Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
12 jul 2023 Nieuws

Standpunt over het begrip tijdelijk van de uitzendregeling

De Kennisgroep onroerende zaken heeft een standpunt ingenomen over de vraag of bij een uitzending naar het buitenland, waarbij alleen wordt teruggekeerd als de situatie in het buitenland onveilig wordt, de woning in Nederland als eigen woning aangemerkt kan blijven.
9 nov 2022 Nieuws

Goedkeuring uitzending en eigen woning

Dit besluit wijzigt een eerder besluit. De wijziging betreft onderdeel 6.2, waarbij de bestaande goedkeuring wordt vervangen door vooruitlopend op een mogelijke wetswijziging goed te keuren dat bepaalde personen niet langer als derden worden aangemerkt als zij aansluitend op of gedurende de uitzending in de woning van de belastingplichtige (gaan) wonen.
11 mei 2021 Nieuws

Hypotheekrenteaftrek en uitzendregeling

Belanghebbende is voor de duur van vier jaar door het Ministerie van Economische Zaken uitgezonden naar Zuid-Afrika. De partner bleef (tijdelijk) nog in Nederland. De belastinginspecteur weigerde de hypotheekrenteaftrek.
26 okt 2020 Nieuws

Uitzendregeling en (geen) hypotheekrenteaftrek

Belanghebbende is sinds 2011 uitgezonden naar het buitenland voor zijn werk. Belanghebbende heeft tot zijn uitzending samen met zijn echtgenote in een woning in Nederland gewoond (hierna: de woning). De echtgenote is tot 2014 in de woning in Nederland gebleven. Vanaf 2014 heeft zij zich ingeschreven in het buitenland op hetzelfde adres als belanghebbende In 2017 zijn belanghebbende en zijn echtgenote teruggekeerd en wonen zij weer in de woning.
21 apr 2020 Nieuws

Antikraak en hypotheekrenteaftrek

Belanghebbende is in loondienst werkzaam bij het ministerie van Defensie. Met ingang van 1 augustus 2014 is belanghebbende voor zijn werk uitgezonden naar [plaats] (Verenigde staten) voor de duur van drie jaren. De uitzending is met een jaar verlengd (hierna: de uitzendperiode). Belanghebbende heeft de hypotheekrente als aftrekpost opgevoerd.
De belastinginspecteur stelde dat er geen sprake was van een terbeschikkingstelling van de woning op basis van de 'antikraakwacht'. In hoger beroep is de belastinginspecteur in het ongelijk gesteld.
23 jun 2017 Nieuws

Einde relatie? Dan geen uitzendregeling (hypotheekrenteaftrek)

Een huiseigenaar die tijdelijk naar het buitenland werd uitgezonden, claimde hypotheekrenteaftrek voor zijn woning. Voorheen woonde hij samen met 'B'. Deze relatie werd op enig moment beëindigd, maar 'B' bleef wel in de woning, waarbij de huiseigenaar vanwege zijn werk tijdelijk werd uitgezonden. De rechter stelt dat vanwege het eindigen van de gezamenlijke huishouding de 'huurder' (B) als derde wordt gezien.
11 jun 2013 Nieuws

Uitspraak HR hypotheekrenteaftrek en kraakwacht

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan in een geschil tussen belanghebbende en de Belastingdienst over de hypotheekrenteaftrek van een woning, waarvan de eigenaar wegens tijdelijke uitzending de woning door een kraakwacht heeft laten bewonen. De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat de hypotheekrente niet aftrekbaar was, doordat belanghebbende de woning aan een derde ter beschikking had gesteld in de zin van artikel 3.111, lid 6, letter a, van de Wet IB 2001, met als gevolg dat die woning niet kon worden aangemerkt als eigen woning van belanghebbende.
2 sep 2009 Kennis

Uitzendregeling eigen woning

Indien iemand tijdelijk elders gaat wonen en zijn eigen woning in afwachting van terugkeer leeg laat staan, is strikt gezien geen sprake van een eigen woning. De hoofdregel is immers dat men slechts één eigen woning kan hebben. Deze situatie doet zich onder meer voor bij tijdelijke uitzending naar het buitenland. In art. 3.111, zesde lid van de Wet IB 2001 is geregeld dat een dergelijke woning als eigen woning blijft aangemerkt. Dit is van belang voor de renteaftrek en de kapitaalverzekering eigen woning. Een dergelijke woning gaat ook niet tot box 3 behoren.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.