Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
19 mrt 2019 Nieuws

UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2018

De UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2018 laat zien dat de arbeidsparticipatie van Wajongers, WGA’ers en WIA 35-minners stijgt. Hun arbeidsparticipatie blijft wel sterk achter bij die van de Nederlandse bevolking en bij die van laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.
11 jan 2019 Nieuws

Werkwijzer Poortwachter

De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.
21 dec 2018 Nieuws

Bezuinigingen WIA van tafel

Het kabinet ziet af van de geplande bezuiniging op de arbeidsongeschiktheidswet, de WIA. Werkgevers en werknemers gaan zich inzetten voor een snelle terugkeer op de werkvloer van zieke werknemers.
21 dec 2018 Nieuws

Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

Minister Koolmees informeerde de Tweede Kamer over een pakket aan maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper maken. Hierover heeft de minister afspraken gemaakt met werkgevers.
31 mei 2018 Nieuws

Monitor Arbeidsmarkt 2018

De Monitor Arbeidsmarkt is beschikbaar. Deze monitor wordt tweemaal per jaar opgesteld (in april en oktober). De monitor geeft – net als de eerdere monitors – de laatste stand van zaken weer ten aanzien van: de werkgelegenheid en de werkloosheid, Inkomenswaarborg en Re-integratie. Ook is het rapport 'Verlofregelingen arbeid en zorg naar type arbeidsrelatie' gepubliceerd.
27 okt 2017 Nieuws

Werken met flextensie

Flextensie is een constructie waarbij mensen tijdelijk werken met behoud van uitkering en in aanvulling op hun uitkering een premie ontvangen voor het verrichte werk.
3 sep 2015 Nieuws

Verzekeraars maken verwachting van betere preventie en re-integratie nog niet waar

Privaat verzekerde bedrijven presteren tot nu toe niet beter op het vlak van preventie en re-integratie dan niet-privaat verzekerde bedrijven. Dat was tien jaar geleden bij de introductie van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) wel de verwachting. Dit blijkt uit een publicatie van CPB.
13 jul 2015 Nieuws

Verdiepingsonderzoek WGA 80-100

Als aanvulling op het onderzoek 'Duurzaam niet-duurzaam' (2013) is een verdiepingsonderzoek gedaan. Dit vervolgonderzoek richte zich op de verschijningsvormen van de benutbare mogelijkheden: welke benutbare mogelijkheden hebben mensen nog, op welke manier kunnen deze worden bevorderd en welke kansen biedt dit op termijn voor (aangepast) werk. Dit verdiepingsonderzoek is bedoeld om inzicht te bieden in welke aanknopingspunten er zijn voor beleid gericht op de groep WGA 80-100. Daarnaast kan het sociale partners helpen om te komen tot maatregelen om het beroep op de WIA te verminderen.
10 jun 2014 Nieuws

Verval loonaanspraak bij weigering passende arbeid

Komt loonaanspraak ook te vervallen over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is? De Hoge Raad heeft hier een prejudiciële beslissing over genomen.
30 jan 2013 Nieuws

Participatiewet bevordert re-integratie

Wie kan werken, hoort niet afhankelijk zijn van een uitkering. Maar mensen met een bijstandsuitkering of met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kunnen vaak moeilijk werk krijgen. Daarom neemt het kabinet-Rutte-Asscher maatregelen om deze mensen vooruit te helpen. De nieuwe regels staan in de Participatiewet die per 1 januari 2014 moet ingaan. De inhoud van de wet wordt de komende tijd uitgewerkt.
Getoond 1 tot 10 van 11. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.