wordt veroorzaakt.
8 jun 2004 Kennis

Aansprakelijkheid voor opstallen

Artikel 6: 174 BW regelt de risicoaansprakelijkheid van de bezitter van een opstal voor schade veroorzaakt door die opstal.
8 jun 2004 Kennis

Groepsaansprakelijkheid

In artikel 6:166 BW wordt een bijzondere vorm van aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad behandeld. Het gaat hier om het handelen in groepsverband. Wanneer in groepsverband wordt opgetreden en één of meerdere leden van de groep plegen een onrechtmatige daad op grond van artikel 6:162 BW, dan zijn alle leden van de groep hoofdelijk aansprakelijk. Ook die leden van de groep die de onrechtmatige handeling niet verrichten. Een groepslid kan zich alleen aan de hoofdelijke aansprakelijkheid ontrekken wanneer hij zich bij dreiging van een onrechtmatige daad aan de groep ontrekt.
8 jun 2004 Kennis

Persoonlijke aansprakelijkheid

De basis voor het aansprakelijkheidrecht ligt in artikel 6:162 BW. In dit artikel is vastgelegd wanneer iemand aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn eigen handelen of nalaten.
8 jun 2004 Kennis

Vormen van aansprakelijkheid

Om in te kunnen gaan op het aansprakelijkheidsrecht voor is het noodzakelijk een indeling te maken van diverse vormen van aansprakelijkheid.
8 jun 2004 Kennis

Aansprakelijkheid voor ondergeschikten

De aansprakelijkheid van werkgevers voor het handelen en nalaten van ondergeschikten is vastgelegd in artikel 6:170 BW. In dit artikel is bepaald dat werkgevers risicoaansprakelijk zijn voor schade die ondergeschikten toebrengen aan derden.
7 jun 2004 Kennis

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering keert een bedrag uit in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Het is een sommenverzekering; er wordt niet gekeken naar de werkelijk geleden schade.
16 mrt 2004 Kennis

Samenloop; Artikel 7:961

Er is sprake van samenloop wanneer het belang van een verzekerde meerdere keren is verzekerd tegen hetzelfde risico en schade. Er is geen sprake van samenloop wanneer meerdere verzekeraars het risico dekken op de zelfde polis, zoals bij de beurspolis gebruikelijk is. In dat geval is er sprake van co-assurantie. Een voorbeeld van samenloop is een schade die zowel op de inboedelverzekering gedekt is als op de kostbaarhedenverzekering. Of een schade die gedekt is op een reisverzekering, maar ook op de Zorgverzekering.
Getoond 161 tot 170 van 180. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.