Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
15 jul 2024 Nieuws

Renseigneringsbepaling

Staatssecretaris Idsinga bood de Tweede Kamer het ontwerpbesluit aan over een wijziging van de artikelen 22 en 22a Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.
13 jan 2023 Nieuws

Renseigneringsgrenzen Wet IB 2001

In de handleidingen (voor banken/ verzekeraars) over gegevensaanlevering (renseignering) zijn voor de doelmatigheid diverse grensbedragen opgenomen waaronder men geen gegevensaanlevering hoeft te doen.
31 mei 2022 Kennis

Herstelmogelijkheid van de informatieplicht bij familieleningen

Belastingplichtige heeft een lening bij een familielid afgesloten voor de verwerving van zijn woning. Deze lening kan alleen een eigenwoningschuld zijn als hij hierover jaarlijks in de aangifte de vereiste gegevens verstrekt. Belastingplichtige verzuimt zowel de betaalde rente als de gegevens van deze lening in zijn aangifte te vermelden. Hij gaat op tijd in bezwaar tegen de opgelegde aanslag en verstrekt daarbij de gegevens van de lening. Voldoet belastingplichtige alsnog aan de informatieplicht, zodat de lening als eigenwoningschuld kan worden aangemerkt?
16 mei 2022 Nieuws

Renseignering hypotheekrente

Navordering is niet mogelijk op grond van een feit dat de inspecteur ten tijde van het opleggen van de (primitieve) aanslag bekend was of redelijkerwijs bekend had moeten zijn.
29 jan 2020 Nieuws

Renseigneringsgrenzen Wet IB 2001 en Successiewet 1956 voor 2020

In de handleidingen (voor banken/ verzekeraars) over gegevensaanlevering (renseignering) zijn voor de doelmatigheid diverse grensbedragen opgenomen waaronder u geen gegevensaanlevering hoeft te doen.
16 okt 2019 Nieuws

Voorhang renseigneringsbepalingen

Het conceptbesluit tot wijziging of invoering van enkele bepalingen die zien op de renseignering van gegevens door bepaalde aangewezen administratieplichtigen aan de Belastingdienst is gepubliceerd.
8 dec 2014 Nieuws

Informatieverplichting verzekeraars en voormalige ANBI’s

In het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 worden twee renseigneringsverplichtingen opgenomen. Diverse financiële ondernemingen, uitvoerders van derdenbedingen en voormalige ANBI's (algemeen nut beogende instellingen) hebben een renseigneringsverplichting.
15 sep 2014 Nieuws

Renseigneringsplicht banken richting Belastingdienst/Toeslagen

Banken worden verplicht gegevens over bankrekeningen en de houders van die bankrekeningen te verstrekken aan de Belastingdienst/Toeslagen.
9 jan 2013 Kennis

Concept besluit aanpassing artikel 22 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

De wijzigingen van artikel 22 van het UBIB 2001 gaan in per 1 januari 2013, de datum waarop het gewijzigde eigenwoningregime van kracht wordt. Het pakket van gegevens en inlichtingen dat uit eigen beweging aan de inspecteur dient te worden aangeleverd, wordt door een wijziging in artikel 22 van de Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting (UBIB) 2001 uitgebreid. Dit omdat de fiscale behandeling van de eigen woning per 1 januari 2013 wordt aangevuld met een aflossingseis.
18 aug 2009 Nieuws

Het bankgeheim onder druk

In de jaren negentig van de vorige eeuw verkochten ex-medewerkers van de Luxemburgse KB-Lux Bank microfiches met gegevens over rekeninghouders aan de Belgische fiscus. Deze maakte hier dankbaar gebruik van voor het opleggen van navorderingsaanslagen. De Belgische fiscus heeft de gegevens ook aan de Nederlandse fiscus ter beschikking gesteld. Dankzij deze informatie is de Belastingdienst erin geslaagd aanzienlijke extra opbrengsten te genereren. Deze affaire heeft de ogen van de Nederlande autoriteiten geopend.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.