Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
28 mrt 2018 Nieuws

Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet

Het kabinet heeft de ambitie dat mensen met arbeidsbeperkingen zoveel mogelijk aan het werk komen. De vorige kabinetsperiode is in samenspraak met alle betrokken partijen (sociale partners, gemeenten, cliëntenorganisaties) beleid ingezet om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. In het Regeerakkoord is daartoe aangekondigd dat het instrument loonkostensubsidie in de Participatiewet wordt vervangen door loondispensatie, zoals we dit nu al kennen in de Wajong. Voor werkgevers betekent dit meer eenduidigheid en eenvoud, waardoor zij eerder bereid zullen zijn mensen met een beperking in dienst te nemen.
12 mrt 2018 Nieuws

Update kennisdocument beschut werk

Dit kennisdocument (versie maart 2018) geeft antwoord op veel gestelde vragen over beschut werk.
6 sep 2017 Nieuws

Onbedoelde en ongewenste verschillen bij uitvoering Participatiewet

Gemeenten voeren de Participatiewet verschillend uit voor wat betreft het opleggen en handhaven van arbeidsverplichtingen. De rechtsgelijkheid komt hierbij in het geding, omdat zij verplichte sancties niet altijd opleggen als bijstandsgerechtigden de verplichtingen niet naleven.
28 feb 2017 Nieuws

Kennisdocumenten Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze kennisdocumenten geven antwoord op veel gestelde vragen over de banenafspraak, beschut werk en ondersteuning voor personen die vallen onder de Participatiewet. Naar aanleiding van praktijksignalen zijn de Participatiewet, de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en het instrument beschut werk vanaf januari 2017 aangepast. De kennisdocumenten zijn daarop geactualiseerd.
6 dec 2016 Nieuws

Tweede Kamer stemt in met Praktijkroute en beschut werk voor mensen met beperking

Vrijwel de voltallige Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma waarmee mensen met een arbeidsbeperking meer kansen krijgen.
Het aangenomen wetsvoorstel verplicht gemeenten om beschut werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking voor wie een beschutte omgeving de enige mogelijkheid is om in te kunnen functioneren.
18 nov 2016 Nieuws

No-riskpolis onbeperkt geldig

Het wordt werkgevers op twee manieren makkelijker gemaakt om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Zo is er een nieuw systeem om werkgevers op een eenvoudige manier in contact te brengen met mensen die graag willen werken en een arbeidsbeperking hebben. Het UWV lanceert de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’, een online personeelsbank met al bijna 60 duizend werkzoekenden met een arbeidsbeperking. En de polis die het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt, wordt voor onbepaalde tijd geldig.
19 okt 2016 Nieuws

Wetsvoorstel tot wijziging Participatiewet i.v.m verplichten van beschut werk en openstellen Praktijkroute (incl. Memorie van Toelichting)

Wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en het openstellen van de Praktijkroute.
6 jul 2016 Nieuws

Wetsvoorstel met memorie van toelichting van de Participatiewet

De signalen over bureaucratie hebben geleid tot twee aanpassingen. Een vaste loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk minimumloon in het eerste halfjaar van een dienstbetrekking voorafgaand aan de loonwaardemeting en een flexibele termijn voor het herbeoordelen van de loonwaarde op de werkplek. Het doel van deze maatregelen is om het voor werkgevers en gemeenten in de praktijk eenvoudiger te maken iemand met een beperking in een dienstbetrekking te plaatsen.
27 jun 2016 Nieuws

Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Staatssecretaris Klijnsma informeert de Tweede Kamer over een aantal maatregelen ten aanzien van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.
23 feb 2016 Nieuws

Gemeenten mogen vooruitlopen op verbeteringen in Participatiewet en Wet banenafspraak

Naar aanleiding van signalen van werkgevers en gemeenten wil staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het makkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Gemeenten en het UWV mogen alvast vooruit lopen op verbeteringen in de Participatiewet en de Wet banenafspraak, nog voordat deze wijzigingen in werking zijn getreden.
Getoond 1 tot 10 van 25. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.